Annoncespot_img

Videnscenter for digital teknologiforståelse og renovering af landets næstældste teater

Ugens udvalgte fondsuddelinger omfatter blandt andet en bevilling fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden til et nyt videnscenter, som skal sikre digital teknologiforståelse til børn og unge, og støtte fra A.P. Møller Fonden til en renovering og modernisering af Odense Teater.

Med en be­vil­ling på 80 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bli­ver der nu sat gang i en om­fat­ten­de renove­ring og mo­der­ni­se­ring af Oden­se Teater.

Hvad er en al­go­rit­me egent­lig? Og hvor­dan ska­ber vi nye tek­no­lo­gi­er, der har­mone­rer med et godt og me­nings­fuldt hver­dags- og arbejdsliv?

Med en be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Lund­beck­fon­den vil et nyt vi­dens­cen­ter for di­gi­tal tek­no­lo­gi­for­stå­el­se de kom­men­de fem år blandt an­det ud­for­ske sva­re­ne på de to spørgsmål.

Vi­dens­cen­ter for di­gi­tal tek­no­lo­gi­for­stå­el­se vil le­ve­re vi­den om di­gi­tal tek­no­lo­gi­for­stå­el­se til grund­sko­len og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i sam­ar­bej­de med en lang ræk­ke ak­tø­rer og forsk­nings­mil­jø­er. Må­let er iføl­ge en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjem­mesi­de at ska­be et fæl­les vi­dens­grund­lag på tværs af ud­dan­nel­ses­sek­to­rer, der kan dan­ne grund­lag for nye ud­dan­nel­ses­til­tag samt vi­de­re­ud­vik­ling af ek­si­ste­ren­de fag.

Vi­dens­cen­tret etab­le­res i et li­ge­vær­digt sam­ar­bej­de mel­lem uni­ver­si­te­ter og pro­fes­sions­højsko­ler. Konsor­ti­et er lands­dæk­ken­de og be­står af ot­te part­ne­re: De seks pro­fes­sions­højsko­ler, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Le­der af cen­tret bli­ver Ole Se­jer Iver­sen, der er pro­fes­sor i in­ter­ak­tions­de­sign og le­der af Cen­ter for Com­puta­tio­nal Thin­king & De­sign ved Aar­hus Universitet.

Jeg vil ger­ne, at al­le børn og un­ge i de­res sko­le­gang får vi­den om tek­no­lo­gi­er­nes kon­se­kven­ser for bå­de dem selv og samfundet

Mat­ti­as Tes­faye – Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster (S)

Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) un­der­stre­ger, at di­gi­ta­li­se­rin­gens ind­t­og i vo­res liv ik­ke for­svin­der – den er kom­met for at bli­ve, uan­set om man er vok­sen el­ler barn.

”Der­for er det helt af­gø­ren­de, at vi ska­ber me­re vi­den om, hvor­dan al­le børn kan få et sundt for­hold til de­res di­gi­ta­le liv. Jeg vil ger­ne, at al­le børn og un­ge i de­res sko­le­gang får vi­den om tek­no­lo­gi­er­nes kon­se­kven­ser for bå­de dem selv og sam­fun­det. Der­for er jeg rig­tig glad for det nye vi­dens­cen­ter.” si­ger Mat­ti­as Tesfaye.

Åb­nin­gen af vi­dens­cen­tret mar­ke­res se­ne­re på året ved en åb­nings­ce­re­mo­ni med del­ta­gel­se af lan­dets før­en­de eks­per­ter og be­slut­nings­ta­ge­re in­den for teknologiforståelse.

Teater i Odense bliver fremtidssikret

Oden­se Te­a­ter er Dan­marks næstæld­ste te­a­ter med rød­der til­ba­ge til 1796, og de kom­men­de år bli­ver en be­trag­te­lig del af te­a­tret, her­un­der te­a­trets sto­re sce­ne, om­dan­net til en byggeplads.

Med en be­vil­ling på 80 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den bli­ver der nem­lig nu sat gang i en om­fat­ten­de renove­ring og mo­der­ni­se­ring af te­a­tret, der er én af lan­dets tre landsdelsscener.

