Mads Akselbo Holm: Små fondes fremtid skal sikres gennem samarbejde med fonde af samme størrelse

For at sikre, at Sparekassen Bornholms Fond følger med tiden og får det maksimale udbytte af sine uddelingsmidler, ønsker den nye forperson Mads Akselbo Holm at øge erfaringsudvekslingen med andre små og mellemstore fonde. ”Hele ideen om, at vi skal tale mere sammen på tværs af sammenlignelige fonde, virker som en no-brainer for mig – selvfølgelig skal vi det,” siger den tidligere Folkemøde-direktør.

Mads Akselbo Holm (foto: Foreningen Folkemødet)
"Qua min bag­grund har jeg den for­del, at jeg ser på tin­ge­ne med an­dre øj­ne end man­ge an­dre i fonds­sek­to­ren," si­ger den tid­li­ge­re Di­stor­tion- og Fol­ke­mø­de-di­rek­tør Mads Ak­sel­bo Holm, der si­den marts har væ­ret for­per­son i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond. (fo­to: For­e­nin­gen Folkemødet)

Det er sød mu­sik i ører­ne på den nye for­per­son for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond Mads Ak­sel­bo Holm, når der det se­ne­ste hal­ve års tid fle­re gan­ge er ble­vet sat fo­kus på, at de små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark skal øge de­res sam­ar­bej­de og ud­veks­ling af erfaringer.

I novem­ber 2022 ef­ter­ly­ste Fre­de­riks­berg­fon­dens di­rek­tør Mar­tin Da­hl i en ar­ti­kel i Fun­dats me­re vi­dens­de­ling mel­lem lo­kal­sam­funds­fon­de og by­fon­de, og som om­talt i Fun­dats i sid­ste uge, var om­kring 45 små og mel­lem­sto­re fon­de tid­li­ge­re i den­ne må­ned sam­let til etab­le­ring af et net­værk for små og mel­lem­sto­re fon­de i re­gi af Dansk Erhverv.

Mads Ak­sel­bo Holm un­der­stre­ger, at Spa­re­kas­sen Born­holms Fonds be­sty­rel­se i høj grad hå­ber, at nog­le af de igang­væ­ren­de be­stræ­bel­ser på at la­ve net­værk for min­dre fon­de kom­mer op at køre.

”Vi vil rig­tig ger­ne væ­re med. Vi tror, at frem­ti­den for små og mel­lem­sto­re fon­de i Dan­mark skal sik­res gen­nem sam­ar­bej­de med an­dre fon­de af no­gen­lun­de sam­me stør­rel­se. I man­ge små fon­de går vi rundt og tæn­ker, hvad de an­dre mon gør for blandt an­det at sik­re størst mu­lig im­pact af de be­vil­lin­ger, der bli­ver gi­vet. De 100 kro­ner, vi gi­ver til et pro­jekt i en idræts- el­ler spej­der­for­e­ning, skal jo ger­ne væ­re me­re værd end 100 kro­ner. Og der­for kun­ne det væ­re rig­tig godt, hvis vi var en del af et forum for er­fa­rings- og vi­den­de­ling om for ek­sem­pel ud­de­lings­stra­te­gi, men et net­værk kun­ne jo og­så in­de­hol­de mu­lig­he­den for, at fle­re slår pjal­ter­ne sam­men om rent ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm i det før­ste in­ter­view, ef­ter at han i marts i år af­lø­ste Pe­ter Stan­ge Jen­sen som for­mand for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Kan gøre markant forskel sammen med andre

Det er blandt an­det Mads Ak­sel­bo Holms håb, at del­ta­gel­se i net­værk med an­dre min­dre fon­de vil gø­re ham selv og de øv­ri­ge fi­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen skar­pe­re på, hvor­når og i hvil­ke til­fæl­de det vil væ­re re­le­vant at prø­ve, som han ud­tryk­ker det, at ”spar­ke nog­le dø­re ind til an­dre og stør­re dan­ske fon­de for at etab­le­re sam­ar­bej­der om kon­kre­te projekter”.

”I be­sty­rel­sen har vi al­le­re­de gi­vet hin­an­den håndslag på, at vi skal un­der­sø­ge, om vi i sam­ar­bej­de med an­dre kan ska­be no­get. Det hand­ler og­så om, at én ting er at væ­re en lo­kal fond, no­get an­det er at væ­re en lo­kal fond på Born­holm. Vi op­le­ver, at der på den an­den si­de af van­det er en stor for­kær­lig­hed for Born­holm til glæ­de for øen. Men vir­ke­lig­he­den er og­så, at Born­holm er en del af ud­kants­dan­mark med ek­sem­pel­vis stør­re so­ci­al ud­sat­hed blandt børn og un­ge, og der er gi­vet­vis pro­jek­ter, hvor vi som lo­kal fond i sam­ar­bej­de med an­dre og stør­re fon­de vil kun­ne gø­re en mar­kant for­skel,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Og­så den born­holm­ske spa­re­kas­se­fonds di­rek­tør Tom­my Bøgh Thom­sen har tid­li­ge­re i Fun­dats yt­ret sin op­bak­ning til tan­ker­ne om me­re vi­dens­de­ling og et net­værk for lokalsamfundsfonde.

Der er gi­vet­vis pro­jek­ter, hvor vi som lo­kal fond i sam­ar­bej­de med an­dre og stør­re fon­de vil kun­ne gø­re en mar­kant forskel

Mads Ak­sel­bo Holm – For­per­son, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

Iføl­ge Mads Ak­sel­bo Holm bli­ver det dog ik­ke Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, der ta­ger teten.

”Vi har ik­ke selv i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond res­sour­cer­ne til at sæt­te os for bor­den­den og ta­ge ini­ti­a­tiv til et net­værk, men vil me­get ger­ne læ­ne os op ad og træ­de ind i net­værk­si­ni­ti­a­ti­ver som det, Mar­tin Da­hl fra Fre­de­riks­berg­fon­den og an­dre har talt om. He­le ide­en om, at vi skal ta­le me­re sam­men på tværs af sam­men­lig­ne­li­ge fon­de, vir­ker som en no-brai­ner for mig – selv­føl­ge­lig skal vi det! Så er det min­dre væ­sent­ligt, om det er et for­melt net­værk med fa­ste mø­der, el­ler om det er kon­fe­ren­cer med agen­da­er, der er re­le­van­te for os,” un­der­stre­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Kan ikke hjælpe alle

Iføl­ge Mads Ak­sel­bo Holm har to og et halvt år i be­sty­rel­sen for Spa­re­kas­sen Born­holms Fond – de se­ne­ste tre må­ne­der med ti­tel af for­per­son – åb­net hans øj­ne for bå­de den sto­re, po­si­ti­ve for­skel, fon­den gør, men og­så de man­ge ud­for­drin­ger, drif­ten af en lil­le fond medfører.

”Det er først og frem­mest fan­ta­stisk at væ­re en del af en lil­le lo­kal fond, som ny­der stor lo­kal op­bak­ning, får man­ge an­søg­nin­ger og har mu­lig­hed for at hjæl­pe man­ge. Men vi kan ik­ke hjæl­pe al­le, og det bli­ver me­get vir­ke­lig­hedsnært, når man har sin gang i det lo­ka­le mil­jø. Vi kan helt kon­kret se re­sul­ta­ter­ne af den hjælp, vi har gi­vet børn og un­ge, og de fe­de kul­tur­til­bud, som vi har støt­tet, men vi kan og­så me­get ty­de­ligt se, hvad der sker, når vi ik­ke hjæl­per. Vi kom­mer jo og­så ste­der, som har få­et nej til støt­te fra os,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Vi skal vir­ke­lig lø­be stærkt for at væ­re com­pli­ant og le­ve op til al­le de reg­ler og ret­nings­linjer, der er som er­hvervs­dri­ven­de fond – det bru­ger vi man­ge res­sour­cer på

Mads Ak­sel­bo Holm – For­per­son, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

Én ting er ik­ke at ha­ve øko­no­mi­ske mus­k­ler til at hjæl­pe al­le an­sø­ge­re – en an­den og me­get tids­kræ­ven­de ud­for­dring hand­ler om de krav og reg­ler, fon­den skal le­ve op til.

”Vi skal vir­ke­lig lø­be stærkt for at væ­re com­pli­ant og le­ve op til al­le de reg­ler og ret­nings­linjer, der er som er­hvervs­dri­ven­de fond – det bru­ger vi man­ge res­sour­cer på, og det er en stor op­ga­ve for en re­la­tivt lil­le fond som Spa­re­kas­sen Born­holms Fond. Og så har vi ak­tu­elt en op­ga­ve med at fast­hol­de fon­dens vær­di og øko­no­mi­ske for­må­en, når der er kom­met in­f­la­tion, og mu­lig­he­der­ne for at op­byg­ge ka­pi­tal er ble­vet svæ­re­re,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Ind i bestyrelsen med ærefrygt

Spa­re­kas­sen Born­holms Fond blev stif­tet i fe­bru­ar 1990 i for­bin­del­se med, at Spa­re­kas­sen Born­holm fu­sio­ne­re­de med Spa­re­kas­sen SDS. Spa­re­kas­sen Born­holms re­ser­ver ind­gik som ka­pi­tal i fonden.

Iføl­ge den ny fonds­for­mand er fon­dens be­tyd­ning på solskins- og klip­peø­en stor.

”En fond som vo­res be­ty­der rig­tig me­get for de lo­ka­le kul­tu­rar­ran­ge­men­ter og idræts­klub­ber samt for den ge­ne­rel­le sam­funds­ud­vik­ling på øen. Der­for var det og­så med en vis ære­frygt, at jeg trå­d­te ind i be­sty­rel­sen for fon­den i 2021. Det er me­get af­gø­ren­de, at vi fast­hol­der ev­nen til at ud­de­le pen­ge, for­di pen­ge­ne vir­ke­lig kom­mer man­ge til gavn og kan gø­re en af­gø­ren­de for­skel – spæn­den­de li­ge fra at støt­te en lo­kal pe­tanque­klubs køb af fi­re nye bæn­ke til når vi med­fi­nan­si­e­rer sto­re pro­jek­ter med na­tio­na­le fon­de, der vil væ­re med, for­di de kan se, at der er lo­kal op­bak­ning,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Fon­dens for­mål er at yde til­skud til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål på Born­holm ef­ter fonds­be­sty­rel­sens frie skøn. Iføl­ge vedtæg­ter­ne skal det ske in­den for om­rå­der­ne ’fri­tidsak­ti­vi­te­ter’, ’kunst og kul­tur på Born­holm’ samt ’ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter til ud­vik­ling af lokalsamfundet’.

”Vi har i be­sty­rel­sen me­get frie ram­mer til at støt­te det, vi sy­nes er mest re­le­vant, og det er på den ene si­de fan­ta­stisk med så frie ram­mer – men det gør og­så, at vi som be­sty­rel­se of­te stil­ler os spørgs­må­let, om vi hjæl­per bedst mu­ligt ved de­le så bredt ud, som vi gør, el­ler om vi skal fo­ku­se­re no­get smal­le­re in­den for de kom­men­de tre år. Det er en dis­kus­sion, vi net­op har ta­get hul på og som fort­sat er i et me­get tid­ligt sta­di­um,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Man kan si­ge, at vi ger­ne vil be­kræf­tes i, at det, vi gør, er genialt

Mads Ak­sel­bo Holm – For­per­son, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

Han un­der­stre­ger, at ud­gan­gen på be­sty­rel­sens stra­te­gi­dis­kus­sion sag­tens kan bli­ve, at fon­den fort­sæt­ter med at de­le bredt ud.

”Men vi vil ger­ne ha­ve me­re ind­sigt i, hvad an­dre gør, så vi der­med kan se hin­an­den i øj­ne­ne i be­sty­rel­sen og si­ge, at vi fort­sat træf­fer vo­res be­slut­nin­ger på et op­lyst grund­lag. Man kan si­ge, at vi ger­ne vil be­kræf­tes i, at det, vi gør, er ge­ni­alt – men skul­le det vi­se sig, at vi an­dre fon­de de­ler pen­ge ud på en må­de, vi kan læ­re no­get af, er vi me­get lyd­hø­re. Net­op der­for er net­værk så vig­ti­ge for en lil­le fond som Spa­re­kas­sen Born­holms Fond,” for­kla­rer Mads Ak­sel­bo Holm.

Umid­del­bart hæl­der Mads Ak­sel­bo Holm per­son­ligt mest til at hol­de fast i prin­cip­pet om at hjæl­pe flest mu­ligt bedst muligt.

”For at pil­le ved det, er det min kla­re op­fat­tel­se, at så skal der vir­ke­lig fo­re­lig­ge nog­le helt kla­re sig­na­ler om, at der kan op­nås stør­re im­pact ved at gø­re tin­ge­ne an­der­le­des. Sker det ik­ke, bli­ver der næp­pe æn­dret det helt sto­re. Men uan­set, hvad vi en­der med, er drøf­tel­sen i be­sty­rel­sen sund,” si­ger 42-åri­ge Mads Ak­sel­bo Holm.

Uddelinger halveret fra 2021 til 2022

For Spa­re­kas­sen Born­holms Fond blev 2022 et ud­de­lings­mæs­sigt no­get me­re af­dæm­pet år end 2021. Spa­re­kas­se­fon­den imø­de­kom sid­ste år 61 an­søg­nin­ger mod 69 året før, og ud­de­lin­ger­ne blev næ­sten hal­ve­ret sam­men­lig­net med 2021: Fra 6,3 mil­li­o­ner kro­ner til 3,5 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge Mads Ak­sel­bo Holm var den pri­mæ­re år­sag til, at fær­re an­søg­nin­ger blev blåstemp­let, og at det sam­le­de ud­de­lings­be­løb faldt så mar­kant, ud­vik­lin­gen i fon­dens økonomi.

Net­op for­di, vo­res støt­te har så stor be­tyd­ning for lo­kal­sam­fun­det, er det vig­tigt, at vi rent øko­no­misk er påpasselige

Mads Ak­sel­bo Holm – For­per­son, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

”Vo­res for­mål er jo, at fon­den skal le­ve til evig tid, så der­for har vi en klar am­bi­tion om at fast­hol­de den re­al­vær­di, som fon­dens pen­ge har. Og i et 2022 med krig i Ukrai­ne, in­f­la­tion og et blø­de­n­de ak­tie­mar­ked måt­te vi spør­ge os selv, om vi skul­le smæk­ke kas­sen i el­ler ved­bli­ve med at ud­de­le min­dre be­løb? Vi be­slut­te­de at bli­ve ved med at ud­de­le, men det blev min­dre be­løb og til fær­re mod­ta­ge­re end året før ud fra et for­sig­tig­heds­prin­cip. Net­op for­di, vo­res støt­te har så stor be­tyd­ning for lo­kal­sam­fun­det, er det vig­tigt, at vi rent øko­no­misk er på­pas­se­li­ge,” un­der­stre­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Umid­del­bart skal for­e­nin­ger­ne og an­dre po­ten­ti­el­le be­løbs­mod­ta­ge­re på Born­holm ik­ke for­ven­te, at der i år bli­ver fle­re pen­ge at få del i end i 2022.

”Som tin­ge­ne ser ud nu på ak­tie­mar­ke­det og med en fort­sat in­f­la­tion, kom­mer vo­res ud­de­lin­ger i år og det kom­men­de par år for­ment­lig til at lig­ge på 3-3,5 mil­li­o­ner kro­ner. Jeg ser ik­ke tegn i sol og må­ne på, at vi igen fo­re­lø­big kom­mer op på 2021-ni­veau­et for ud­de­lin­ger,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Ind­til vi­de­re er der på be­sty­rel­sens før­ste to ud­de­lings­mø­der i år ble­vet gi­vet en opad­vendt tom­mel­finger til 35 an­sø­ge­re, som til­sam­men har få­et 1,5 mil­li­o­ner kroner.

Skal fastholde tillid til donationsmodtagere

Som 42-årig til­hø­rer Mads Ak­sel­bo Holm den yn­gre del af for­per­so­ner­ne i dan­ske fon­de. Sam­ti­dig har den tid­li­ge­re Di­stor­tion- og Fol­ke­mø­de­di­rek­tør en no­get an­den bag­grund end man­ge af kollegerne.

Selv hå­ber og tror Mads Ak­sel­bo Holm, at han som den born­holm­ske fonds nye for­per­son blandt an­det kan bi­dra­ge med den vi­den, han har med sig fra si­ne år i kulturbranchen.

Vi har end­nu ik­ke op­le­vet no­gen be­løbs­mod­ta­ge­re, der ik­ke gjor­de de­res al­ler­bed­ste for at kom­me så langt som mu­ligt med de pen­ge, vi har do­ne­ret til dem

Mads Ak­sel­bo Holm – For­per­son, Spa­re­kas­sen Born­holms Fond

”Her sad jeg på den an­den si­de af bor­det og søg­te fon­de om mid­ler til pro­jek­ter og skaf­fe­de pen­ge, så del­tids­stil­lin­ger kun­ne gø­res til fuld­tids­stil­lin­ger. Jeg min­der tit mig selv om, hvor­dan det var at sid­de på den an­den si­de af bor­det, og blandt an­det der­for er jeg me­get op­mærk­som på, at man som fond skal pas­se på med ik­ke at sæt­te så man­ge pa­ra­me­tre op for eva­lu­e­rin­ger og til­ba­ge­mel­din­ger, at ejer­ne af pro­jek­ter­ne druk­ner i krav til af­rap­por­te­ring. Jeg vil ger­ne ha­ve, at vi fast­hol­der en enorm til­lid til dem, vi gi­ver pen­ge til, og vi har end­nu ik­ke op­le­vet no­gen be­løbs­mod­ta­ge­re, der ik­ke gjor­de de­res al­ler­bed­ste for at kom­me så langt som mu­ligt med de pen­ge, vi har do­ne­ret til dem,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Mads Ak­sel­bo Holms blå bog
  • Født: 4. april 1981 (42 år).
  • Ud­dan­nel­se: Cand.mag. i ara­bi­sk og historie.
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond 1. ja­nu­ar 2021 og for­per­son fra 2023.
  • Ejer af rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Mey­a­Meya og re­gio­nal le­der i Fon­den for En­tre­pre­nør­skab Bornholm.
  • Tid­li­ge­re di­rek­tør for Fol­ke­mø­det og Distortion.

Sam­ti­dig læg­ger han ik­ke skjul på, at fon­den har få­et en ny for­per­son, der stil­ler man­ge spørgsmål.

”Qua min bag­grund har jeg den for­del, at jeg ser på tin­ge­ne med an­dre øj­ne end man­ge an­dre i fonds­sek­to­ren. Jeg er som per­son så­dan skru­et sam­men, at hvis der er no­get, jeg ik­ke for­står, så stil­ler jeg spørgs­mål – jeg er ik­ke ban­ge for at spør­ge. Det sagt, så er der da mo­men­ter, hvor jeg kan fø­le mig som en ele­fant i en po­r­ce­læns­bu­tik: Det kan væ­re net­værks­mid­da­ge med di­rek­tø­rer og for­per­so­ner fra an­dre fon­de med man­ge års er­fa­ring, og i de mo­men­ter er jeg glad for, at jeg er 42 og ik­ke 25 år – for så kun­ne det da godt væ­re, at jeg vil­le sy­nes, det var pin­ligt at spør­ge om så me­get,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm.

Han til­fø­jer, at han hel­dig­vis i den øv­ri­ge be­sty­rel­se i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond og i di­rek­tør Tom­my Bøgh Thom­sen har mas­ser af er­fa­ring, han kan læ­ne sig op ad.

”Jeg tæn­ker selv, at jeg er be­vidst om, hvad jeg er god til, og hvor jeg ik­ke er li­ge så dyg­tig som man­ge an­dre. Til ti­der vil­le jeg da øn­ske, at jeg per­son­ligt hav­de 17 års er­fa­ring i at dri­ve en fond at træk­ke på,” si­ger Mads Ak­sel­bo Holm med et smil.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer