Richter Fonden rykker op i filantropi-ligaen

Med et nyt navn, ny hjemmeside og en ny filantropisk strategi vil Richter Fonden fremover indgå partnerskaber med institutioner og organisationer, der arbejder for udsatte børn og unge. Samtidig fordobler fonden sit uddelingsniveau.

På bil­le­det fra ven­stre: Bo Ry­gaard, be­sty­rel­ses for­mand, be­sty­rel­ses­med­lem­mer Sus­an­ne Pi­hl Han­sen, Ma­rie-Pi­er­re An­d­re­sen, Ul­ri­ka Flodin-Jan­sen og Jør­gen Richter.

Be­sty­rel­sen i Ma­rie og M.B. Ri­ch­ters Fond har i for­bin­del­se med sit stra­te­gi­ar­bej­de be­slut­tet at styr­ke ind­sat­sen for ud­sat­te børn, un­ge og de­res familier.

Sam­ti­dig skif­ter fon­den navn til Ri­ch­ter Fon­den og vil frem­over ud­de­le 15 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Det op­ly­ser i fon­den i en pressemeddelelse.

Iføl­ge fonds­di­rek­tør Hen­ri­et­te Jor­dan bli­ver der ta­le om en for­dob­ling af fon­dens nu­væ­ren­de uddelingsniveau.

”Ri­ch­ter Fon­den har hen­sat­te mid­ler, der skal ud at ar­bej­de. Og som led i vo­res nye stra­te­gi er det der­for be­slut­tet at ud­de­le me­re over de kom­men­de år. Vi tror på, at mid­ler­ne kan ska­be en stør­re ef­fekt ved at fo­ku­se­re og må­l­ret­te ind­sats og ak­ti­vi­te­ter,” si­ger hun.

Nye partnerskaber

Hidtil har Ri­ct­her Fon­den væ­ret en klas­sisk an­søg­nings­dre­vet fond, men med det nye stra­te­gi­ske fo­kus vil fon­den og­så be­nyt­te sig af fle­re filan­tro­pi­ske værk­tø­jer. Des­u­den vil fonds­le­del­sen frem­over gi­ve stør­re pri­o­ri­tet til fore­byg­gel­se, forsk­ning og vi­den om, hvor­for børn og un­ge bli­ver udsatte.

”Sær­ligt ved at ind­gå må­l­ret­te­de part­ner­ska­ber med or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre, vil fon­den kun­ne bi­dra­ge til at gø­re en for­skel for ud­sat­te børn og un­ge, så de ik­ke ri­si­ke­rer ud­sat­hed,” si­ger Hen­ri­et­te Jordan.

Hun for­ven­ter snart at kun­ne of­fent­lig­gø­re de før­ste tre part­ner­ska­ber, som net­op fav­ner pro­jek­ter til gavn for ud­sat­te børn og unge.

Ri­ch­ter Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand er Bo Ry­gaard, og han er stolt over, at fon­den nu må­l­ret­ter end­nu fle­re mid­ler til ud­sat­te børn og unge.

”Der er et stort udæk­ket be­hov hos ud­sat­te børn og un­ge. Stif­te­ren af fon­den hav­de selv et stort fo­kus på den­ne grup­pe, og det ser vi i be­sty­rel­sen som op­lagt at byg­ge vi­de­re på i den nye stra­te­gi,” ud­ta­ler han i pressemeddelelsen.

Ri­ch­ter Fon­den yder som hidtil støt­te til ud­dan­nel­se og stu­di­e­rej­ser til un­ge in­den­for de tek­ni­ske og me­ka­ni­ske fag helt i tråd med fon­dens stif­ter M.B. Ri­ch­ters ønske.

Læs me­re om stif­te­ren og fon­dens hi­sto­rie på den nye hjem­mesi­de her:

Ri­ch­ter Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der har si­ne ak­ti­vi­te­ter in­den­for køb, salg og ud­vik­ling af ejen­dom­me. I 2022 hav­de fon­den en ba­lan­ce på 290 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer