Gæmelke i spidsen for TrygFondens søster

Forhenværende præsident for Landsbrugsrådet, Peter Gæmelke, er valgt til bestyrelsesformand i Foreningen Nordea Liv & Pension, som i dag blev stiftet med de 8 milliarder kr., som er udspaltet fra TrygFondens formue.

Fi­nans­for­bun­dets for­mand, Kent Pe­ter­sen blev valgt som næst­for­mand i den seks mands sto­re over­gangs­be­sty­rel­se, som skal fun­ge­re ind til, med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen væl­ger det før­ste re­præ­sen­tant­skabs ved et lands­dæk­ken­de valg til fe­bru­ar 2016. Det er de cir­ka 300.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion, der ejer foreningen.

Ad­vo­kat An­ders Hjul­mand, der i for­vej­en er med­lem af Tryg­Fon­dens be­sty­rel­se blev og­så valgt til be­sty­rel­sen i den nye forening.

Der­u­d­over lyk­ke­des det en af stif­ter­ne af ”Be­var Tryg­Fon­den”, Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get og få sæ­de i be­sty­rel­sen.  Han har på til­ken­de­gi­vet, at han vil ar­bej­de for at så stor en del af for­mu­e­af­ka­stet bli­ver ka­na­li­se­ret ud i al­men­nyt­tigt arbejde.

En­de­lig fik Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­bergsen og Pe­ter Lind­holm Sø­ren­sen plads i be­sty­rel­sen, som nu har til op­ga­ve igang­sæt­te det stra­te­gi­ar­bej­de, som skal kan dan­ne ud­gangs­punkt for For­e­nin­gen NLPs al­men­nyt­ti­ge arbejde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer