Morten Hesseldahl nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse

Direktøren for Det Kgl. Teater, Morten Hesseldahl, bliver nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse.

Morten Hesseldahl
Mor­ten Hesseldahl

I slut­nin­gen af marts fra­træ­der Walt­her Vis­hof Paul­sen po­sten som be­sty­rel­ses­med­lem i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Han er­stat­tes af Mor­ten He­s­sel­da­hl, som si­den 2014 har væ­ret chef for Det Kgl. Te­a­ter. Det op­ly­ser Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond på sin hjemmeside.

Iføl­ge Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds fun­dats kan et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke sid­de i me­re end fi­re pe­ri­o­der á fi­re år. Der­for stop­per Walt­her Vis­hof Paul­sen ved ud­gan­gen af marts sit ar­bej­de i fon­dens bestyrelse.

"Walt­her har væ­ret et en­ga­ge­ret og me­get bi­dra­gen­de med­lem si­den star­ten. Det har væ­ret en pe­ri­o­de, hvor der er truf­fet rig­tigt man­ge vig­ti­ge be­slut­nin­ger, og hvor fon­den har få­et en langt stør­re syn­lig­hed. Jeg har væ­ret utro­lig glad for det me­get tæt­te sam­ar­bej­de og er dybt tak­nem­me­lig for Walt­hers for­nem­me ind­sats,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sten Obel i en pres­se­med­del­el­se på fon­dens hjemmeside.

“Sam­ti­dig glæ­der jeg mig til, at Mor­ten He­s­sel­da­hl ind­træ­der i kred­sen og frem­over bi­dra­ger med en prak­ti­kers ind­sigt, men gi­vet­vis og­så med me­re prin­ci­pi­el­le syns­punk­ter,” si­ger Chri­sten Obel.

Ved si­den af ar­bej­det som te­a­ter­chef er Mor­ten He­s­sel­da­hl for­mand for Zet­lands be­sty­rel­se. Han har tid­li­ge­re væ­ret kul­tur­di­rek­tør i DR og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dag­bla­det In­for­ma­tion og Bon­ni­er For­la­ge­ne og har blandt an­det er­fa­ring med be­sty­rel­ses­ar­bej­det fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, hvor han var be­sty­rel­ses­for­mand fra 2005-2010. Han er des­u­den for­fat­ter til bå­de fag­lit­te­ra­tur, spæn­dings­ro­ma­ner og tegneserier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer