Velux Fondens direktør valgt til FNLP

Direktør i Velux Fonden, Ane Skytte Leth Hendriksen, er valgt til repræsentantskabet for den nystiftede Foreningen Nordea Liv & Pension, som sidste år blev udskilt fra TryghedsGruppen sammen med en andel af formuen på otte milliarder kr.

Ane Skyt­te Leth Hen­drik­sen gik til valg på, at hun vil ar­bej­de for at af­ka­stet på for­mu­en kom­mer til gavn for med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen, de 300.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion. Hun er dog sam­ti­dig åben over for, at an­dre grup­per i sam­fun­det og­så kan få gavn af for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter:

”Jeg vil ar­bej­de for at sik­re an­svar­li­ge og væ­sent­li­ge in­ve­ste­rin­ger, der un­der­støt­ter en bæ­re­dyg­tig sam­funds­ud­vik­ling. Sam­ti­dig skal FNPL sik­re kon­kur­ren­ce­dyg­tigt af­kast til bonus og ud­de­lin­ger. Jeg vil ar­bej­de for, at der etab­le­res æl­dre­bo­li­ger, der kan til­by­des med­lem­mer­ne til mar­kedspris. Bo­li­ger­ne skal væ­re byg­get ef­ter øn­sker og be­hov hos med­lem­mer­ne,” skri­ver hun på sin kan­di­dat­pro­fil.

I alt 87 kan­di­da­ter var stil­let op til 50 plad­ser for­delt på de fem re­gio­ner. Ane Skyt­te Leth Hen­drik­sen blev valgt ind i Re­gion Ho­ved­sta­den med 384.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer