Nyt bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden

Bir­git­te Po­s­sing er nyt med­lem af be­sty­rel­sen for A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne Formaal. 

Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i A.P. Møl­ler Fon­dens be­sty­rel­se (Fo­to: Lau­ra Stamer).

Pro­fes­sor eme­ri­ta Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for A. P. Møl­ler Fon­den, hvor hun af­lø­ser Jo­han Ug­g­la ef­ter fi­re år på posten.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Jo­han Ug­g­la for en stor og vig­tig ind­sats i Fon­den. Jo­han har ik­ke mindst bi­dra­get til ud­vik­ling af Dan­mark gen­nem pro­jek­ter in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og ud­dan­nel­se li­ge­som til be­tyd­nings­ful­de do­na­tio­ner som re­stau­re­ring af Ham­mers­hus, byg­nin­gen af Mær­sk-Tår­­net samt etab­le­ring af Ope­ra­par­ken og Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping,” ud­ta­ler for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den Ane M.M. Uggla:

”Sam­ti­dig by­der vi Bir­git­te Po­s­sing vel­kom­men. Bir­git­te Po­s­sing vil med sin kul­tur­hi­sto­ri­ske forsk­nings­bag­grund og le­del­se­ser­fa­ring i høj grad styr­ke be­sty­rel­sens hu­ma­ni­sti­ske kom­pe­ten­cer,” si­ger Ane M. M. Uggla.

Bir­git­te Po­s­sing er pro­fes­sor eme­ri­ta, dr.phil., selv­stæn­dig for­fat­ter, rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der. Hun har man­ge års er­fa­ring fra forsk­nin­gens ver­den fra bl.a. Aar­hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­te­ter, Dan­marks Læ­rer­højsko­le, Det Kgl. Bi­bli­o­tek, Na­tio­nal­mu­se­et, Rigs­ar­ki­vet og Dan­marks Hu­ma­ni­sti­ske Forsk­nings­cen­ter, op­ly­ser fonden.

Bestyrelsen for A.P. Møller Fonden er pr. 26. marts 2021:

For­mand Ane Mær­sk Mc-Kin­­ney Uggla
Lars-Erik Bre­nøe
Claus V. Hemmingsen
Alet­te Mær­sk Mc-Kin­­ney Sørensen
Bir­git­te Possing

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…