Nyt bestyrelsesmedlem i A. P. Møller Fonden

Birgitte Possing er nyt medlem af bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i A.P. Møl­ler Fon­dens be­sty­rel­se (Fo­to: Lau­ra Stamer).

Pro­fes­sor eme­ri­ta Bir­git­te Po­s­sing er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for A. P. Møl­ler Fon­den, hvor hun af­lø­ser Jo­han Ug­g­la ef­ter fi­re år på posten.

Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Jo­han Ug­g­la for en stor og vig­tig ind­sats i Fon­den. Jo­han har ik­ke mindst bi­dra­get til ud­vik­ling af Dan­mark gen­nem pro­jek­ter in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og ud­dan­nel­se li­ge­som til be­tyd­nings­ful­de do­na­tio­ner som re­stau­re­ring af Ham­mers­hus, byg­nin­gen af Mær­sk-Tår­net samt etab­le­ring af Ope­ra­par­ken og Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping,” ud­ta­ler for­mand for A.P. Møl­ler Fon­den Ane M.M. Uggla:

”Sam­ti­dig by­der vi Bir­git­te Po­s­sing vel­kom­men. Bir­git­te Po­s­sing vil med sin kul­tur­hi­sto­ri­ske forsk­nings­bag­grund og le­del­se­ser­fa­ring i høj grad styr­ke be­sty­rel­sens hu­ma­ni­sti­ske kom­pe­ten­cer,” si­ger Ane M. M. Uggla.

Bir­git­te Po­s­sing er pro­fes­sor eme­ri­ta, dr.phil., selv­stæn­dig for­fat­ter, rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der. Hun har man­ge års er­fa­ring fra forsk­nin­gens ver­den fra bl.a. Aar­hus og Kø­ben­havns Uni­ver­si­te­ter, Dan­marks Læ­rer­højsko­le, Det Kgl. Bi­bli­o­tek, Na­tio­nal­mu­se­et, Rigs­ar­ki­vet og Dan­marks Hu­ma­ni­sti­ske Forsk­nings­cen­ter, op­ly­ser fonden.

Bestyrelsen for A.P. Møller Fonden er pr. 26. marts 2021:

For­mand Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Uggla
Lars-Erik Bre­nøe
Claus V. Hemmingsen
Alet­te Mær­sk Mc-Kin­ney Sørensen
Bir­git­te Possing

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer