Bygma Fonden vil inddrage koncernens kunder i Danmarks Indsamling

Siden Bygma Fonden blev stiftet i 2007 har den hvert år bidraget til de humanitære organisationers indsats mod fattigdom, uretfærdighed og sult i ulande. Ved den kommende Danmarks Indsamling vil fonden forsøge at inddrage kunder og medarbejdere i Bygma-gruppens butikker landet over.

Børn fra jordskælvsramte distrikter i Nepal (foto: Kishor Sharma)
Dan­marks Ind­sam­ling hjæl­per bl.a. børn fra jord­s­kælvs­ram­te di­strik­ter i Ne­pal gen­nem pro­jek­tet ’SAHAS’ (fo­to: Kis­hor Sharma)

Byg­ma er nav­net på den dan­ske­je­de byg­ge­mar­kedskæ­de, som be­skæf­ti­ger ca. 2.100 an­sat­te for­delt på 100 for­ret­nings­en­he­der i Nor­den. Ti pro­cent af ak­tier­ne i Byg­ma-grup­pen A/S lig­ger i Byg­ma Fon­den, hvor de hvert år gi­ver et ud­byt­te på 3 mio. kr., som bli­ver ud­delt til hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de i ind- og ud­land. Fon­den gi­ver des­u­den hvert år et bi­drag til Dan­marks Ind­sam­ling i for­bin­del­se med DRs sto­re indsamlingsshow.

”Dan­marks Ind­sam­ling lig­ger li­ge op ad for­måls­pa­ra­graf­fen i fon­dens vedtæg­ter. Ind­sam­lin­gen ram­mer jo re­la­tivt bredt i for­hold den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i ulan­de­ne. Der­u­d­over er der en vær­di i at få Byg­ma på land­kor­tet i for­bin­del­se med den go­de sag. Det gi­ver for­hå­bent­lig­vis og­så me­d­ar­bej­der­ne en vis fø­lel­se af stolt­hed, når de ser Byg­ma-nav­net i fjern­sy­net i for­bin­del­se med ind­sam­lingsshowet,” si­ger Pe­ter Hel­ler­ung Chri­sti­an­sen, der ud­over at væ­re di­rek­tør og me­de­jer af fa­mi­lie­virk­som­he­den Byg­ma A/S og­så er ad­mi­ni­stra­tor i fonden.

Fle­re af bi­drag­y­der­ne til Dan­marks Ind­sam­ling støt­ter ved at en­ga­ge­re an­dre i at ind­sam­le pen­ge til de tolv uland­spro­jek­ter. Sid­ste år bi­drog Byg­ma Fon­den med et støt­te­be­løb på 500.000 kr. Det vil den og­så gø­re i år, men der­u­d­over vil kon­cer­nen og fon­den som no­get nyt prø­ve at få end­nu fle­re til at bak­ke op.

”I år vil vi for­sø­ge at styr­ke ind­sam­lings­be­lø­bet ved, at vi i hver af vo­res bu­tik­ker op­stil­ler kruk­ker med cho­ko­la­de­ba­rer, som kun­der og me­d­ar­bej­de­re kan kø­be til en god pris. Fon­den be­ta­ler for cho­ko­la­de­ba­ren og al­le kun­der­nes og me­d­ar­bej­der­nes be­ta­ling går der­for til ind­sam­lin­gen. Vi hå­ber, det bli­ver en suc­ces, så vi på den må­de kan gi­ve et end­nu stør­re be­løb i år,” si­ger Pe­ter Hel­ler­ung Christiansen.

Net­op den ty­pe af kon­cep­ter er no­get af det som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag Dan­marks Ind­sam­ling er gla­de for.

”Vi kan godt li­de tan­ken om, at det er dan­sker­nes ind­sats, der bli­ver be­løn­net af fon­de el­ler virk­som­he­der til for­del for ind­sam­lin­gen. Vo­res stra­te­gi­ske po­si­tion er, at vi ger­ne vil gø­re Dan­marks Ind­sam­ling til he­le Dan­marks ind­sam­ling. Vi vil ger­ne for­må at få al­le i ta­le på for­skel­lig vis, li­ge­gyl­digt om det er en fond, virk­som­hed, sko­le, ef­ter­sko­le, pri­vat­per­son el­ler for­e­ning,” si­ger pro­jekt­le­der for Dan­marks Ind­sam­ling Stig Fog, som blandt an­det står for ind­dra­gel­sen af virk­som­he­der og fon­de i indsamlingen.

Ind­sam­lin­gen til de tolv or­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de i fe­bru­ar 2016 hav­de over­skrif­ten ’Ti år mod fat­tig­dom’ og mar­ke­re­de 10-års ju­bilæ­et for ind­sam­lin­gen. De filan­tro­pi­ske fon­des bi­drag ud­gjor­de her ca. 12 pro­cent af de 100 mio. kr., dan­sker­ne sam­le­de ind (se ta­bel­len nedenfor).

Men iføl­ge pro­jekt­le­der Stig Fog gør Dan­marks Ind­sam­ling ik­ke en sær­lig fun­dra­i­sin­gind­sats over for de al­men­nyt­ti­ge fon­de. Det skyl­des blandt an­det, at man­ge af fon­de­ne al­le­re­de sam­ar­bej­der med or­ga­ni­sa­tio­ner­ne på spe­ci­fik­ke indsatsområder.

”Vi ad­skil­ler ik­ke fon­de­ne fra virk­som­he­der, for det har vi ik­ke ka­pa­ci­tet til, og vi øn­sker hel­ler ik­ke at gå or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i be­de­ne, for de skal ha­ve mu­lig­hed for at ha­ve den di­a­log med fon­de­ne, som de i for­vej­en sam­ar­bej­der med re­sten af året. Men Dan­marks Ind­sam­ling er en mu­lig­hed for en fond el­ler virk­som­hed at støt­te en stor grup­pe af or­ga­ni­sa­tio­ner uden at ta­ge stil­ling til om det er pro­jekt A, B el­ler C, man øn­sker at støt­te,” si­ger han.

Og­så Byg­ma Fon­den sam­ar­bej­der med ngo’erne i lø­bet af året. Fon­den ar­bej­der nem­lig ik­ke an­søg­nings­dre­vet, for­kla­rer Pe­ter Hel­ler­ung Christiansen.

”Be­sty­rel­sen frem­læg­ger idéer og for­slag ud fra fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi, og på den bag­grund be­slut­tes det, hvil­ke hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som skal ha­ve del i uddelingerne.”
Ud­over uden­land­sk ar­bej­den­de or­ga­ni­sa­tio­ner støt­ter Byg­ma Fon­den og­så Kir­kens Kors­hær, Frel­sens Hær og Gre­vin­de Dan­ner Stiftelsen.

Næ­ste Dan­marks Ind­sam­ling fin­der sted den 4. fe­bru­ar 2017.

 

Danmarks Indsamling – fondes bidrag 2015 og 2016

2015
(kr.)
2016
(kr.)
Ole Kirk’s Fond5.293.1756.381.625
A.P. Møl­ler Fon­den / Ma­ersk Group2.000.0003.000.000
For­e­nin­gen Roskil­de Festival1.000.000
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond500.000500.000
Byg­ma Fonden375.000500.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond250.000250.000
El­sass Fonden100.000
Ot­to & Bir­t­he Bangs­dals Fond200.000
Hem­pel Fonden100.000100.000
Oti­con Fonden100.000100.000
TORM Fon­den100.000100.000
Østif­ter­ne f.m.b.a.100.000
Be­ch­gaards Fond100.000
Tu­borg­fon­det50.000
Brand af 1848 Fond25.00025.000
Lån & Spar Fond25.000
Lys­gaard Fonden25.000
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond15.00015.000
FDE Fon­den10.00010.000
Den So­ci­a­le Udviklingsfond10.000
Rich Wit­hout Mo­ney Foundation10.000
Fon­de i alt9.018.17512.351.625
He­le ind­sam­lin­gens re­sul­tat mio. kr.100,497,9
Fon­de­nes an­del i pct.8,9812,62

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer