Københavns kulturborgmester ny formand for Lokale og Anlægsfonden

Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er pr. 1. januar 2017 udpeget som ny bestyrelsesformand for Lokale og Anlægsfonden. Derudover tiltræder tre nye medlemmer i bestyrelsen.

Det er Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) der har ud­pe­get Carl Chri­sti­an Eb­be­sen til posten:

”Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ud­de­ler år­ligt cir­ka 80 mio. kr. til byg­ge­pro­jek­ter in­den for idræt, fri­tids­liv og kul­tur. Det er vig­tigt, at be­sty­rel­sen le­des af en per­son med stær­ke kom­pe­ten­cer in­den for le­del­se, po­li­tik og øko­no­mi sam­ti­dig med, at per­so­nen har vi­den in­den­for idræts- og kul­tu­r­om­rå­det. Net­op dis­se kva­li­fi­ka­tio­ner har Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, og jeg er glad for, at han har sagt ja til at bli­ve for­mand for fon­dens be­sty­rel­se,” si­ger kul­tur­mi­ni­ste­ren i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med udnævnelserne.

Kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen over­ta­ger for­mand­spo­sten ef­ter fhv. borg­me­ster i Lej­re Kom­mu­ne Met­te Tou­borg, der har indstil­let sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re til for­del for en top­post som di­rek­tør i net­op Kø­ben­havns Kom­mu­nes Kul­tur- og Fritidsforvaltning.

Carl Chri­sti­an Eb­be­sen er ud­pe­get for pe­ri­o­den 1. ja­nu­ar 2017 til 31. de­cem­ber 2018.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren har der­u­d­over be­skik­ket An­ne Met­te Boye, lek­tor på Ar­ki­tekt­sko­len i Aar­hus; Hen­ri­et­te My­gind Krem­pel, jurist i Vold­giftsnæv­net samt Lars Sten­toft, di­rek­tør for Kul­tur, Ser­vi­ce og Event i Vi­borg Kommune.

Skriv ger­ne til kontakt@​danmarksfonde.​dk, hvis du har nyt om nav­ne, do­na­tio­ner og ak­ti­vi­te­ter i fondsbranchen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer