Naturfond høster 60 ansøgninger i sin debut

Stor tilfredshed i Den Danske Naturfond efter udløbet af fondens første ’open call’. Fonden fik ansøgninger for 35 mio. kr. til lokale naturprojekter i hele landet.

Den 1. au­gust ud­løb an­søg­nings­fri­sten på Den Dan­ske Na­tur­fonds 15 mil­li­o­ner kr. sto­re pul­je må­l­ret­tet lo­ka­le na­tur-ildsjæ­le. Det var fon­dens før­ste ’open call’.

Na­tur­fon­den fik 60 an­søg­nin­ger på i alt 35 mio. kr. An­søg­nin­ger­ne til pulj­en kom fra he­le lan­det og dæk­ker over en bred vif­te af pro­jek­ter – fra na­tur­genop­ret­ning over na­tur­ple­je til helt ny na­tur, skri­ver Den Dan­ske Na­tur­fond i en pressemeddelelse.

”An­søg­nin­ger­ne vi­ser, at na­tu­ren kan en­ga­ge­re man­ge men­ne­sker lo­kalt i he­le Dan­mark, hvil­ket jo net­op er et af må­le­ne med pulj­en. Da det er før­ste gang, at vi de­ler pen­ge ud på den­ne må­de, har vi selv­føl­ge­lig væ­ret spænd­te på, hvor stor in­ter­es­sen vil væ­re. Det er me­get glæ­de­ligt, at vi har få­et så man­ge an­søg­nin­ger,” si­ger di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, Flem­m­ing Nielsen.

Den 1. sep­tem­ber får an­sø­ger­ne be­sked, om de er gå­et vi­de­re til an­den run­de. De pro­jek­ter, der går vi­de­re, skal her­ef­ter sen­de en de­tal­je­ret an­søg­ning in­den 1. oktober.

I novem­ber vil der bli­ve gi­vet et en­de­ligt til­sagn til de pro­jek­ter, der mod­ta­ger støt­te fra puljen.

Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet i ja­nu­ar 2015 af sta­ten, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Na­tur­fond, som til­sam­men ind­s­kød 875 mio. kr. i fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer