Relancering af søfartsmuseum i Esbjerg og nyt kulturhus i Hornslet

A.P. Møller Fonden og Realdania skyder stort millionbeløb ind i en relancering af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Nordea-fonden støtter opførelsen af nyt kulturhus i Hornslet. Og Bikubenfonden finansierer traditionen tro fire uddelinger af Kronprinsparrets Priser.

Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et i Es­b­jerg re­lan­ce­res som Dan­marks mu­se­um for ha­vet fi­nan­si­e­ret med til­sam­men 150 mil­li­o­ner kro­ner fra Es­b­jerg Kom­mu­ne, A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia. (fo­to: Fi­ske­ri- og Søfartsmuseet)

Si­den 1968 har man på Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et i Es­b­jerg kun­net kom­me tæt på li­vet i og på ha­vet. Nu re­lan­ce­res mu­se­et som Dan­marks mu­se­um for havet.

Trans­for­ma­tio­nen af mu­se­et er fi­nan­si­e­ret af Es­b­jerg Kom­mu­ne, A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia, som hver støt­ter pro­jek­tet med 50 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Re­al­da­nia i en nyhed på for­e­nin­gens hjemmeside.

”Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et lig­ger i en iko­nisk byg­ning, og vi vil ger­ne støt­te mu­se­ets øn­ske om at byg­ge vi­de­re på de sto­re kva­li­te­ter, der al­le­re­de lig­ger i byg­nin­ger­ne, og sam­ti­dig ska­be bed­re plads til nye ud­stil­lin­ger, fa­ci­li­te­ter og cir­ku­la­tion. Det nye mu­se­um bli­ver et godt ek­sem­pel på, hvor­dan et mu­se­um kan ak­tu­a­li­se­re sig selv gen­nem bæ­re­dyg­tig gen­an­ven­del­se og vi­de­re­ud­vik­ling af de ek­si­ste­ren­de ram­mer. Vi glæ­der os til at se det fær­di­ge re­sul­tat,” si­ger pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Hen­rik Lund.

Iføl­ge Jakob Lo­se, der er for­mand for bå­de Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­ets be­sty­rel­se og kul­tur- og fri­tids­ud­val­get i Es­b­jerg Kom­mu­ne, be­teg­ner be­vil­lin­ger­ne fra A.P. Møl­ler Fon­den og Re­al­da­nia som ”en kæm­pe ga­ve” ik­ke ale­ne til Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et, men og­så til he­le kommunen.

”Som kom­mu­ne tror vi på, at kul­tur og op­le­vel­ser er en af de vig­tig­ste dri­ve­re for ud­vik­lin­gen af vo­res by og egn i frem­ti­den, og Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et er en nøg­le­spil­ler i for­hold her­til,” si­ger Jakob Lose.

Nyt kulturhus på vej i Hornslet

Et nyt og mo­der­ne kul­tur­hus er på vej i sta­tions­by­en Horns­let på Djursland. Her får lo­ka­le bor­ge­re og be­sø­gen­de ad­gang til bi­o­graf, bi­bli­o­tek, kul­tursko­le, mu­sik- og te­a­terak­ti­vi­tet, bor­ger­ser­vi­ce og foreningsaktiviteter.

Det kom­men­de byg­ge­ri, der er støt­tet af Nor­dea-fon­den med 30 mil­li­o­ner kro­ner, op­fø­res i til­knyt­ning til by­ens bi­o­graf, hvor for­e­nin­gen Kul­tur­grun­den al­le­re­de i dag la­ver kul­tu­rak­ti­vi­te­ter med fri­vil­li­ge kræfter.

”Vo­res vi­sion er et mo­der­ne kul­tur­hus, hvor he­le by­en kan mø­des om man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Det er et hus for al­le, som ska­ber go­de op­le­vel­ser, nær­hed og fæl­les­skab mel­lem os i by­en. Vi tror på, at kul­tur i man­ge for­mer er med til at brin­ge os sam­men, og de man­ge mø­der er med til at ska­be en sam­men­hæn­gen­de og le­ven­de by," si­ger Lot­te Jen­sen, der er for­mand for Kul­tur­grun­den, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Det nye kul­tur­hus i Horns­let er vok­set frem af et stort, lo­kalt en­ga­ge­ment og et stærkt øn­ske om ska­be et nyt sam­lings­punkt i by­en, hvor fæl­les­ska­ber kan ud­vik­les med kul­tu­rel­le aktiviteter

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

Hos fon­den er der stor be­gej­string for pro­jek­tet, for­tæl­ler ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Paludan-Müller.

”Det nye kul­tur­hus i Horns­let er vok­set frem af et stort, lo­kalt en­ga­ge­ment og et stærkt øn­ske om ska­be et nyt sam­lings­punkt i by­en, hvor fæl­les­ska­ber kan ud­vik­les med kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter – for ek­sem­pel fri­vil­lig­dre­vet bi­o­graf, bi­bli­o­tek, fæl­les­ha­ver og kre­a­ti­ve værk­ste­der for børn og voks­ne – som om­drej­nings­punkt. Vo­res for­håb­ning er, at det go­de sam­ar­bej­de, der er skabt om­kring kul­tur­hu­set, kom­mer til at bli­ve en dri­ven­de kraft i ud­vik­lin­gen af Horns­let som en fort­sat at­trak­tiv by at bo­sæt­te sig og le­ve i,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Det sam­le­de bud­get for det nye kul­tur­hus er på cir­ka 92 mil­li­o­ner kroner.

Campus fuldendes med fondsbevilling

Fra Horns­let går tu­ren til Her­ning, hvor Her­nings­holm Er­hvervs­sko­le & Gym­na­si­er net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på 60 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Be­vil­lin­gen går til at ful­den­de Her­nings­holms cam­pu­s­om­rå­de med blandt an­det et stort fæl­les­hus, nye uden­dørs­om­rå­der for un­ge på de er­hvervs­ret­te­de ud­dan­nel­ser og en ’so­ci­al stads­ar­ki­tekt’, som skal un­der­støt­te det ak­ti­ve fæl­les­skab blandt sko­lens elever.

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter iføl­ge en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de Her­nings­holm for at styr­ke de dan­ske er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, så fle­re ta­ger en fag­lig uddannelse.

I den kom­men­de tid vil der bli­ve af­holdt en ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce for fæl­les­hu­set og udea­re­a­ler­ne, hvor ele­ver, un­der­vi­se­re og eks­per­ter vil bli­ve inddraget.

Ekstraordinære indsatser hyldet med royale priser

Ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser og præ­sta­tio­ner in­den for kunst og kul­tur samt so­ci­alt ar­bej­de blev lør­dag den 4. novem­ber hyl­det i Mu­sik­hu­set Es­b­jerg, hvor årets ud­de­ling af Kron­prin­s­par­rets Pri­ser blev afholdt.

I år gik Kron­prin­s­par­rets so­ci­a­le pris på 500.000 kro­ner til ind­sat­sen So­ci­al Dri­ve Out in­den­for KFUM’s so­ci­a­le ar­bej­de, og de­sig­ner og kunst­ner Hen­rik Vibs­kov blev hædret med Kron­prin­s­par­rets kul­tur­pris, der og­så er på en halv mil­li­on kro­ner. De to så­kald­te stjer­nedryspri­ser på 100.000 kro­ner hver gik til den so­ci­a­le ind­sats Ener­gi til Hin­an­den, der dri­ves af Es­b­jerg Job­cen­ter, og det kunst­ne­ri­ske stu­dio How to Kill a Dog.

Pris­ud­de­lin­gen blev sendt di­rek­te på DR1. Kron­prin­s­par­rets Pri­ser blev indstif­tet af Bi­ku­ben­fon­den i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til Kronprinsparret.

Uge ef­ter uge stil­ler de op for­an den lo­ka­le Brugs el­ler for­sam­lings­hus og ska­ber et frit og ufor­plig­ten­de rum, hvor men­ne­ske­ligt nær­vær og støt­te er i centrum

Kron­prin­ses­se Mary – om ind­sat­sen So­ci­al Dri­ve Out

Kron­prins Fre­de­rik over­rak­te pri­sen til de­sig­ner Hen­rik Vibs­kov og frem­hæ­ve­de hans le­gen­de og vi­sio­næ­re til­gang til design.

”Hen­rik Vibs­kov er en ener på den dan­ske mo­des­ce­ne. Han har med sit vi­sio­næ­re syn på de­sign sat Dan­mark på ver­dens­kor­tet. Det er lyk­ke­des ham at etab­le­re en unik stil, der kan gen­ken­des på tværs af al­le de di­sci­pli­ner, han ar­bej­der med – bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt,” sag­de Kron­prin­sen iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Bikubenfonden.

Kron­prin­ses­se Mary over­rak­te den so­ci­a­le pris til So­ci­al Dri­ve Out og frem­hæ­ve­de, at ind­sat­sen brin­ger nær­vær, støt­te og fæl­les­skab ud til de yder­om­rå­der, hvor nog­le le­ver iso­le­ret og i ensomhed.

”De kø­rer ud ad selv de mind­ste grus­ve­je og mø­der men­ne­sker dér, hvor de er. Uge ef­ter uge stil­ler de op for­an den lo­ka­le Brugs el­ler for­sam­lings­hus og ska­ber et frit og ufor­plig­ten­de rum, hvor men­ne­ske­ligt nær­vær og støt­te er i cen­trum. De by­der in­den­for i et fæl­les­skab, som al­le kan væ­re en del af og bi­dra­ge til. Hvor der er plads til at væ­re, den man er, og hvor man bli­ver ac­cep­te­ret, som den man er,” sag­de Kronprinsessen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-42]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer