Annoncespot_img

Lars Frederiksen ny formand i Hedorfs Fond

Ole Wiberg bliver afløst af Lars Frederiksen efter 23 år på posten som formand for Hedorfs Fond.

Lars Fre­de­rik­sen ef­ter­føl­ger Ole Wi­berg, der har sid­det som for­mand i Hedor­fs Fond si­den 1994.

"Jeg vil ger­ne tak­ke Ole for hans frem­sy­ne­de le­del­se af fon­den og for, at han og­så fort­sat vil stå til rå­dig­hed for fon­dens be­sty­rel­se," si­ger Lars Fre­de­rik­sen i en pressemeddelelse.

Lars Fre­de­rik­sen har haft en lang kar­ri­e­re hos Chr. Han­sen og sid­der i dag i en ræk­ke be­sty­rel­ser, her­un­der Ma­tas, Falck, Ro­ck­wool og Wi­dex, li­ge­som han er for­mand i Ko­mi­te­en for God Selskabsledelse.

"I sin for­mand­s­pe­ri­o­de har Ole Wi­berg for­må­et at sæt­te Hedor­fs Fond på land­kor­tet. I den­ne pe­ri­o­de har fon­den ud­delt me­re end 100 mio. kr. til dan­ske stu­de­ren­de, der vil til ud­lan­det og stu­de­re. Der­u­d­over er der indstif­tet så­vel en sprog­pris som en trans­port­pris til en frem­træden­de dansk for­sker in­den for dis­se om­rå­der, li­ge­som fon­den har etab­le­ret et le­gat på 100.000 kr., der ud­de­les til en dansk stu­de­ren­de, der vil stu­de­re i USA," si­ger Lars Frederiksen.

Hedor­fs Fond er stif­tet af Fro­de Hedorf, som var ene­e­jer af Trans­port­kom­pag­ni­et Nord A/S fra 1927. Ved Fro­de Hedor­fs død over­før­tes ak­tier­ne til en Fond, der i dag ad­mi­ni­stre­rer ak­ti­ver for 170 mio. kr. Fon­dens for­mål er at støt­te stu­de­ren­de in­den for trans­port og han­del gen­nem ud­dan­nel­ses­le­ga­ter. End­vi­de­re støt­tes re­le­van­te pro­jek­ter pri­mært in­den for trans­port­forsk­ning, li­ge­som fon­den har byg­get Hedor­fs Kol­le­gi­um på Fre­de­riks­berg for dan­ske og uden­land­ske studerende.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer