5 spørgsmål til Realdania om regeringens klimatilpasningsplan

Der er primært roser til regeringens klimatilpasningsudspil fra filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk. Men hun savner fokus på byindretning, så vores byer i fremtiden beskytter mod havvand og samtidig er gode at bo i. Og så kommer vi ikke uden om den svære diskussion om arealanvendelse, lyder det blandt andet.

Klima (foto: Steffen Stamp / Realdania)
Kli­ma (fo­to: St­ef­fen Stamp / Realdania)

Blot få da­ge ef­ter at Dan­mark blev ramt af et hi­sto­risk vold­somt uvejr præ­sen­te­re­de mil­jø­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke (S) i sid­ste uge re­ge­rin­gens ud­spil til en na­tio­nal klimatilpasningsplan.

Ud­spil­let, der er en del af re­ge­rings­grund­la­get, bæ­rer nav­net ”Kli­ma­til­pas­nings­plan 1” og læg­ger op til, at der sam­let bru­ges 1,3 mil­li­ar­der kro­ner over de kom­men­de år på at sik­re ky­ster, by­er, bo­li­ger og infrastruktur.

Pla­nen fo­re­slår blandt an­det sand­fod­ring af den jy­ske ve­st­kyst, ned­sæt­tel­sen af et em­beds­mands­ud­valg, der skal styr­ke den na­tio­na­le ko­or­di­ne­ring af kli­ma­til­pas­ning samt en kyst­be­skyt­tel­ses­pul­je på 150 mil­li­o­ner kroner.

Men hvad me­ner den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, der hvert år bru­ger mil­li­o­ner af kro­ner på ar­bej­det med kli­ma­til­pas­ning i de dan­ske byer?

Fun­dats har stil­let for­e­nin­gens filan­tro­pi­di­rek­tør Ni­na Ko­vsted Helk fem spørgs­mål om det læn­ge ven­te­de udspil.

1)

Re­ge­rin­gen har net­op lan­ce­ret sit ud­spil til en na­tio­nal kli­ma­til­pas­nings­plan. Hvad me­ner I om det i Realdania?

“At sik­re vo­res by­er og byg­nin­ger mod de sti­gen­de vand­mæng­der fra ha­vet er en kom­pleks og vig­tig sam­funds­op­ga­ve. Og for­di vi ser ind i vold­som­me­re vej­r­for­hold og me­re vand – bå­de fra oven og fra ha­ve­ne – er der in­gen tvivl om, at det er en op­ga­ve, som fremad­ret­tet bli­ver me­re og me­re pres­se­ren­de at lø­se,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

“En mar­kant re­duk­tion af ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser er det ene ben i kli­ma­kam­pen. Det an­det er kli­ma­til­pas­ning i for­hold til de ud­for­drin­ger, vi al­le­re­de ser som føl­ge af tem­pe­ra­turstig­nin­ger­ne. Det er en fæl­les dags­or­den, der skal lø­ses af man­ge par­ter sam­men og på kryds og tværs af sek­to­rer og fag­lig­he­der. Der­for me­ner vi helt over­ord­net, at det er godt, at sta­ten kom­mer med en plan for en ræk­ke stats­li­ge ini­ti­a­ti­ver, og at der ser ud til at væ­re lagt op til op­føl­gen­de pla­ner se­ne­re,” si­ger hun.

Re­ge­rin­gens ud­spil til den na­tio­na­le kli­ma­til­pas­nings­plan i punktform
Ud­spil­let til en kom­men­de na­tio­nal kli­ma­til­pas­nings­plan hand­ler blandt an­det om sik­ring af den jy­ske ve­st­kyst samt ud­for­drin­ger­ne med høj­stå­en­de grund­vand i by­er­ne. Ud­spil­let for­hol­der sig ik­ke til Dan­marks re­duk­tion af C02-udledning.

Ud­spil­let kan læ­ses i sin ful­de form på mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets Hjem­mesi­de.

2)

Hvad er det bed­ste i udspillet?

“Det er po­si­tivt, at der i pla­nen er fo­kus på at ska­be me­re vi­den, og at man ser det som en op­ga­ve, der skal lø­ses på tværs af sek­to­rer. Det her er en ud­præ­get tvær­fag­lig ud­for­dring. Fra vo­res ar­bej­de med kli­ma­til­pas­ning i for­hold til bå­de regn­vand og havvand ved vi, hvor vig­tigt det er at an­gri­be de her ud­for­drin­ger i et sam­ar­bej­de på tværs af de sek­to­rer, funk­tio­ner og fag­lig­he­der, der ar­bej­der med det her. For ek­sem­pel kom­mu­ner, for­sy­nings­sel­ska­ber og lodsejere.”

“Jeg vil der­for frem­hæ­ve det rå­d­gi­ven­de em­beds­mands­ud­valg på af­de­lings­ni­veau, som blandt an­det kan ned­sæt­te nog­le hur­tigt ar­bej­den­de grup­per med re­le­van­te par­ter for at få løst ud­for­drin­ger, der går på tværs af sek­to­rer. Og at der bli­ver sat en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i gang, så vi bli­ver klo­ge­re på ka­rak­te­ren af ud­for­drin­gen og mu­lig­he­der­ne for at hånd­te­re den.”

“Sam­let set ser jeg det som en an­er­ken­del­se af, at det her er et pro­blem, som in­gen part el­ler sek­tor kan lø­se alene.”

3)

Hvad sav­ner I i udspillet?

“Der er nog­le ting, som ik­ke adres­se­res i pla­nen i den­ne om­gang. Men ar­bej­det med kli­ma­til­pas­ning ud­vik­ler sig he­le ti­den og gen­nem det tvær­fag­li­ge ar­bej­de, som der læg­ges op til, vil vi he­le ti­den bli­ve klo­ge­re – i takt med at kli­ma­for­an­drin­ger­ne de kom­men­de år for­ven­tes at bli­ve vær­re. Der­for vil der uan­set hvad, væ­re be­hov for lø­ben­de at ju­ste­re, læg­ge til og ud­vik­le pla­nen og indsatserne.”

“No­get af det vi med den vi­den, vi har fra vo­res ar­bej­de, ser frem til at de kom­men­de pla­ner el­ler ud­spil fra re­ge­rin­gen om­fat­ter, er blandt an­det vi­sio­ner og løs­nin­ger for he­le plan­læg­nings­delen. Alt­så hvor­dan vi ind­ret­ter vo­res by­er til en frem­tid, hvor de bå­de skal be­skyt­tes mod havvand og sam­ti­dig er go­de by­er at bo i. Det hand­ler kon­kret om at få skabt nog­le nytæn­ken­de hel­heds­løs­nin­ger, der hånd­te­rer havvan­det med respekt for bå­de na­tu­rens kræf­ter og for det go­de by­liv. Det vi kal­der kli­ma­til­pas­ning med merværdi.”

4)

I ud­spil­let næv­ner re­ge­rin­gen ik­ke no­get om are­al­an­ven­del­se, no­get som je­res sam­ar­bejds­part­ner tæn­ket­an­ken Con­ci­to blandt an­det har ef­ter­lyst. Hvad me­ner du om det?

“Når vi byg­ger fremad­ret­tet, er vi – med det vi ved i dag – nødt til at vur­de­re ri­si­ko­en nø­je, der hvor vi byg­ger. Vi kom­mer til at over­ve­je, om det er klogt at in­ve­ste­re i nye dy­re an­læg og nye by­de­le i om­rå­der, som lig­ger ud­for­dret med hø­je ri­si­ci for over­svøm­mel­ser. Vi skal jo helst ik­ke ind­ret­te os på en må­de, som kræ­ver sto­re yder­li­ge­re frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger og til­tag for at hol­de van­det ude.”

“Det er en svær dis­kus­sion at ta­ge hul på, men vi tror, at det er nød­ven­digt. Vi ser ind i en frem­tid med vold­som­me­re vej­r­for­hold, og som kom­mer hyp­pi­ge­re. Kli­ma­et æn­drer sig og bli­ver ved med at æn­dre sig i man­ge år frem – og der er og­så mas­ser af ting, vi ik­ke kan forudsige.”

5)

Hvis ud­spil­let bli­ver til vir­ke­lig­hed, kom­mer det så til at ha­ve be­tyd­ning for je­res vi­de­re arbejde?

“Det tror jeg først, at vi kan si­ge lidt læn­ge­re ne­de ad vej­en. Pla­nen læg­ger blandt an­det vægt på at ska­be me­re vi­den og læg­ger op til en tvær­gå­en­de ind­sats på tværs af fag­om­rå­der og sek­to­rer. Det kan vi kun væ­re eni­ge i. Og så er det vig­tigt, at vi sam­men og på tværs af op­ga­ver og sek­to­rer lø­ben­de sam­ler al den vi­den og de er­fa­rin­ger, der op­byg­ges hos for­skel­li­ge par­ter, der ar­bej­der med det her. Vi får de bed­ste re­sul­ta­ter, hvis vi står på et fæl­les og so­lidt grund­lag i for­hold til at ud­vik­le bå­de de vi­sio­ner og de kon­kre­te nytæn­ken­de løs­nin­ger, som skal gø­re vo­res by­er me­re ro­bu­ste i for­hold til vand­mæng­der­ne i fremtiden.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer