Annoncespot_img

LB Fonden åbner for 2019-ansøgninger

LB Fonden åbner nu for årets ansøgninger. Fonden vil uddele i alt en mio. kr. til projekter på undervisningsområdet med FN’s verdensmål og entreprenørskab i fokus.

LB Fon­den åb­ner nu for årets an­søg­nin­ger i 2019. Sam­ti­dig løf­ter fon­den slø­ret for årets te­ma for ud­de­lin­ger. Fon­dens be­sty­rel­se har be­slut­tet, at fon­den i år skal ud­de­le mid­ler til pro­jek­ter på un­der­vis­nings­om­rå­det, der kob­ler FN’s ver­dens­mål med en­tre­pre­nør­skab, in­nova­tion el­ler iværksætteri.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

“Vir­ke­lyst og idérig­dom er af­gø­ren­de for at ind­ret­te et bæ­re­dyg­tigt sam­fund. Der­for støt­ter vi i år pro­jek­ter, hvor ver­dens­må­le­ne er ud­gangs­punkt for kre­a­tiv tænk­ning, der kan ud­vik­le nye idéer og bud på, hvor­dan vi når i mål med ver­dens­må­le­ne in­den 2030,” si­ger for­mand for LB Fon­den Finn Pedersen.

For før­ste gang ar­bej­der LB Fon­den og LB For­e­nin­gens Fond sam­men om at ud­de­le pen­ge un­der årets te­ma. Sam­let bli­ver der ta­le om ud­de­lin­ger for i alt en mio. kr.

Til­sam­men mod­ta­ger de to fon­de som re­gel om­kring 100 an­søg­nin­ger, og ud af den­ne pul­je ud­væl­ges 10-15 pro­jek­ter fra ud­dan­nel­ses­om­rå­det. De en­kel­te pro­jek­ter mod­ta­ger nor­malt mel­lem 5.000 og 500.000 kr.

An­søg­nings­fri­sten er den 1. sep­tem­ber 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer