Annoncespot_img

Michael Bjørn Nellemann bliver ny direktør i Det Obelske Familiefond

Nuværende museumsdirektør på Nivaagaard Malerisamling bliver ny direktør i Det Obelske Familiefond.

Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann til­træ­der den 1. maj 2017 stil­lin­gen som di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Be­sty­rel­ses­for­mand, Chri­sten Obel, ser frem til sam­ar­bej­det med Mi­cha­el Bjørn Nellemann:

”Jeg er me­get glad for, at Mi­cha­el har sagt ja til at på­ta­ge sig op­ga­ven som di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Mi­cha­el har gen­nem sit vir­ke do­ku­men­te­ret, at han bå­de har de fag­li­ge kom­pe­ten­cer, de kom­mu­ni­ka­to­ri­ske ev­ner og den le­del­ses­mæs­si­ge er­fa­ring til at va­re­ta­ge op­ga­ven som di­rek­tør i fon­det. Sam­ti­dig tror vi, der er et godt match med fon­dets respekt for klas­si­ske vær­di­er og lyst og ev­ne til at tæn­ke nyt, som det er ud­trykt gen­nem vo­res vi­sion om at gø­re en hel­hjer­tet, kva­li­fi­ce­ret ind­sats for frem­ti­den,” si­ger han.

Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann ser frem til de nye ud­for­drin­ger i fondsverdenen:

”Som mu­se­ums­di­rek­tør ken­der jeg me­get til fon­de­nes be­tyd­ning for kul­tur­li­vets man­ge bru­ge­re. De dan­ske fon­de gør en mar­kant for­skel for væl­dig man­ge men­ne­sker i Dan­mark. Det gæl­der og­så Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som jeg glæ­der mig til at ar­bej­de for. Ge­ne­rø­si­tet har væ­ret et vig­tigt nøg­le­ord i mit vir­ke som mu­se­ums­di­rek­tør for Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling. "Mad sma­ger bedst når man de­ler", har al­tid væ­ret et godt ord­s­prog i min fa­mi­lie. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond de­ler og­så ud - mis­sio­nen er vel at øge sum­men af det go­de. Det ser jeg frem til at hjæl­pe til med,” si­ger han i pressemeddelelsen.

Skriv ger­ne til kontakt@​danmarksfonde.​dk, hvis du har nyt om nav­ne, do­na­tio­ner og ak­ti­vi­te­ter i fondsbranchen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer