Top 25 – 2018

Il­lu­stra­tio­nen her­over er fra pu­bli­ka­tio­nen Dan­marks Fon­de i tal 2019 og vi­ser de 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2018.

Læs me­re om pu­bli­ka­tio­nen herunder.

Dan­marks Fon­de i tal
2019

Den dan­ske fonds­sek­tor er for længst søgt ud i ly­set og har bør­stet stø­vet fra tid­li­ge­re ti­ders røg­fyld­te be­sty­rel­ses­lo­ka­ler af sig.

Fun­dats har i tre år dæk­ket fonds­sek­to­ren og dens filan­tro­pi­ske am­bi­tio­ner om at la­ve po­si­ti­ve sam­funds­for­an­drin­ger – na­tio­na­le, lo­ka­le så­vel som glo­ba­le. Som ni­che­me­die bli­ver vi of­te spurgt, hvor man fin­der op­lys­nin­ger om fon­de­ne. En over­sigt over fon­de, der støt­ter det ene el­ler det an­det spe­ci­fik­ke om­rå­de; en op­gø­rel­se over fon­de­nes for­mu­er el­ler blot en sam­let for­teg­nel­se over fon­de, der fin­des i Danmark.

Med an­dre ord - der er man­ge, som sø­ger tal om lan­dets fonde.

Danmarks Fone i tal – 2019

Og når man gør det, fin­der man hur­tigt ud af, at selv om der er kom­met me­re lys på fonds­sek­to­ren, så be­fin­der stør­ste­delen sig fort­sat i mør­ke. In­gen ved re­elt, hvor man­ge fon­de, der fin­des i Dan­mark. Hvad de er til for, el­ler hvor me­get de gavner.

I den­ne pu­bli­ka­tion har vi for­søgt at sam­le nog­le af de tal, som be­skri­ver og ken­de­teg­ner fonds­sek­to­ren og den be­tyd­ning, fon­de­ne har for an­dre om­rå­der af sam­fun­det i dag. Tal­le­ne stam­mer dels fra de of­fi­ci­el­le kil­der og dels fra nog­le af de op­gø­rel­ser og un­der­sø­gel­ser, som vi har ud­ar­bej­det og ana­ly­se­ret på fun​dats​.dk.

Bestil

Indhold

1: Fondsmyndighederne & Skattestyrelsen

 • Fondsmyn­dig­he­der­ne
  • Er­hvervs­sty­rel­sen – de er­hvervs­dri­ven­de fonde 
   • ta­bel: Er­hvervs­sty­rel­sen – år­s­værk brugt på fondstilsyn
  • Ci­vilsty­rel­sen – de al­me­ne fonde 
   • fi­gur: Ci­vilsty­rel­sen – an­tal af­gø­rel­ser på fondsområdet
 • Skat
  • fi­gur: Slut­skat – mio. kr. (2018-ni­veau)
  • ta­bel: Fonds­sek­to­ren be­ta­ler 4,2 mia. kr. i skat på fem år
  • Skat­testy­rel­sens kon­trol af fonde 
   • fi­gur: År­s­værk på kon­trol­pro­jek­ter for fon­de og foreninger

2: Fondenes verden

 • Ud­de­len­de og ik­ke-ud­de­len­de fonde 
  • ta­bel: Ud­de­len­de fonde
  • ta­bel: Ik­ke-ud­de­len­de fonde
 • Nye er­hvervs­dri­ven­de fonde 
  • fi­gur: Op­lø­ste og stif­te­de fon­de 2008-2018
  • fi­gur: Kort over er­hvervs­dri­ven­de fon­de stif­tet i 2018
 • NGO-fon­de
  • ta­bel: Ngo-fon­de – uddelinger
  • ta­bel: Ngo-fon­de – ind­tæg­ter og arv
 • Fi­nans­filan­tro­per
  • ta­bel: Fi­nans­filan­tro­pers ud­de­lin­ger 2016-2018 – mio. kr.
 • Eva­lu­e­ring af projekter 
  • ta­bel: Mindst ot­te ud af ti fon­de evaluerer
 • Fon­de og kommuner 
  • ta­bel: Kom­mu­ner med po­li­tisk ved­ta­get fundraisingstrategi
 • Li­ge­stil­ling
  • ta­bel: Køns­for­de­ling i top 100 be­sty­rel­ser op­gjort enkeltvis
 • Ef­ter­le­vel­se af God Fondsledelse 
  • ta­bel: Ef­ter­le­vel­se af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fondsledelse
 • Di­rek­tør­løn­nin­ger
  • ta­bel: Så­dan løn­nes fondsdirektørerne
 • Me­d­ar­bej­der­løn­nin­ger
  • ta­bel: Så­dan løn­nes de an­sat­te i Dan­marks stør­ste fonde
 • Fon­de­nes formue 
  • fi­gur: Egen­ka­pi­tal for er­hvervs­dri­ven­de fonde

3: Fondenes filantropiske aktiviteter

 • Sam­le­de bevillinger 
  • fi­gur: Sam­le­de be­vil­lings­sum – mio. kroner
  • ta­bel: De 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2017
  • ta­bel: De 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2018
  • fi­gur: Be­vil­lin­ger 2018 – de 25 mest ud­de­len­de fonde
 • An­søg­nin­ger og tilsagn 
  • ta­bel: Bevillingsprocenter
  • ta­bel: An­tal bevillinger
  • fi­gur: Ud­de­lin­ger for­delt på bevillingsstørrelse
 • Ud­de­lin­ger ef­ter formål 
  • ta­bel: Ud­de­lin­ger ef­ter for­mål 2016-2017
  • fi­gur: Ud­de­lin­ger ef­ter formål
  • Na­tur- og miljøformål 
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger til na­tur- og miljøområdet
  • Den of­fent­li­ge sek­tor og ngo’er får flest fondsmidler 
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger (be­vil­get) for­delt på mod­ta­ger­ty­pe 2016 & 2017
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger (be­vil­get) for­delt på modtagertype
  • Fon­de­nes forskningsfinansiering 
   • fi­gur: Vi­den­skabs­be­vil­lin­ger for­delt på felt – i mio. kr.
  • In­den­land­ske og uden­land­ske modtagere 
   • fi­gur: Be­vil­lin­ger til ind­land og ud­land 2016-2017 – i mio. kr.
   • fi­gur: Be­vil­lin­ger til ind- og ud­land – i mio. kr.

Eksempelsider

Danmarks Fone i tal – 2019
Ind­hold
Fon­de og kommuner
Danmarks Fone i tal – 2019
Di­rek­tør­løn­nin­ger