Foreningen NLP skifter navn til Norliv og præsenterer overskud på 262 mio. kr.

Foreningen NLP har i sine første 17 måneder opnået et overskud på 262,3 mio. kr. og skifter nu navn til Norliv. Navnet blev præsenteret på foreningens repræsentant­skabs­møde den 29. marts, hvor årsrapporten for den første regnskabsperiode blev godkendt og Ane Hendriksen blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.

I novem­ber 2016 be­slut­te­de For­e­nin­gen NLP en stra­te­gi og en al­men­nyt­tig del­stra­te­gi, som be­ty­der, at 80 pro­cent af for­e­nin­gens over­skud vil bli­ve ud­be­talt som med­lems­bonus, mens de re­ste­ren­de 20 pro­cent vil bli­ve in­ve­ste­ret i al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det øn­sker for­e­nin­gen at mar­ke­re med et kor­te­re og let­te­re gen­ken­de­ligt navn:

“Med ‘Nor­liv’ vil vi bå­de ud­tryk­ke med­lem­mer­nes kun­de­for­hold i Nor­dea Liv & Pen­sion, og sam­ti­dig for­tæl­le om vo­res en­ga­ge­ment for at frem­me god men­tal sund­hed for dan­sker­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke i en pressemeddelelse.

For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 med en for­mue på 8 mia. kr. ved en ud­s­palt­ning fra Tryg­heds­grup­pen. I ja­nu­ar 2017 køb­te For­e­nin­gen NLP – nu Nor­liv – 25 pro­cent af Nor­dea Liv & Pen­sion. I si­ne før­ste 17 må­ne­der op­nå­e­de for­e­nin­gen et over­skud på 262,3 mio. kr.

Nor­liv er sta­dig i en op­byg­nings­fa­se og er ved at fast­læg­ge en mo­del for bonus­ud­be­ta­lin­gen til si­ne 330.000 medlemmer:

“Alt ty­der dog på, at der vil væ­re et for­nuf­tigt af­kast fra vo­res in­ve­ste­rin­ger i 2017, så vi kan ud­be­ta­le bonus til med­lem­mer­ne i 2018,” ud­ta­ler Pe­ter Gæ­mel­ke i pressemeddelelsen.

For­e­nin­gen for­ven­ter des­u­den at kun­ne præ­sen­te­re de før­ste al­men­nyt­ti­ge støt­te­o­m­rå­der i lø­bet af 2017, blandt an­det med fo­kus på ind­sat­ser, der kan re­du­ce­re den sti­gen­de fo­re­komst af stress i ar­bejds- og se­ni­o­r­li­vet og frem­me men­tal sundhed.

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det den 29. marts blev Ane Hen­drik­sen, di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, valgt ind som nyt med­lem af be­sty­rel­sen. Hun af­lø­ser Per­nil­le Sams, som ik­ke stil­le­de op til gen­valg. Pe­ter Gæ­mel­ke fort­sæt­ter som for­mand og Kent Pe­ter­sen som næstformand.

(ret­tet d. 30.3.2017 kl. 14.30)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer