Fondspenge til multipark i Skanderborg og psykisk førstehjælp i Grønland

Gl. Skanderborg Fonden støtter fem initiativer i Østjylland, heriblandt en multipark i Skanderborg og en musikfestival for mennesker med udviklingshandicap. Nordea-fonden giver penge til nyt projekt, der skal hjælpe grønlandske unge til at kunne føre svære samtaler om blandt andet selvmord.

2.000 un­ge i he­le Grøn­land får nu til­bud om at kom­me på kur­ser i psy­kisk første­hjælp. Det sker i et nyt fonds­støt­tet pro­jekt, som Ung­dom­mens Rø­de Kors og Rø­de Kors i Grøn­land er gå­et sam­men om.

Rund­t­u­ren blandt fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid star­ter i Skan­der­borg, hvor den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond Gl. Skan­der­borg Fon­den net­op har ud­delt 2,3 mil­li­o­ner kro­ner til fem initiativer.

Den stør­ste do­na­tion er gi­vet til for­e­nin­gen Skan­der­borgs Ak­ti­ve Mil, som mod­ta­ger 950.000 kro­ner til en multipark. 

”Som fond sæt­ter vi et vig­tigt af­tryk i lo­kal­sam­fun­det i Skan­der­borg, for­di vi bi­dra­ger med den sid­ste fi­nan­si­e­ring, mul­ti­par­ken mang­ler, for at de kan kom­me i gang med an­lægs­ar­bej­det. Det er med stor glæ­de, at vi er med til at sik­re, at Skan­der­borgs børn og un­ge får bed­re ud­fol­del­ses­mu­lig­he­der og en ram­me for fæl­les­skab,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen i en pressemeddelelse.

Fon­den støt­ter blandt an­det og­så Sølund Festi­val, der er en mu­sik­festi­val for ud­vik­lings­hæm­me­de per­so­ner, med 250.000 kroner.

”Sølund Festi­val er no­get helt sær­ligt i Dan­mark, end­da i ver­den. Når Skan­der­borg bå­de rum­mer Dan­marks Smuk­ke­ste Festi­val, og sam­ti­digt vær­ner om nog­le af sam­fun­dets mest ud­sat­te bor­ge­re, vil vi som fond ger­ne bak­ke op. Vi ved, at Sølund Festi­val har stor op­bak­ning fra by­ens bor­ge­re og lo­ka­le er­hvervs­liv, og vi til­slut­ter os den an­er­ken­del­se,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Grønlandske unge skal lære psykisk førstehjælp

Hvad si­ger man til sin ve­nin­de, der er selv­mord­tru­et? Hvor­dan støt­ter man sin klas­se­kam­me­rat, der vok­ser op i et hjem præ­get af al­ko­hol­mis­brug? Så­dan­ne pro­blem­stil­lin­ger bli­ver grøn­land­ske un­ge træ­net i at hånd­te­re de næ­ste fi­re år.

Det sker i et nyt pro­jekt, som Ung­dom­mens Rø­de Kors og Rø­de Kors i Grøn­land er gå­et sam­men om. Pro­jek­tet er støt­tet af Nor­dea-fon­den med 5,9 mil­li­o­ner kro­ner og med mid­ler fra Nor­dat­lant­pulj­en, der blev for­hand­let på plads som del af den dan­ske fi­nans­lov for i år.

Kur­ser­ne i psy­kisk første­hjælp er for 2.000 un­ge i he­le Grøn­land, op­ly­ser Ung­dom­mens Rø­de Kors i en pressemeddelelse.

”Det er utro­lig vig­tigt, at vi kan få støt­te til vo­res fæl­les og me­get am­bi­tiø­se pro­jekt, for der fin­des stort set ik­ke an­dre ci­vil­sam­fund­spro­jek­ter, der skal styr­ke den men­tale sund­hed og triv­sel blandt un­ge i Grøn­land,” si­ger Jo­nas Wie­der­holt Lar­sen, som er lands­for­per­son i Ung­dom­mens Rø­de Kors.

Rig­tig man­ge grøn­land­ske un­ge har det svært. Det vi­ser blandt an­det de alt for hø­je selv­mord­s­ra­ter blandt un­ge i landet

Er­ni Kri­sti­an­sen – Pro­jekt­le­der, INUA (ung­doms­af­de­lin­gen af Grøn­land­sk Rø­de Kors)

Og be­ho­vet for at kun­ne yde psy­kisk første­hjælp er stort blandt un­ge i Grøn­land, for­kla­rer pro­jekt­le­der i INUA, ung­doms­af­de­lin­gen af Grøn­land­sk Rø­de Kors, Er­ni Kristiansen.

”Rig­tig man­ge grøn­land­ske un­ge har det svært. Det vi­ser blandt an­det de alt for hø­je selv­mord­s­ra­ter blandt un­ge i lan­det. Men un­ge er sam­ti­dig de al­ler­bed­ste til at hjæl­pe hin­an­den og er en enorm res­sour­ce i kam­pen mod men­tal mi­striv­sel. Det kræ­ver ba­re, at de får de rig­ti­ge værk­tø­jer,” si­ger Er­ni Kristiansen.

Ny gangbro i Kolding

Fra Grøn­land går tu­ren til Kol­ding, hvor en ny gang­bro med nav­net ’Dæk­ket’ skal gi­ve let­te­re ad­gang til op­le­vel­ses­punk­ter­ne langs Kol­ding Å ved Trind­holms­ga­de og ska­be et na­tur­ligt sam­lings­punkt for koldingenserne.

Den nye ar­ki­tek­to­nisk flot­te gang­bro ind­vies på fre­dag den 26. maj, hvor borg­me­ster Knud Erik Lang­hoff (Kons.) klip­per snoren til broen.

Op­fø­rel­sen af den nye gang­bro er kom­met i stand tak­ket væ­re en do­na­tion på 705.000 kro­ner fra Fon­den for Fyn­s­ke Bank. Fyn­s­ke Bank har selv fi­li­al på Trind­holms­ga­de ved åen.

”Si­den vi flyt­te­de ind i vo­res fi­li­al i 2020, har vi op­le­vet på nær­me­ste hånd, hvor­dan om­rå­det her om­kring åen er i vækst. Det er en for­nø­jel­se at se, hvor­dan fle­re og fle­re bru­ger ak­ti­vi­te­ter­ne ved åen, og det er mit håb, at ’Dæk­ket’ kan væ­re med til at ska­be et sted, hvor un­ge, æl­dre, stu­de­ren­de og bør­ne­fa­mi­li­er let­te­re kan kom­me til ak­ti­vi­te­ter­ne, men og­så bru­ge bro­en som et sam­lings­punkt,” si­ger Mor­ten Skov, som er fi­li­al­di­rek­tør i Fyn­s­ke Bank, i en pres­se­med­del­el­se fra banken.

Af pres­se­med­del­el­sen frem­går i øv­rigt, at bro­ind­vi­el­sen fejres med grill­pøl­ser og øl – samt bal­lo­ner og gra­tis slikpo­ser til de mindste.

Vil styrke organisering af fremtidens græsrødder

Acter er nav­net på en dansk, de­mo­kra­tisk for­e­ning, som med ny tek­no­lo­gi vil for­bin­de, or­ga­ni­se­re og ko­or­di­ne­re kol­lek­tiv hand­ling på glo­ba­le ud­for­drin­ger. For­e­nin­gen har nu nå­et en milepæl i be­stræ­bel­ser­ne på at gen­tæn­ke tek­no­lo­gi, der kan ud­for­dre etab­le­re­de virk­som­he­der som Me­ta, Mi­cro­soft og Google.

Si­den nytår har Acter så­le­des rejst næ­sten to mil­li­o­ner kro­ner, se­ne­st 600.000 kro­ner fra Tu­borg­fon­det, som skal bru­ges til at styr­ke im­ple­men­te­rin­gen samt op­læ­re med­lem­mer og bru­ge­re i an­ven­del­sen af den di­gi­ta­le platform.

Det er tid til at ta­ge ejer­skab over det, der er ble­vet kri­tisk in­fra­struk­tur for samfundet

Emil Vin­centz – Medstif­ter, Acter

“Det er ik­ke en nem op­ga­ve at gen­tæn­ke tek­no­lo­gi og dens på­virk­ning af vo­res ev­ne til at or­ga­ni­se­re, for­bin­de og ko­or­di­ne­re kol­lek­tiv hand­ling – især ik­ke, når man ud­for­drer nog­le af de sto­re plat­for­me som Face­book, Whats­app, Sla­ck, Di­scord og Te­le­gram. Men det er tid til at ta­ge ejer­skab over det, der er ble­vet kri­tisk in­fra­struk­tur for sam­fun­det. Sam­ti­dig vil vi ger­ne frem­me hu­ma­ne tek­no­lo­gi­er, der be­skyt­ter men­ne­sker, ska­ber til­lid og mu­lig­gør ak­tiv del­ta­gel­se i sam­fun­det frem for af­hæn­gig­heds­ska­ben­de ad­færd og in­for­ma­tions­over­lo­ad. Vi tror på, at vi kan gø­re det bed­re, og at vi fortje­ner bed­re,” si­ger Emil Vin­centz, medstif­ter af Acter, i en pressemeddelelse.

Mat­hi­as Fin­da­len, der er pro­gra­mansvar­lig i Tu­borg­fon­det, be­teg­ner Acter som et spæn­den­de bud på en plat­form, der bå­de vil styr­ke or­ga­ni­se­rin­gen af frem­ti­dens ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og de spi­ren­de græs­rod­s­be­væ­gel­ser, hvor un­ge går allerforrest.

”Sam­ti­dig kom­mer de med kon­kre­te værk­tø­jer til at for­stær­ke sik­ker­he­den på de di­gi­ta­le plat­for­me. Acter er dre­vet af et ty­de­ligt be­hov i ci­vil­sam­fun­det, og det har spil­let en af­gø­ren­de rol­le for at mod­ta­ge be­vil­lin­gen,” si­ger Mat­hi­as Findalen.

Forelæsningspris til professor

Vi slut­ter i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at pro­fes­sor Jens Juul Holst, som gen­nem sin forsk­nings­kar­ri­e­re har sat et stort af­tryk på den må­de, per­so­ner med over­vægt el­ler ty­pe 2-di­a­be­tes be­hand­les, mod­ta­ger No­vo Nor­disk Fon­dens Fo­re­læs­nings­pris 2023.

Gen­nem en lang kar­ri­e­re har den in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te for­sker sat tarm­hor­moner på ver­dens­kor­tet og væ­ret med til at gø­re op­da­gel­ser, som be­ty­der, at man­ge mil­li­o­ner men­ne­sker i dag be­hand­les for ty­pe 2-di­a­be­tes og svær over­vægt med GLP-1-re­cep­to­ra­go­ni­ster og DPP4-hæmmere.

Jens Juul Holst er pro­fes­sor på Bio­me­di­cinsk In­sti­tut på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og er sam­ti­dig til­knyt­tet No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Ba­sic Me­ta­bo­lic Research.

”Jeg er ut­ro­ligt glad for at mod­ta­ge pri­sen, og spe­ci­elt er jeg glad for, at der og­så føl­ger pen­ge med til min forsk­ning. Vi har fuld gang i bu­tik­ken, så det be­ty­der rig­tig me­get, at vi har pen­ge til at un­der­sø­ge al­le de ting, som vi ger­ne vil,” si­ger Jens Juul Holst i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­den hjemmeside.

No­vo Nor­disk Fon­dens Fo­re­læs­nings­pris blev etab­le­ret i 1979. Pri­sen ind­be­fat­ter en halv mil­li­on kro­ner til forsk­nings­ar­bej­de og 100.000 kro­ner som en per­son­lig pris.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer