Jørn Astrup Hansen

  • Kom­men­ta­tor

Astrup, der er cand. oecon., har man­ge års er­fa­ring som di­rek­tør i den fi­nan­si­el­le sek­tor. Tid­li­ge­re di­rek­tør i Midt­bank og i Bal­ti­ca Kau­tion. Astrup, der i 1992 fik an­sva­ret for re­kon­struk­tio­nen af det fær­øske bank­væ­sen, var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Før­oya Ban­ki (Bank­Nor­dik) ind­til 2005.

I pe­rio­den 2006-08 vare­tog Astrup hver­vet som for­mand for Det Øko­no­mis­ke Råd på Færøerne.

Astrup var af Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet ind­sat som be­sty­rel­ses­for­mand i EBH Bank i 2008-10 og som di­rek­tør i Eik Ban­ki Før­oya i 2010-11. I pe­rio­den 2011-16 var Astrup med­lem af be­sty­rel­sen for Eik Banki.

Han var des­uden med­lem af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i pe­rio­den 2008-2013.

[ls_content_block slug="om-os-menu" para="paragraphs"]

ABONNER

[ls_content_block slug="abonner-widget" para="paragraphs"]

[vc_text_separator title="Jørn Astrup Han­sens indlæg"][td_block_2017 autors_id="9" limit="18" ajax_pagination="load_more"]