Øn­sket fra A.P. Møl­ler Fon­den er ”at frem­tids­sik­re et af lan­dets æld­ste te­a­tre som det na­tur­li­ge ud­gangs­punkt for sce­ne­kunst i en af lan­dets mest be­ty­de­li­ge by­er,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside. 

Med be­vil­lin­gen får pu­bli­kums­for­hol­de­ne og sce­ne­tek­nik­ken et løft. Pu­bli­kums­om­rå­der­ne skal renove­res og brin­ges tæt­te­re på te­a­trets op­rin­de­li­ge ud­tryk med ly­se­re far­ver, genåb­ning af den hi­sto­ri­ske ’kon­ge­trap­pe’, bed­re pu­bli­kums­fa­ci­li­te­ter samt for­bed­re­de ad­gangs­for­hold for kø­re­stols­bru­ge­re og gang­be­svæ­re­de. Her­u­d­over skal al tek­nik, her­un­der lys og lyd mo­der­ni­se­res, hvil­ket vil gi­ve Oden­se Te­a­ter mu­lig­hed for flot­te­re og me­re am­bi­tiø­se opsætninger.

Mens ar­bej­det står på, vil Oden­se Te­a­ter ik­ke kun­ne be­nyt­te den sto­re sce­ne, men på de ube­rør­te sce­ner vil der un­der­vejs fort­sat bli­ve pro­du­ce­ret teater.

Fond ny hovedpartner for Natteravnene

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Spar Nord Fon­den, som dels støt­ter ind­sat­sen Nat­te­rav­ne­ne med fi­re mil­li­o­ner kro­ner, dels bli­ver ny ho­ved­part­ner for Nat­te­rav­ne­ne i 2024.

Det er 25 år si­den, den før­ste for­e­ning af Nat­te­rav­ne­ne blev etab­le­ret i Dan­mark, og ind­sat­sen har gen­nem al­le åre­ne væ­ret fi­nan­si­e­ret af pri­va­te mid­ler fra blandt an­dre fon­de, virk­som­he­der og støt­te fra en­kelt­per­so­ner. Støt­ten fra Spar Nord Fon­den ind­går som en del af de mid­ler, der er nød­ven­dig for at dri­ve ind­sat­sen og un­der­støt­te de 4.000 fri­vil­li­ge og 145 for­e­nin­ger i Dan­mark, Grøn­land og på Færøerne. 

"Vi ser rig­tig me­get frem til sam­ar­bej­det med Spar Nord Fon­den og er me­get tak­nem­me­li­ge for, at de vil væ­re med til at støt­te op om de man­ge lo­ka­le fri­vil­li­ge nat­te­rav­ne, der hver we­e­kend ta­ger en gul jak­ke på og går ud i nat­te­li­vet for at ska­be tryg­ge ram­mer for by­ens un­ge, der fe­ster, og for at hjæl­pe, når li­vet i nat­ten nog­le gan­ge bli­ver for vold­somt,” si­ger che­fen for Nat­te­rav­ne­ne Mai-Britt Hau­gaard Jep­pe­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Man­ge af vo­res jak­ker er me­re end 10 år gam­le, og nu er de ved at væ­re slidt ned og hol­der ik­ke al­tid van­det ude, når det regner

Mai-Britt Hau­gaard Jep­pe­sen – Chef, Natteravnene

Sam­ar­bej­det med Spar Nord Fon­den be­ty­der og­så, at al­le fri­vil­li­ge får nye jakker. 

"Vi har læn­ge søgt ef­ter en part­ner, der kun­ne fi­nan­si­e­re nye jak­ker. Man­ge af vo­res jak­ker er me­re end 10 år gam­le, og nu er de ved at væ­re slidt ned og hol­der ik­ke al­tid van­det ude, når det reg­ner. Vi er der­u­d­over og­så ved at lø­be tør for nog­le af jak­ke­stør­rel­ser­ne, så støt­ten fra Spar Nord Fon­den kom­mer og­så på det­te punkt på det ret­te tids­punkt,” si­ger Mai-Britt Hau­gaard Jeppesen.

Nat­te­rav­ne­ne er en ind­sats un­der Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Virksomheders cybersikkerhed skal styrkes

Med en sam­let be­vil­ling på knap 40 mil­li­o­ner kro­ner for­sø­ger In­du­stri­ens Fond nu at styr­ke dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med at gø­re de­res vær­dikæ­der cybersikre.

Pen­ge­ne er for­delt mel­lem fem pro­jek­ter, som i alt om­fat­ter fle­re end 250 pri­mært små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, der kom­mer til at ind­gå i for­løb med det for­mål at løf­te den di­gi­ta­le sik­ker­hed i virk­som­he­der­nes kon­takt­fla­der og der­i­gen­nem styr­ke konkurrenceevnen.

De fem pro­jek­ter har al­le fo­kus på at ska­be ny, prak­tisk an­ven­de­lig vi­den til gavn for dansk er­hvervs­liv – bå­de for virk­som­he­der, der i for­vej­en ar­bej­der med cy­ber­sik­ker­hed, og dem, der kun li­ge er kom­met i gang.

”Virk­som­he­der ind­går i utal­li­ge part­ner­ska­ber som led i han­del og sam­ar­bej­de på tværs af in­du­stri­er og kon­ti­nen­ter – især di­gi­talt. Der­for skal cy­ber­sik­ker­hed selv­føl­ge­lig og­så tæn­kes bre­de­re end virk­som­he­dens eg­ne it-sy­ste­mer. Sik­ker­hed i vær­dikæ­der­ne er et for­holds­vist un­der­be­lyst em­ne, og det skal de her pro­jek­ter æn­dre på, mens de gør en for­skel for virk­som­he­der­ne,” si­ger Ma­le­ne Stid­sen, der er pro­gram­chef for cy­ber­sik­ker­hed i In­du­stri­ens Fond, i en pressemeddelelse. 

Iføl­ge Ma­le­ne Stid­sen er der stor for­skel på, hvor langt de dan­ske virk­som­he­der er i ar­bej­det med cybersikkerhed.

”Men uan­set, om man er en stør­re el­ler min­dre virk­som­hed, vil det kun bli­ve vig­ti­ge­re for kon­kur­ren­ce­ev­nen, at man har styr på cy­ber­sik­ker­hed – bå­de in­den for sin egen di­gi­ta­le ma­tri­kel og i vær­dikæ­der­ne,” si­ger Ma­le­ne Stidsen. 

Fondspris til britisk diabetesforsker

Seks mil­li­o­ner kroner.

Det er be­lø­bet, som føl­ger med pri­sen ’EASD–Novo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­a­be­tes Prize for Ex­cel­len­ce 2023’. På sin hjem­mesi­de op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den, at pri­sen net­op er ble­vet til­delt pro­fes­sor Ro­man Ho­vor­ka fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i Eng­land som an­er­ken­del­se af hans væ­sent­li­ge bi­drag til diabetesforskning. 

Iføl­ge fon­den har Ro­man Ho­vor­kas forsk­ning gen­nem de se­ne­ste to år­ti­er re­vo­lu­tio­ne­ret be­hand­lin­gen af ty­pe 1-di­a­be­tes. Hans pio­ner­ar­bej­de med at ud­vik­le en ’kun­stig bugs­pyt­kir­tel’ har dæk­ket man­ge for­skel­li­ge pa­tient­grup­per, her­un­der børn, te­e­na­ge­re, voks­ne, æl­dre og gravi­de kvinder.

“Hans forsk­ning har un­der­støt­tet den me­di­cin­ske, sam­funds­mæs­si­ge og re­gu­la­to­ri­ske ac­cept af sy­ste­mer­ne til dag­lig kon­trol af ty­pe 1-di­a­be­tes. Dr. Ro­man Ho­vor­ka vil uden tvivl bli­ve an­er­kendt som en ene­stå­en­de per­son, der nu slut­ter sig til li­sten over tid­li­ge­re mod­ta­ge­re af EASD–Novo Nor­disk Fo­un­da­tion Di­a­be­tes Prize for Ex­cel­len­ce,” si­ger Chan­tal Mat­hieu, der er for­mand for EASD og for­mand for ko­mitéen, der ud­de­ler prisen.

EASD er en for­kor­tel­se for Eu­ro­pe­an As­so­ci­a­tion for the Stu­dy of Diabetes.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer