Tipsmidler skal betale Lokale og Anlægsfondens flytning

Det koster 4,2 mio. kr. at flytte Lokale og Anlægsfonden til Nyborg. Kulturminister Mette Bock beder Folketinget om tilladelse til at betale med udlodnings­midler, der er øre­mær­ket til idrætsformål.

Som en del af re­ge­rin­gens ud­flyt­nings­plan, Bed­re Ba­lan­ce II, flyt­ter den stats­li­ge fond, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den til Nyborg.

Flyt­nin­gen kom­mer til at ko­ste 4,2 mio. kr., og kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck be­der nu Fol­ke­ting­et om til­la­del­se til at be­ta­le med ud­lod­nings­mid­ler, der el­lers var af­sat til ’øv­ri­ge idrætsformål’.

Det frem­går af et så­kaldt akt­styk­ke, som kul­tur­mi­ni­ste­ren har fo­re­lagt Fol­ke­tin­gets Finansudvalg.

”Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens flyt­ning for­ven­tes at med­fø­re di­rek­te ud­gif­ter for in­sti­tu­tio­nen på 4,2 mio. kr. Ud­gif­ter­ne skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt husleje­forpligtelser og istand­s­æt­tel­se af nu­væ­ren­de le­je­mål samt om­kost­nin­ger ved dobbelt­bemanding og til fast­hol­del­se af me­d­ar­bej­de­re,” skri­ver kul­tur­mi­ni­ste­ren i aktstykket.

Ud­lod­nings­mid­ler­ne – tid­li­ge­re kaldt tips- og lot­to­mid­ler­ne – er pen­ge, der stam­mer fra over­skuddet af Dan­ske Spil A/S og Klas­se­lot­te­ri­et A/S.

De pen­ge, som kul­tur­mi­ni­ste­ren kon­kret øn­sker at bru­ge, er en pul­je af ubrug­te mid­ler til øvri­ge idræts­for­mål, som tid­li­ge­re var af­sat til sund­heds­frem­men­de ini­ti­a­ti­ver og idræts­politisk handleplan.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer