Egmont Fonden henter programchef fra Hjem til Alle Alliancen

Sig­ne Bo­hm bli­ver ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den fra 1. maj. Hun kom­mer fra en stil­ling som pro­gram­chef i Hjem til Al­le Alliancen.

Sig­ne Bo­hm er ny pro­gram­chef i Eg­mont Fonden.

Sig­ne Bo­hm bli­ver fra 1. maj ny pro­gram­chef i Eg­mont Fon­den, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sig­ne Bo­hm har haft ud­sat­te børn og un­ge som om­drej­nings­punkt gen­nem snart to år­ti­er, hvor hun blandt an­det har væ­ret an­sat i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, kon­su­lent­hu­set De­loit­te og se­ne­st Hjem til Al­le Alliancen.

I Hjem til Al­le Al­li­an­cen var hun an­svar­lig for at ind­gå den før­ste so­ci­a­le ef­fek­tin­ve­ste­ring med Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og en ræk­ke an­dre par­ter for at hjæl­pe un­ge ud af hjem­løs­hed i Aar­hus Kommune.

Og Eg­mont Fon­den ser frem til at kun­ne træk­ke på Sig­ne Bo­hms er­fa­rin­ger og kom­pe­ten­cer, si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, som er di­rek­tør i Eg­mont Fon­dens støt­te- og bevillingsadministration:

”Sig­ne har en bredspek­t­ret ind­sigt i vel­færds­sam­fun­det og en stor bør­­ne- og un­ge­fag­lig vi­den fra an­sæt­tel­se hos en ræk­ke bå­de of­fent­li­ge og pri­va­te nøg­le­ak­tø­rer samt et skar­pt blik for vel­færds­in­nova­tion. Der­for er Sig­ne det per­fek­te match til Eg­mont Fon­den. Vi ar­bej­der for, at al­le børn og un­ge skal væ­re i stand til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030. Det er et langt, sejt træk, som kræ­ver stor vi­den og sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge ak­tø­rer. Jeg glæ­der mig der­for me­get til at få Sig­ne om­bord,” si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Sig­ne Bo­hm bli­ver én af fon­dens i alt tre pro­gram­che­fer, og hun vil blandt an­det få an­sva­ret for fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­de ved­rø­ren­de læ­ring­s­ulig­hed blandt småbørn.

”Vi har en mar­kant skæv­hed i for­hold til børn og un­ges ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der - og der­med de­res mu­lig­hed for at del­ta­ge i vo­res sam­fund og ska­be sig et godt vok­sen­liv. Her må og skal vel­færds­sam­fun­det gø­re en for­skel. Det har Eg­mont Fon­den ar­bej­det for igen­nem 100 år, og jeg ser frem til at ta­ge del i ar­bej­det med at ska­be den bedst mu­li­ge for­an­dring for ud­sat­te børn og un­ge og den stør­ste im­pact for Eg­mont Fon­dens støt­te­kro­ner,” si­ger Sig­ne Bohm.

I 2020 ud­del­te Eg­mont Fon­den 90,6 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…