Industriens Fond lancerer ny uddelingspolitik

Industriens Fond får mere fokus på virksomhedernes internationalisering. Desuden breder fonden viften af virkemidler ud og vil involvere sig i flere partnerskaber. Stærkt polstret efter salget af sine Nykredit-aktier lancerer Industriens Fond nu en ny strategi og ud­de­lings­politik.

Mads Lebech, Industriens Fond
“Vi styr­ker ar­bej­det med de bre­de part­ner­ska­ber og kom­mer selv til at ini­ti­e­re fle­re ak­ti­vi­te­ter og pro­gram­mer, der po­ten­ti­elt for­ank­res i Fon­den el­ler på an­den vis le­des her­fra,” si­ger In­du­stri­ens Fonds adm. di­rek­tør, Mads Lebech.

In­du­stri­ens Fond vil væ­re ka­ta­ly­sa­tor for for­an­dring i så­vel lan­dets små og mel­lem­sto­re virk­som­heder som i samfundet.

Fon­den lan­ce­rer nu sin nye stra­te­gi, hvor om­drej­nings­punk­tet fort­sat er dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Men hvor der tid­li­ge­re var fo­kus på in­du­stri­sek­to­ren, vil fon­den nu fav­ne en stør­re del af erhvervslivet.

”Vi har for så vidt bå­de skær­pet mis­sio­nen og sam­ti­dig gjort fon­dens vir­ke til­gæn­ge­ligt for fle­re. Fon­den pri­o­ri­te­rer pro­jek­ter, der har størst mu­lig ef­fekt på virk­som­he­der­nes kon­kur­ren­ce­evne og vær­di­til­vækst og der­med er til gavn for Dan­mark. En høj pri­o­ri­te­ring af frem­stil­lings­indu­strien er in­takt, men sam­ti­digt åb­nes der op for at støt­te dansk er­hvervs­liv i en bre­de­re kon­tekst end hidtil. Det sker i en er­ken­del­se af, at in­du­stri­be­gre­bet og dan­ske styr­ke­po­si­tio­ner har æn­dret sig be­ty­de­ligt. Vi har end­vi­de­re fast­holdt, at Fon­dens ind­sat­ser pri­mært skal ret­te sig mod vækst hos min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, samt hvor­dan vi med vi­den og ak­ti­vi­te­ter kan un­der­støt­te iværk­sæt­te­re med stort vækst­po­ten­ti­a­le,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Schei­bye i en pressemeddelelse.

Ef­ter sal­get af Nykre­dit-ak­tier har In­du­stri­ens Fond sam­le­de ak­ti­ver for om­kring 5 mia. kro­ner og for­ven­ter år­ligt at ud­de­le 250 mio. kr.

Ud­de­lin­ger­ne skal ske in­den for fem nye om­rå­der, hvor fon­den vil styr­ke virk­som­he­der­nes vækst ved at støt­te pro­jek­ter med fo­kus på at:

  • At in­ter­na­tio­na­li­se­re
  • At ska­be og brin­ge vi­den i anvendelse
  • At in­tro­du­ce­re nye teknologier
  • At in­nove­re
  • At sik­re re­le­van­te kompetencer.

”Med de nye fo­ku­s­om­rå­der stil­les der skar­pt på for­an­drin­ger. Nye til­tag og pro­jek­ter skal blandt an­det styr­ke dansk er­hvervs­liv på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, væ­re med til at ska­be ny vi­den og brin­ge den i an­ven­del­se i virk­som­he­der­ne samt støt­te er­hvervs­li­vets im­ple­men­te­ring af ny tek­no­lo­gi og in­nova­ti­ve løs­nin­ger. Og­så ad­gan­gen til re­le­van­te kom­pe­ten­cer og ar­bejds­kraft vil kom­me i fo­kus,” si­ger Sten Schei­bye, og pe­ger sam­ti­digt på, at FN’s 17 ver­dens­mål og­så spil­ler en vig­tig rol­le i den nye strategi.

Modtagere skal evaluere og formidle

Fon­den har som led i si­ne nye stra­te­gi og­så fast­lagt en ny ud­de­lings­po­li­tik, som ud­dy­ber de ak­tu­el­le te­ma­er, fon­den ar­bej­der med. He­ri præ­ci­se­res og­så kra­ve­ne til støt­te­mod­ta­ger­ne: De skal kun­ne gø­re re­de for de­res ak­ti­vi­te­ter ud fra den eva­lu­e­rings­mo­del, som fon­den be­nyt­ter, ’Den Lo­gi­ske Model’.

Der­u­d­over skal mod­ta­ger­ne væ­re indstil­let på at for­mid­le re­sul­ta­ter­ne af de­res pro­jek­ter, uan­set om de bli­ver en suc­ces el­ler ej.

Rent or­ga­ni­sa­to­risk be­ty­der stra­te­gi­en og­så, at fon­den ud­vi­der den filan­tro­pi­ske værk­tøjs­kas­se, så der frem­over bli­ver fle­re red­ska­ber in­den­for den ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi­ske metode.

”Fon­den vil fort­sat mod­ta­ge an­søg­nin­ger samt støt­te nye ini­ti­a­ti­ver via vo­res må­l­ret­te­de te­ma­ind­kaldelser. Men vi styr­ker ar­bej­det med de bre­de part­ner­ska­ber og kom­mer selv til at ini­ti­e­re fle­re ak­ti­vi­te­ter og pro­gram­mer, der po­ten­ti­elt for­ank­res i Fon­den el­ler på an­den vis le­des her­fra,” si­ger fon­dens adm. di­rek­tør, Mads Le­bech i pressemeddelelsen.

Han pe­ger på, at fon­den al­le­re­de har iværk­sat et stør­re ini­ti­a­tiv om ad­di­tiv frem­stil­ling – 3D-print – i in­du­stri­en og net­op nu er ved at etab­le­re et ram­me­pro­gram, som om­hand­ler kon­se­kven­ser og mu­lig­he­der re­la­te­ret til cy­ber­kri­mi­na­li­tet og sik­ker­hed i dan­ske virksomheder.

De nye og me­re kræ­ven­de ar­bejds­me­to­der be­ty­der sam­ti­dig, at fonds­se­kre­ta­ri­a­tet får be­hov for nye kom­pe­ten­cer på en ræk­ke om­rå­der, her­un­der FN’s ver­dens­mål, eva­lu­e­rings- og ef­fekt­ar­bej­det samt for­mid­lin­gen af ny viden.

Fon­den er i øje­blik­ket ved at re­k­rut­te­re en ny pro­jekt­le­der in­den for cy­ber­kri­mi­na­li­tet og for­ven­ter at ud­vi­de sta­ben yder­li­ge­re i den kom­men­de tid.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer