Filantropiekspert i ny bog: Fonde bør tage ansvar for deres investeringer

I en ny bog opfordrer den hollandske filantropiekspert og mangeårige fondsrådgiver Rien Van Gendt fondene til selvrefleksion. Fondene bør spørge sig selv, om de med den ene hånd løser problemer, som de med deres investeringer selv bidrager til, lyder det fra forfatteren, der også opfordrer til kritisk og aktivt ejerskab.

”Mit håb er, at bo­gen vil bi­dra­ge med in­spira­tion og selv­re­flek­sion hos fon­de­ne," si­ger den hol­land­ske filan­tro­pi­eks­pert Ri­en van Gendt.

Vi står på tær­s­k­len til en bred bæ­re­dyg­tig­heds­be­væ­gel­se, der er li­ge så vig­tig for os i dag, som in­tro­duk­tio­nen af stål, bi­ler og in­ter­net­tet tid­li­ge­re var. Den ud­vik­ling er fon­de­ne en del af, og de bør der­for over­ve­je at la­de de­res in­ve­ste­rin­ger og filan­tro­pi­ske for­mål gå hånd i hånd.

Så­dan ly­der et af ho­ved­bud­ska­ber­ne i bo­gen ”Philant­hro­py Ba­ck to the Drawing Bo­ard,” der er skre­vet af den hol­land­ske filan­tro­pi­eks­pert og man­ge­årig fonds­rå­d­gi­ver og med­lem af tal­ri­ge fonds­be­sty­rel­ser Ri­en van Gendt. Han har i de sid­ste 35 år be­skæf­ti­get sig med fon­de og filan­tro­pi i USA og Eu­ro­pa, og som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for den sto­re hol­land­ske fond Van Le­er Group Fo­un­da­tion, var han blandt an­det an­svar­lig for fon­dens in­ve­ste­rings­stra­te­gi- og politik.

Hans nye bog spæn­der bredt: Fra for­de­le og fald­gru­ber ved part­ner­ska­ber med an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner over re­la­tio­ner til støt­te­mod­ta­ge­re og lo­kal­sam­fund, til ef­fek­ti­vi­se­ring af filan­tro­pi­ske ud­gif­ter og hvor­dan fon­de kan la­de de­res in­ve­ste­rin­ger og for­mål føl­ges ad. Alt sam­men i en tid, der er præ­get af ha­sti­ge for­an­drin­ger og usta­bi­li­tet med krig i Ukrai­ne, kli­ma­for­an­drin­ger og ef­ter­døn­nin­ger­ne af covid-19.

”Mit håb er, at bo­gen vil bi­dra­ge med in­spira­tion og selv­re­flek­sion hos fon­de­ne. Hvis nog­le fon­de, i ly­set af de ud­for­drin­ger ver­den står over for, går til­ba­ge til teg­ne­bræt­tet for at ka­ste et nyt blik på de­res ar­bej­de og stra­te­gi­er, så vil jeg ger­ne kom­me med nog­le bud på em­ner, som fon­de­ne kan kig­ge på,” si­ger Ri­en Van Gendt over en skrat­ten­de Sky­pe-for­bin­del­se i et in­ter­view med Fun­dats. Han tilføjer:

”Selv­re­flek­sion fø­rer jo of­te til in­nova­tion og læringsprocesser.”

Vi skal ka­ste et moralsk blik på in­ve­ste­rin­ger­ne, for man kan ik­ke ad­skil­le ho­ved og hjerte

Ri­en Van Gendt – Forfatter 

Hoved og hjerte kan ikke adskilles

Et af de em­ner, som Ri­en Van Gendt går i dyb­den med i sin bog er fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger. Hans ho­ved­bud­skab er, at fon­de­ne bør ta­ge an­svar for de­res øko­no­mi­ske in­ve­ste­rin­ger, som i langt hø­je­re grad bør flug­te med fon­de­nes filan­tro­pi­ske visioner.

”Vi skal ka­ste et moralsk blik på in­ve­ste­rin­ger­ne, for man kan ik­ke ad­skil­le ho­ved og hjer­te. Vi skal und­gå, at man med den høj­re hånd for­sø­ger at lø­se pro­ble­mer, som man selv er med til at for­år­sa­ge med den ven­stre,” si­ger forfatteren.

Han op­for­drer der­for fon­de­ne til at se de­res for­mu­er i et stør­re per­spek­tiv. I ste­det for ale­ne at se på alt det go­de, de kan ska­be med de­res ud­de­lin­ger, skal de og­så over­ve­je, hvad de kan få ud af de­res investeringer.

”Hvor­for kig­ger vi kun på de pen­ge, vi kan ud­de­le og ik­ke på de pen­ge, vi har in­ve­ste­ret? Kun­ne det væ­re, at man in­ve­ste­re­de i ting, som dy­best set bi­dra­ger til de pro­ble­mer, man prø­ver at lø­se?” si­ger han som et ek­sem­pel på et af de spørgs­mål, som fonds­be­sty­rel­ser­ne kan stil­le sig selv.

Som be­sty­rel­ses­med­lem i man­ge fon­de er det ham magt­på­lig­gen­de, at fonds­be­sty­rel­ser­ne og­så ta­ger an­svar for fon­dens in­ve­ste­rin­ger, frem­for at ud­de­le­ge­re he­le an­sva­ret til en bank, en rå­d­gi­ver el­ler et en­kelt bestyrelsesmedlem.

”Uan­set hvor godt fon­de sør­ger for at ind­dra­ge ek­ster­ne par­ter i de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik, så for­bli­ver en be­sty­rel­se i sid­ste en­de an­svar­lig. Nog­le fon­de tror fejl­ag­tigt, at de kun er an­svar­li­ge for fon­dens ud­gifts­si­de, og at in­ve­ste­rings­si­den kan ud­de­le­ge­res til tred­je­par­ter, men det er ik­ke rig­tigt,” for­tæl­ler Ri­en Van Gendt.

Snak­ker du om juri­disk el­ler moralsk ansvar?

”Beg­ge de­le,” si­ger Ri­en Van Gendt og for­kla­rer, at det blandt an­det er fi­nanskri­sen i 2008, der har gjort ind­tryk på ham. Her tro­e­de man­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, at de­res in­ve­ste­rin­ger var for­nuf­ti­ge, men det vi­ste sig ik­ke at væ­re tilfældet.

”De var ik­ke be­vidst om de­res eget an­svar,” si­ger Ri­en Van Gendt.

Aktivt ejerskab kan være vejen frem

I sin bog op­li­ster Ri­en Van Gendt en ræk­ke for­skel­li­ge me­to­der, hvor­på fon­de­ne kan gø­re de­res in­ve­ste­rin­ger me­re bæ­re­dyg­ti­ge. Det gæl­der alt fra in­ve­ste­rin­ger i ESG-in­dex over ne­ga­ti­ve og po­si­ti­ve li­ster, så­kald­te im­pact-in­ve­ste­rin­ger og ak­tivt ejer­skab samt for­de­le og ulem­per ved de for­skel­li­ge metoder.

Selv an­be­fa­ler Ri­en Van Gendt en blan­ding af det he­le, men en af de ting han ta­ler var­mest for, er ak­tivt ejerskab.

Ri­en Van Gendt for­tæl­ler, at han for ny­ligt sad i en pa­nel­de­bat med en fonds­for­mand, der for­tal­te, at han hav­de ren­set ud i sin fonds in­ve­ste­rin­ger ale­ne ved hjælp af negativlister.

Men den mo­del bak­ker filan­tro­pi­eks­per­ten ik­ke op om.

”Jeg sag­de til ham, at han i ste­det kun­ne ha­ve ud­vist ak­tivt ejer­skab. Han kun­ne ha­ve hæ­vet stem­men og for­søgt at på­vir­ke virk­som­he­den frem­for ba­re at sæl­ge si­ne ak­tier. Nu er han gå­et glip af mu­lig­he­den for at gø­re en for­skel. Man­ge virk­som­he­der er i en trans­for­ma­tions­pro­ces, og må­ske kun­ne han ha­ve brugt sin stem­me til at sti­mu­le­re virk­som­he­der­ne i den ret­ning,” si­ger Ri­en Van Gendt.

Men kan ak­tivt ejer­skab ik­ke hur­tigt bli­ve en sove­pu­de for re­elt ik­ke at gø­re noget?

”Nej, for man skal jo hæ­ve sin stem­me. Man kan ik­ke gø­re det ale­ne, men skal gø­re det sam­men med an­dre, som for ek­sem­pel an­dre fon­de. Man skal en­ga­ge­re sig og gå til ak­tio­nær­mø­der, hvor man si­ger sin me­ning, i ste­det for at sæl­ge sin ak­tie,” si­ger Ri­en Van Gendt og for­kla­rer, at tem­po­et for en ræk­ke virk­som­he­ders bæ­re­dyg­tig­heds­trans­for­ma­tio­ner er sat kraf­tigt i vej­ret som føl­ge af pres fra kri­ti­ske ak­ti­ve aktionærer.

‘Philant­hro­py ba­ck to the Drawing Bo­ard’ er ud­gi­vet af Philea med støt­te fra Eu­ro­pe­an Cul­tu­ral Fo­un­da­tion and Fon­da­zi­o­ne Com­pag­nia di San Pa­o­lo. Bo­gen er gra­tis til­gæn­ge­lig her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer