Formand i kapitalfonden Polaris, Erik G. Hansen, indtræder i Lauritzen Fondens bestyrelse

Finansiel rådgiver og administrerende direktør, Erik G. Hansen supplerer Lauritzen Fondens bestyrelse med solid økonomi- og investeringserfaring.

Erik G. Hansen

Be­sty­rel­ses­for­mand i ka­pi­tal­fon­den Po­la­ris, Erik G. Han­sen, er pr. 27. april 2017 ind­t­rå­dt i Lauritzen Fon­dens bestyrelse.

Med Eriks G. Han­sens in­ve­ste­rings­fag­li­ge bag­grund og man­ge­åri­ge er­fa­ring in­den for finan­siel rå­d­giv­ning, vil hans kom­pe­ten­cer i høj grad kun­ne bi­dra­ge til fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge del, men og­så den al­men­nyt­ti­ge og so­ci­a­le, da so­ci­al re­turn on in­ve­st­ment er en stor del af fon­dens fo­kus. Det skri­ver Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse.

Ud­over for­mand­spo­sten i Po­la­ris Ma­na­ge­ment er Erik G. Han­sen og­så be­sty­rel­ses­for­mand i T.T.I.T A/S. Der­u­d­over har han stor be­sty­rel­se­ser­fa­ring og­så fra den ma­ri­ti­me sek­tor og er med­lem af ad­skil­li­ge be­sty­rel­ser og ad­visory bo­ards, bl.a. Ba­va­ri­an Nor­dic, Ec­co Sko og Bag­­ger-Sø­ren­sen & Co, hvor han sid­der som næstformand.

Si­den 1995 har han fun­ge­ret som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i bå­de Ri­gas In­vest grup­pen, Han­sen Ad­vi­sers and Tresor As­set Ad­vi­sers, al­le ejet af ham selv.

Med Erik G. Han­sens ind­træ­del­se i fon­dens be­sty­rel­se si­ger Lauritzen Fon­den far­vel til Mi­cha­el Fi­o­r­i­ni, der si­den 2003 har væ­ret en del af be­sty­rel­sen og si­den 2009 fun­ge­ret som næstformand.

Nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Tom­my Thom­sen over­ta­ger hver­vet som næst­for­mand ef­ter Mi­cha­el Fiorini.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer