Dreyers Fonds hæderspris uddelt til tegnestue

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen.

Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen
Prak­sis v/ Met­te To­ny og Mads Bjørn Hansen

Teg­ne­stu­en Prak­sis mod­ta­ger Drey­ers Fonds hæ­der­spris på kr. 400.000 ”for de­res ind­le­ve­de og raf­fi­ne­re­de ar­bej­de med at frem­kal­de en sted­bun­den ar­ki­tek­tur med af­sæt i tra­di­tio­nen,” skri­ver Drey­ers Fond i en pressemeddelelse.
Drey­ers Fonds hæ­der­spris er på sam­let 800.000 kr. og til­de­les en ar­ki­tekt og en ad­vo­kat, der har ud­mær­ket sig in­den for sit felt.

Mat­hil­de Pe­tri, med­lem af Drey­ers Fonds be­sty­rel­se, frem­hæ­ve­de i sin mo­ti­ve­rings­ta­le Prak­sis’ ev­ne til at få no­get, der ik­ke er syn­ligt for an­dre, til at op­stå og bli­ve syn­ligt, og sam­men­lig­ne­de det med at frem­kal­de foto:

”Frem­kal­de be­ty­der her at få no­get til at op­stå – no­get, som er der i for­vej­en, men som ik­ke umid­del­bart er syn­ligt for os an­dre. Som et ne­ga­tiv i en tra­di­tio­nel fo­tof­rem­kal­del­se, hvor man i ne­ga­ti­vet aner om­rid­set, men først ser mo­ti­vet i det fær­di­ge fo­to. Prak­sis ar­bej­der kon­stant med at brin­ge no­get frem. De træk­ker ka­rak­te­ri­sti­ka ud af om­gi­vel­ser­ne og ud­vik­ler med om­hu en in­dre lo­gik, der bli­ver sty­ren­de for formdannelsen.”

I ta­len kom Mat­hil­de Pe­tri og­så ind på pris­mod­ta­ge­rens til­gang til arkitektur:

”At væ­re ny­ska­ben­de hand­ler for Prak­sis om at ska­be sam­men­hæng med tid­li­ge­re ti­ders byg­ge­tra­di­tio­ner og om at gø­re det lo­kalt i tæt læs­ning af det spe­ci­fik­ke sted. Det hand­ler ik­ke om at mi­me tra­di­tio­nen, men om at om­skri­ve, ud­for­dre og ud­vik­le tra­di­tio­nen for at ska­be ram­mer for nu­ti­dens kom­plek­se vil­kår. Prak­sis ud­ta­ler selv, at det net­op er den­ne ba­lan­ce mel­lem at stå på skul­dre­ne af tra­di­tio­nen og gø­re tra­di­tio­nen nu­ti­dig og fav­nen­de, der in­ter­es­se­rer dem.”

Som ek­sem­pel frem­hæ­ve­de Mat­hil­de Pe­tri de ny­ligt op­før­te for­sker­bo­li­ger i Carls­berg Byen:

”Byg­nin­gen er i høj­de og drøj­de til­pas­set na­bo­hu­se­ne, og ud­tryk­ket er in­spi­re­ret af det for ste­det klas­si­ske mur­stens­byg­ge­ri. Der er valgt en lys mur­sten, som re­fe­re­rer til Carls­bergs Æres­bo­lig og som re­flek­te­rer ly­set. Sto­re vin­du­er og dy­be al­ta­ner i va­ri­e­ren­de bred­der gi­ver byg­nin­gen takt og tyng­de. Alt sam­men ka­rak­te­ri­sti­ka, som vi ken­der fra det tra­di­tio­nel­le mur­stens­byg­ge­ri. Og så al­li­ge­vel ik­ke. Et kop­for­band i fa­ca­den – mur­sten der er dre­jet – gi­ver væg­fla­der­ne et sær­ligt spil og pir­rer nys­ger­rig­he­den. Mo­ti­vet er hen­tet fra de nær­lig­gen­de hæn­gen­de ha­ver, hvor mu­re­de skær­me har sam­me for­band,” står der i pressemeddelelsen.

Prak­sis blev stif­tet i 2006 af Met­te To­ny (MAA) og Mads Bjørn Han­sen (MAA), som sam­men ejer teg­ne­stu­en, der har kon­to­rer i Tro­en­se og København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer