[vc_text_separator title="Danmarks Fon­de i tal 2019" css=".vc_custom_1561218269995{padding-bottom: 20px !im­portant;}"]

Den dan­ske fonds­sek­tor er for længst søgt ud i ly­set og har bør­stet stø­vet fra tid­li­ge­re ti­ders røg­fyld­te be­sty­rel­ses­lo­ka­ler af sig.

Dan­marks Fon­de har i tre år dæk­ket fonds­sek­to­ren og dens filan­tro­pi­ske am­bi­tio­ner om at la­ve po­si­ti­ve sam­funds­for­an­drin­ger – na­tio­na­le, lo­ka­le så­vel som glo­ba­le. Som ni­che­me­die bli­ver vi of­te spurgt, hvor man fin­der op­lys­nin­ger om fon­de­ne. En over­sigt over fon­de, der støt­ter det ene el­ler det an­det spe­ci­fik­ke om­rå­de; en op­gø­rel­se over fon­de­nes for­mu­er el­ler blot en sam­let for­teg­nel­se over fon­de, der fin­des i Dan­mark.

Med an­dre ord - der er man­ge, som sø­ger tal om lan­dets fon­de.

Og når man gør det, fin­der man hur­tigt ud af, at selv om der er kom­met me­re lys på fonds­sek­to­ren, så be­fin­der stør­ste­delen sig fort­sat i mør­ke. In­gen ved re­elt, hvor man­ge fon­de, der fin­des i Dan­mark. Hvad de er til for, el­ler hvor me­get de gav­ner.

I den­ne pu­bli­ka­tion har vi for­søgt at sam­le nog­le af de tal, som be­skri­ver og ken­de­teg­ner fonds­sek­to­ren og den be­tyd­ning, fon­de­ne har for an­dre om­rå­der af sam­fun­det i dag. Tal­le­ne stam­mer dels fra de of­fi­ci­el­le kil­der og dels fra nog­le af de op­gø­rel­ser og un­der­sø­gel­ser, som vi har ud­ar­bej­det og ana­ly­se­ret på dan​marks​fon​de​.dk.

[vc_btn title="Bestil her – 290 kr." shape="square" color="warning" size="lg" align="center" i_align="right" i_icon_fontawesome="fa fa-shop­ping-cart" css_animation="slideInDown" button_block="true" add_icon="true" link="url:%23bestilher|||"]
[vc_text_separator title="Indhold" css=".vc_custom_1561218297689{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_tta_accordion shape="square" c_icon="chevron" active_section="9999" collapsible_all="true"][vc_tta_section title="1: Fondsmyn­dig­he­der­ne & Skat­testy­rel­sen" tab_id="1561397536882-f175acc1-350c"]
 • Fondsmyn­dig­he­der­ne
  • Er­hvervs­sty­rel­sen – de er­hvervs­dri­ven­de fon­de
   • ta­bel: Er­hvervs­sty­rel­sen – år­s­værk brugt på fondstil­syn
  • Ci­vilsty­rel­sen – de al­me­ne fon­de
   • fi­gur: Ci­vilsty­rel­sen – an­tal af­gø­rel­ser på fonds­om­rå­det
 • Skat
  • fi­gur: Slut­skat – mio. kr. (2018-ni­veau)
  • ta­bel: Fonds­sek­to­ren be­ta­ler 4,2 mia. kr. i skat på fem år
  • Skat­testy­rel­sens kon­trol af fon­de
   • fi­gur: År­s­værk på kon­trol­pro­jek­ter for fon­de og for­e­nin­ger
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="2: Fon­de­nes ver­den" tab_id="1561397536927-297a9e2f-9f14"]
 • Ud­de­len­de og ik­ke-ud­de­len­de fon­de
  • ta­bel: Ud­de­len­de fon­de
  • ta­bel: Ik­ke-ud­de­len­de fon­de
 • Nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de
  • fi­gur: Op­lø­ste og stif­te­de fon­de 2008-2018
  • fi­gur: Kort over er­hvervs­dri­ven­de fon­de stif­tet i 2018
 • NGO-fon­de
  • ta­bel: Ngo-fon­de – ud­de­lin­ger
  • ta­bel: Ngo-fon­de – ind­tæg­ter og arv
 • Fi­nans­filan­tro­per
  • ta­bel: Fi­nans­filan­tro­pers ud­de­lin­ger 2016-2018 – mio. kr.
 • Eva­lu­e­ring af pro­jek­ter
  • ta­bel: Mindst ot­te ud af ti fon­de eva­lu­e­rer
 • Fon­de og kom­mu­ner
  • ta­bel: Kom­mu­ner med po­li­tisk ved­ta­get fun­dra­i­sings­tra­te­gi
 • Li­ge­stil­ling
  • ta­bel: Køns­for­de­ling i top 100 be­sty­rel­ser op­gjort en­kelt­vis
 • Ef­ter­le­vel­se af God Fonds­le­del­se
  • ta­bel: Ef­ter­le­vel­se af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se
 • Di­rek­tør­løn­nin­ger
  • ta­bel: Så­dan løn­nes fonds­di­rek­tø­rer­ne
 • Me­d­ar­bej­der­løn­nin­ger
  • ta­bel: Så­dan løn­nes de an­sat­te i Dan­marks stør­ste fon­de
 • Fon­de­nes for­mue
  • fi­gur: Egen­ka­pi­tal for er­hvervs­dri­ven­de fon­de
[/vc_tta_section][vc_tta_section title="3: Fon­de­nes filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter" tab_id="1561397536976-c93e4dfb-7845"]
 • Sam­le­de be­vil­lin­ger
  • fi­gur: Sam­le­de be­vil­lings­sum – mio. kro­ner
  • ta­bel: De 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2017
  • ta­bel: De 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2018
  • fi­gur: Be­vil­lin­ger 2018 – de 25 mest ud­de­len­de fon­de
 • An­søg­nin­ger og til­sagn
  • ta­bel: Be­vil­lings­pro­cen­ter
  • ta­bel: An­tal be­vil­lin­ger
  • fi­gur: Ud­de­lin­ger for­delt på be­vil­lings­stør­rel­se
 • Ud­de­lin­ger ef­ter for­mål
  • ta­bel: Ud­de­lin­ger ef­ter for­mål 2016-2017
  • fi­gur: Ud­de­lin­ger ef­ter for­mål
  • Na­tur- og mil­jø­for­mål
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger til na­tur- og mil­jø­om­rå­det
  • Den of­fent­li­ge sek­tor og ngo’er får flest fonds­mid­ler
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger (be­vil­get) for­delt på mod­ta­ger­ty­pe 2016 & 2017
   • fi­gur: Ud­de­lin­ger (be­vil­get) for­delt på mod­ta­ger­ty­pe
  • Fon­de­nes forsk­nings­fi­nan­si­e­ring
   • fi­gur: Vi­den­skabs­be­vil­lin­ger for­delt på felt – i mio. kr.
  • In­den­land­ske og uden­land­ske mod­ta­ge­re
   • fi­gur: Be­vil­lin­ger til ind­land og ud­land 2016-2017 – i mio. kr.
   • fi­gur: Be­vil­lin­ger til ind- og ud­land – i mio. kr.
[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]
[vc_text_separator title="Bestil her" css=".vc_custom_1562053904167{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !im­portant;}" el_id="bestilher"]
[vc_text_separator title="Smugkig" css=".vc_custom_1561220154681{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}"][vc_gallery interval="3" images="19161,19163,19162" img_size="large"]
[vc_message]Fri le­ve­ring[/vc_message][vc_message icon_fontawesome="fa fa-tags"]Til­bud – spar 120 kr. Køb 3 ek­sem­pla­rer af Dan­marks Fon­de i tal 2019 og få dem til 250 kr./stk. (eks­kl. moms).[/vc_message][vc_message icon_fontawesome="fa fa-en­ve­l­ope-open-o"]Fle­re end 3 ek­sem­pla­rer? Skriv til os, hvis du er in­ter­es­se­ret i et til­bud på me­re end 3 stk. af Dan­marks Fon­de i tal 2019 – på [email protected]​danmarksfonde.​dk [/vc_message]