Kan samarbejde i fonds­branchen give mindre fonde bedre digitale redskaber?

Mindre fonde kan også have interesse i at levere god digital service til ansøgerne. Men fondsadministrationssystemer er dyre og har det med at blive designet ud fra de store aktørers ønsker. Administrator og bestyrelsesmedlem i Laurits Andersens Fond, Tue Tyge Møller, peger i nedenstående indlæg på muligheden for via et branchesamarbejde at skabe mulighed for digitalisering i de mindre fonde også. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået tre leverandører til at kommentere på problemstillingen.

Ind­læg af Laurits An­der­sens Fond:

Fondsadministrationssystem for små og mellemstore fonde

– af ad­mi­ni­stra­tor og næst­for­mand i be­sty­rel­sen Tue Ty­ge Møl­ler, Laurits An­der­sens Fond

Som ad­mi­ni­stra­tor for Laurits An­der­sens Fond sav­ner jeg et stan­dar­di­se­ret administrationssystem.

Der er ud­vik­let en ræk­ke ad­mi­ni­stra­tions­sy­ste­mer, men dis­se er pri­mært til sto­re fon­de med man­ge an­sø­ge­re og udvik­lerne/firmaerne sy­nes ik­ke in­ter­es­se­ret i at la­ve "light" løsninger.

En del min­dre fon­de har ud­vik­let de­res eg­ne sy­ste­mer, der er af­hæn­gi­ge af en en­kelt ud­v­ik­­ler/it-le­ve­ran­dør.

Som en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond med ca. 200 an­sø­ge­re år­ligt op­nås der ik­ke no­gen admi­ni­strativ be­spa­rel­se ved di­gi­ta­li­se­ring. Al vo­res regn­skab og be­ta­lings­hand­ling m.v. er lagt ud til Dan­ske Forvaltning.

En di­gi­ta­li­se­ring kan på trods her­af – og med for­ø­ge­de ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger – alli­ge­vel væ­re hen­sigts­mæs­sig for fon­den for at imø­de­kom­me nu­ti­di­ge og frem­ti­di­ge be­hov for en­kel­hed for an­sø­ger­ne. Og ik­ke mindst for at op­fyl­de da­ta­sik­ker­heds­krav ad mo­dum EU's persondataforordning.

Med an­dre ord er der be­hov for et stærkt stan­dar­di­se­ret sy­stem fra en god so­lid le­ve­ran­dør, hvor man kan væl­ge de mo­du­ler som den en­kel­te fond måt­te ha­ve be­hov for. Laurits Ander­sen Fonds be­hov er f.eks. an­søg­ning via hjem­mesi­de med Ne­mID, sik­ker di­gi­tal admini­stra­tion og be­hand­ling af an­søg­nin­ger og ud­be­ta­lings­in­struk­tion til Dan­ske Forvaltning.

Hvis man som bran­che kun­ne in­ter­es­se­re en af de stør­re it-ud­by­de­re for et så­dant sy­stem, er jeg sik­ker på, at der vil væ­re man­ge aftagere.

 

Ind­læg af Ve­ri­grant (Open­flow)

Nyt it-system til intelligent håndtering af ansøgninger

– af di­rek­tør Tho­mas Ot­to­sen, Ve­ri­grant, tmo@​verigrant.​com

It-sy­ste­mer ge­ne­relt har det med at bli­ve de­sig­net ud fra de sto­re ak­tø­rers be­hov og øn­sker. Det gør dem of­te util­gæn­ge­li­ge – ud fra et cost-be­ne­fit per­spek­tiv – for de små og mellems­tore ak­tø­rer. Så­le­des ser det og­så ud med ad­mi­ni­stra­ti­ve sy­ste­mer til fon­de og de­res hånd­te­ring af an­søg­nin­ger. Men i skri­ven­de stund ar­bej­des der på høj­tryk for at imø­de­kom­me den­ne udfordring.

Ef­ter som­mer­fe­ri­en bli­ver it-sy­ste­met Ve­ri­grant lan­ce­ret og til­by­des i før­ste om­gang til dan­ske og bri­ti­ske fon­de, som har be­hov for et in­tel­li­gent og om­kost­nings­let administrations­system til at hånd­te­re an­søg­nin­ger. Ve­ri­grant er et on­li­ne sy­stem, der be­står af mo­du­ler, som bru­ger­ne selv kan sam­men­sæt­te, så det pas­ser til de­res respek­ti­ve be­hov – uan­set volumen.

Thomas Ottosen, Verigrant
Tho­mas Ot­to­sen, Verigrant

Ve­ri­grant er en lil­le­bror til – og bru­ger sam­me tek­no­lo­gi som – Open­flow, der er et fuldt ud ska­le­ret sy­stem, der blandt an­det bru­ges af Sal­ling Fon­de­ne, Spar Nord Fon­den og Køben­havns Kom­mu­ne. Der­for ta­ger sy­ste­met ek­sem­pel­vis og­så høj­de for fi­nes­ser­ne i for­bin­del­se med per­son­da­ta­loven. Li­ge nu er vi i gang med at fær­di­g­ud­vik­le de for­skel­li­ge mo­du­ler til Ve­ri­grant, hvil­ket sker i sam­ar­bej­de med fonde.

Be­slut­nin­gen om at ud­vik­le Ve­ri­grant blev truf­fet i an­den halv­del af 2016 ef­ter at ha­ve kon­sulteret med uvil­di­ge rå­d­gi­ve­re for fon­de samt fon­de i Dan­mark og Stor­bri­tan­ni­en. De gav sam­stem­mende ud­tryk for, at der er et stort be­hov for et flek­si­belt og let­til­gæn­ge­ligt sy­stem til hånd­te­ring af ansøgninger.

Der fin­des al­le­re­de ud­mær­ke­de ad­mi­ni­stra­tions­sy­ste­mer til at mod­ta­ge og ar­ki­ve­re ansøg­ninger. Der­for går Ve­ri­grant skrid­tet vi­de­re og til­by­der fle­re in­tel­li­gen­te funk­tio­ner, hvor sy­ste­met hjæl­per til med at ud­fø­re en ind­le­den­de vur­de­ring af de ind­kom­ne an­søg­nin­ger. Tror vi, at vi kan gø­re an­søg­nings­pro­ces­sen ”fø­rer­løs” og ude­luk­ken­de ba­se­ret på al­go­rit­mer og kun­stig in­tel­li­gens? Nej, på in­gen må­de, men Ve­ri­grant bli­ver me­re end et reg­ne­ark med et flot de­sign, og det bli­ver for­hå­bent­lig løs­nin­gen for de fon­de og le­ga­ta­d­mi­ni­stra­to­rer, der i dag ik­ke har et godt sy­stem til de­res rådighed.

 

Ind­læg af Formpipe:

Cloudbaseret løsning for både små og store fonde

– af CEO Tho­mas à Po­r­ta, Form­pipe Softwa­re A/S

Selv om fonds­mar­ke­det er nyt for os, så kan jeg godt gen­ken­de Tue Ty­ge Møl­lers ap­pel om bed­re di­gi­tal un­der­støt­tel­se af ad­mi­ni­stra­tio­nen – og­så i min­dre fon­de. Hos Form­pipe har vi åre­lang er­fa­ring med at un­der­støt­te ar­bejds­pro­ces­ser­ne om­kring ud­de­lin­ger og til­skud i det offentlige.

Thomas á Porta, Formpipe
Tho­mas á Po­r­ta, Formpipe

Den­ne know-how har vi brugt den se­ne­ste tid på at over­sæt­te og til­pas­se til de pro­ces­ser, der er ken­de­teg­net for fon­de. I det tid­li­ge for­år gik den før­ste fond­s­pul­je li­ve med vo­res tilskuds­­admi­ni­stra­tions­­løsning. Vi ar­bej­der sam­men med vo­res kun­de på at effekti­visere de­res admi­ni­stration yder­li­ge­re gen­nem di­gi­ta­li­se­ring ved at løf­te fle­re pul­jer ind i løsningen.

Hos Form­pipe er vi eks­per­ter i di­gi­tal un­der­støt­tel­se og automa­tise­ring af ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­bejds­gan­ge i for­bin­del­se med uddel­inger. Vi har valgt at sat­se på fonds­mar­ke­det, der­for er vi godt i gang med at til­pas­se vo­res løs­ning, så fon­des – sto­re som små – be­hov indfries.

Til­pas­nin­ger­ne be­ty­der blandt an­det, at vo­res løs­ning vil kun­ne kø­bes som en ser­vi­ce i sky­en. Softwa­re as a ser­vi­ce (SAAS) har ty­pisk en øko­no­misk for­del for kø­be­ren, og der­u­d­over kan den ser­vi­ce, man kø­ber let ska­le­res af­hæn­gigt af be­ho­vet og vo­lu­men i or­ga­ni­sa­tio­nen. Der­med er en cloud­ba­se­ret løs­ning in­ter­es­sant for bå­de små og sto­re fonde.

Vo­res en­tré på fonds­mar­ke­det er be­gyndt i den tun­ge en­de af fonds­mar­ke­det. Det er egent­lig ik­ke, for­di vi ik­ke øn­sker at sam­ar­bej­de med min­dre fon­de, men sna­re­re ud­tryk for, at vi er usik­re på, om dis­se fon­de på sam­me må­de er in­ter­es­se­ret i at hø­ste po­ten­ti­a­let ved at digi­tali­sere og au­to­ma­ti­se­re de­res ad­mi­ni­stra­tion. Der­for har vi for ny­ligt ind­ledt en mar­keds- og be­hovs­af­dæk­ning i min­dre fon­de. I for­læn­gel­se her­af er det op­lagt at ap­pel­le­re til at ta­ge en fæl­les snak om­kring be­ho­ve­ne i min­dre fon­de, og om hvor­dan vi bedst hjæl­per med at ska­be en bed­re di­gi­tal un­der­støt­tel­se af administrationen.

 

Ind­læg af IT Relation:

Light-løsning til mindre fonde er på vej

– af Bu­si­ness Ma­na­ger Pe­ter Oluf­sen, It-Re­la­tion, po@​itrelation.​dk

IT Re­la­tion (tid­li­ge­re DSI-NEXT) er le­ve­ran­dør af On­li­ne­Le­gat, som er Dan­marks før­en­de og mest sik­re sy­stem til at hånd­te­re legatansøgnings­processen helt fra op­ret­tel­se af an­søg­ning på til­pas­set web­s­i­te, over be­hand­ling og vur­de­ring af an­søg­nin­gen og frem til ud­be­ta­ling af mid­ler via bank, samt ind­be­ret­ning til SKAT. Pro­gram­met har man­ge funk­tio­ner og mulig­heder, her­un­der et avan­ce­ret bestyrelsesmodul.

Peter Olufsen, IT Relation
Pe­ter Oluf­sen, IT Relation

Løs­nin­gen bru­ges med stort ud­byt­te af en lang ræk­ke af Dan­marks før­en­de fon­de, og da sy­ste­met er me­get flek­si­belt, er det nemt at til­pas­se det, så det pas­ser til bå­de stør­re og min­dre fon­de ef­ter de kon­kre­te behov.

Vi er op­mærk­som­me på, at der for me­get små fon­de kan væ­re ta­le om en in­ve­ste­ring som kan væ­re for stor, på trods af at der er be­hov for en di­gi­tal løs­ning, og der­for plan­læg­ger vi i nær­meste frem­tid at til­by­de en light-løs­ning, hvor man har ad­gang til en be­græn­set mæng­de funk­tio­na­li­tet, som er til­pas­set de be­hov som de små fon­de har, herunder:

 • Ind­tast­ning af an­søg­nin­ger via web­s­i­te med Ne­mID login-mulighed
 • Be­hand­ling / vur­de­ring af an­søg­nin­ger via til­pas­set godkenderlogin
 • Ud­træk af an­søg­nings­da­ta til Ex­cel for vi­de­re be­ar­bejd­ning samt afrapportering
 • Ud­træk af CSV-fi­ler til brug for over­før­sel til øko­no­mi­sy­stem / Dan­ske For­valt­ning, samt ind­be­ret­ning til SKAT

Light-løs­nin­gen vil væ­re ba­se­ret på ker­nen af On­li­ne­Le­gat, og der­med ha­ve sam­me hø­je sik­ker­hedsniveau og bag­ved­lig­gen­de flek­si­bi­li­tet. Sam­ti­dig vil der væ­re mu­lig­hed for at fon­de der vok­ser i be­hov ef­ter­føl­gen­de nemt kan op­gra­de­re til den ful­de version.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Laurits Andersens Fond

Fondens stifter, direktør Laurits Andersen var en fremtrædende erhvervsmand i Kina fra 1884 til sin død i 1928.

Fondens bestyrelse består fire medlemmer:

 • Professor Egon Bech Hansen, Formand
 • Direktør Tue Tyge Møller, Næstformand
 • Nationalbankdirektør Lars Rohde
 • Adm. direktør Karim Nielsen

Fondens hovedformål er at fremme dansk industri og handel. Uddelinger fra fonden sker til følgende:

 • Laurits Andersen Stipendium til et års fuld­tids­studier i kinesisk sprog i Kina.
 • Støtte til unge ingeniører, teknikere, øko­no­mer og handelsmænds videre uddan­nelse i udlandet gerne med fokus på Kina
 • Særlige projekter der fremmer fondens ho­ved­formål og med særligt fokus på Kina
 • Fonden uddeler en gang årligt i december måned et mindre beløb til et begrænset antal velgørende foreninger i ind- og udland.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer