Egmont Fonden henter programchef fra Hjem til Alle Alliancen

Signe Bohm bliver ny programchef i Egmont Fonden fra 1. maj. Hun kommer fra en stilling som programchef i Hjem til Alle Alliancen.

Sig­ne Bo­hm er ny pro­gram­chef i Eg­mont Fonden.

Sig­ne Bo­hm bli­ver fra 1. maj ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sig­ne Bo­hm har haft ud­sat­te børn og un­ge som om­drej­nings­punkt gen­nem snart to år­ti­er, hvor hun blandt an­det har væ­ret an­sat i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, kon­su­lent­hu­set De­loit­te og se­ne­st Hjem til Al­le Alliancen.

I Hjem til Al­le Al­li­an­cen var hun an­svar­lig for at ind­gå den før­ste so­ci­a­le ef­fek­tin­ve­ste­ring med Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og en ræk­ke an­dre par­ter for at hjæl­pe un­ge ud af hjem­løs­hed i Aar­hus Kommune.

Og Eg­mont Fon­den ser frem til at kun­ne træk­ke på Sig­ne Bo­hms er­fa­rin­ger og kom­pe­ten­cer, si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, som er di­rek­tør i Eg­mont Fon­dens støt­te- og bevillingsadministration:

”Sig­ne har en bredspek­t­ret ind­sigt i vel­færds­sam­fun­det og en stor bør­ne- og un­ge­fag­lig vi­den fra an­sæt­tel­se hos en ræk­ke bå­de of­fent­li­ge og pri­va­te nøg­le­ak­tø­rer samt et skar­pt blik for vel­færds­in­nova­tion. Der­for er Sig­ne det per­fek­te match til Eg­mont Fon­den. Vi ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal væ­re i stand til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030. Det er et langt, sejt træk, som kræ­ver stor vi­den og sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge ak­tø­rer. Jeg glæ­der mig der­for me­get til at få Sig­ne om­bord,” si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Sig­ne Bo­hm bli­ver én af fon­dens i alt tre pro­gram­che­fer, og hun vil blandt an­det få an­sva­ret for fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­de ved­rø­ren­de læ­ring­s­ulig­hed blandt småbørn.

”Vi har en mar­kant skæv­hed i for­hold til børn og un­ges ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der - og der­med de­res mu­lig­hed for at del­ta­ge i vo­res sam­fund og ska­be sig et godt vok­sen­liv. Her må og skal vel­færds­sam­fun­det gø­re en for­skel. Det har Eg­mont Fon­den ar­bej­det for igen­nem 100 år, og jeg ser frem til at ta­ge del i ar­bej­det med at ska­be den bedst mu­li­ge for­an­dring for ud­sat­te børn og un­ge og den stør­ste im­pact for Eg­mont Fon­dens støt­te­kro­ner,” si­ger Sig­ne Bohm.

I 2020 ud­del­te Eg­mont Fon­den 90,6 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer