Grant Compass fyrer 12 ansatte og dropper investeringsrådgivning

Virksomheden bag fondsadministrationssystemet Grant Compass har ikke kunnet rejse den nødvendige kapital til en planlagt internationalisering. Derfor er selskabet blevet lukket gennem en konkurs, og software-platformen og kunderne er overdraget til et nyt selskab.

"Det er al­drig sjovt hver­ken at bli­ve op­sagt el­ler at skul­le op­si­ge me­d­ar­bej­de­re," si­ger di­rek­tør David Den­ck­er, der har væ­ret nødsa­get til at af­ske­di­ge 12 ud af 15 me­d­ar­bej­de­re i Grant Com­pass. (ar­kiv­fo­to: Jes­per Palermo)

Det se­ne­ste års tid har væ­ret me­re end al­min­de­ligt hårdt for øko­no­mi­en i iværk­sæt­ter­virk­som­he­den Grant Com­pass, som til­by­der fondsad­mi­ni­stra­tion, for­mu­e­for­valt­ning og ad­gang til fonds­da­ta­ba­sen Le​gat​bo​gen​.dk.

For at over­le­ve har Grant Com­pass med di­rek­tør David Den­ck­er i spid­sen set sig nødsa­get til at re­kon­stru­e­re virk­som­he­den gen­nem en kon­kurs af det gam­le sel­skab og op­start af et nyt 100 pro­cent le­del­ses­e­jet anpartsselskab.

Der­u­d­over er 12 ud af 15 me­d­ar­bej­de­re fy­ret, virk­som­he­den er ryk­ket ud af si­ne 400 kva­drat­me­ter sto­re kon­tor­lo­ka­ler i cen­trum af Kø­ben­havn, og der er ta­get af­sked med in­ve­sto­rer­ne og me­de­jer­ne, der tal­te North East Fa­mily Of­fi­ce, som hånd­te­rer Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sens mil­li­ard­for­mue fra ejer­ska­bet af smyk­ke­bran­det Pan­dora, og ven­tu­re­ka­pi­tal­fon­den Se­ed Ca­pi­tal. Tid­li­ge­re har og­så Vækst­fon­den skudt pen­ge ind i Grant Compass.

Til­ba­ge er en me­d­ar­bej­der- og ejer­trio be­stå­en­de af de tre stif­te­re, David Den­ck­er, Ti­ne Bro­der­sen og Ste­fan K. Han­sen, som fort­sæt­ter med at til­by­de små og mel­lem­sto­re fon­de ad­gang til en plat­form til blandt an­det ad­mi­ni­stra­tion af fonds­an­søg­nin­ger og til­ste­de­væ­rel­se på Le​gat​bo​gen​.dk.

Skrin­lagt er til gen­gæld Grant Com­pass’ plan­lag­te in­ter­na­tio­na­li­se­ring, sam­ti­dig med at nye kun­der ik­ke vil bli­ve til­budt investeringsrådgivning.

Det er ble­vet me­get van­ske­ligt for ven­tu­re-virk­som­he­der at rej­se ka­pi­tal, og det har be­ty­det, at startups er nødt til en­ten at be­gyn­de at tje­ne pen­ge el­ler rekonstruere

David Den­ck­er – Stif­ter og di­rek­tør, Grant Compass

Som for­kla­ring på, hvad der er gå­et galt, si­ger David Dencker:

”Vi har rejst over 40 mil­li­o­ner kro­ner i ek­stern ka­pi­tal fra ven­tu­re­fon­de. Som ven­tu­re-fi­nan­si­e­ret virk­som­hed er til­gan­gen at byg­ge først og ska­be over­skud se­ne­re. Dét, der så er sket in­den for det se­ne­ste år og tre må­ne­der, er, at ka­pi­tal­mar­ke­det har æn­dret sig me­get. Det er ble­vet me­get van­ske­ligt for ven­tu­re-virk­som­he­der at rej­se ka­pi­tal, og det har be­ty­det, at startups er nødt til en­ten at be­gyn­de at tje­ne pen­ge el­ler re­kon­stru­e­re,” for­kla­rer David Dencker.

Skal tjene mere end der bruges

Di­rek­tø­ren op­ly­ser, at hans for­søg på at rej­se den nød­ven­di­ge ka­pi­tal til at sæt­te gang i blandt an­det den plan­lag­te in­ter­na­tio­na­li­se­ring af virk­som­he­den for ny­lig stran­de­de, ef­ter at det kun var lyk­ke­des at skaf­fe cir­ka halv­de­len af det mål­sat­te beløb.

”Cir­ka en må­ned før, vi skul­le træf­fe be­slut­nin­gen om, hvad der skul­le ske frem­over, vur­de­re­de jeg, at frem­drif­ten ik­ke var hur­tig nok. Der­for sat­te jeg mig med de øv­ri­ge eje­re, be­sty­rel­sen, vo­res in­ve­sto­rer og kre­di­to­rer og tal­te for­skel­li­ge sce­na­ri­er igen­nem,” si­ger David Dencker.

Kon­klu­sio­nen blev, at der i maj gen­nem­før­tes et Ma­na­ge­ment Buy­out af Grant Com­pass, som be­ty­der, at softwa­re­p­lat­for­men, al­le kun­der og al­le im­ma­te­ri­el­le ret­tig­he­der er over­dra­get til et nyt sel­skab kal­det Grant Com­pass II, sam­ti­dig med at det gam­le sel­skab er luk­ket gen­nem en kon­kurs. Det nye sel­skab er ejet 100 pro­cent af Grant Com­pass’ ledelsesteam.

”Sam­ti­dig har vi re­du­ce­ret om­kost­nin­ger­ne med det for­mål at tje­ne fle­re pen­ge, end vi bru­ger. Vi har der­for væ­ret nødsa­get til at op­si­ge 12 me­d­ar­bej­de­re og er gå­et fra 15 til tre me­d­ar­bej­de­re, og det har væ­ret den al­ler­hår­de­ste del af pro­ces­sen. Det er al­drig sjovt hver­ken at bli­ve op­sagt el­ler at skul­le op­si­ge me­d­ar­bej­de­re, og vi har haft et team af vir­ke­lig dyg­ti­ge men­ne­sker, vi godt kan li­de, og som al­le har væ­ret dre­vet af det sam­me øn­ske, som vi i le­del­sen har haft, nem­lig at gi­ve små og mel­lem­sto­re fon­de en hjæl­pen­de hånd,” si­ger David Dencker.

Vi har der­for væ­ret nødsa­get til at op­si­ge 12 me­d­ar­bej­de­re og er gå­et fra 15 til tre me­d­ar­bej­de­re, og det har væ­ret den al­ler­hår­de­ste del af processen

David Den­ck­er – Stif­ter og di­rek­tør, Grant Compass

Re­duk­tio­nen af om­kost­nin­ger ind­be­fat­ter og­så en flytning.

”Ef­ter som­mer­fe­ri­en skal vi i gang med at fin­de et nyt kon­tor. Vi er ryk­ket ud af et 400 kva­drat­me­ter stort kon­tor på H.C. An­der­sens Bou­le­vard, som det over­ho­ve­det ik­ke gav me­ning at bli­ve i, nu hvor vi kun er tre men­ne­sker,” si­ger David Dencker.

- Kan I over­ho­ve­det le­ve­re det, I skal, med kun tre medarbejdere?

”Ja, det kan vi godt. Det sto­re team har fo­ku­se­ret me­get på ud­vik­ling af nye ini­ti­a­ti­ver. Den di­gi­ta­le plat­form er grund­læg­gen­de fær­di­g­ud­vik­let, så næ­ste fa­se var plan­lagt til at rej­se ka­pi­tal til in­ter­na­tio­na­li­se­ring, og dét er sat på pau­se. Der­u­d­over er vi og­så nødt til at gi­ve slip på in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning som for­ret­nings­om­rå­de i for­hold til nye kun­der, idet com­pli­an­ce-de­len på in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning er tung og kræ­ver nog­le sær­li­ge kom­pe­ten­cer. De ek­si­ste­ren­de kun­der, vi har in­den for for­mu­e­for­valt­ning, vil dog sta­dig kun­ne bru­ge det set-up, vi har la­vet,” un­der­stre­ger David Dencker.

Kunder er tilfredse

Iføl­ge David Den­ck­er er de man­ge pen­ge, Grant Com­pass tid­li­ge­re har rejst, ble­vet brugt på at byg­ge den plat­form, som virk­som­he­den selv be­teg­ner som en prak­tisk løs­ning til ar­bej­det i små og mel­lem­sto­re fonde.

”Vi har fle­re end 200 kun­der, der bru­ger plat­for­men til fondsad­mi­ni­stra­tion, og så har vi om­kring 750 fon­de, som bru­ger Le­gat­bo­gen til den an­sø­ger­ret­te­de kom­mu­ni­ka­tion. Vo­res pro­dukt er godt, al­le vo­res kun­der er gla­de og til­fred­se med plat­for­men, og vi har haft en kraf­tig vækst – men at ha­ve et plan­lagt un­der­skud hvert år du­er jo kun, hvis man kan fort­sæt­te med at rej­se fi­nan­si­e­ring, og det har ik­ke væ­ret mu­ligt i til­stræk­ke­lig grad på det nu­væ­ren­de ka­pi­tal­mar­ked. Der­for har en re­kon­struk­tion for os væ­ret den ret­te løs­ning til at kom­me der­hen, hvor vi tje­ner fle­re pen­ge, end vi bru­ger, og for sam­ti­dig at kom­me af med no­get af den ven­tur­e­gæld, der er ble­vet op­ar­bej­det,” si­ger David Dencker.

Det hav­de selvsagt væ­ret en no­get an­den si­tu­a­tion, hvis al­le fon­de­ne hav­de sagt far­vel og tak

David Den­ck­er – Stif­ter og di­rek­tør, Grant Compass

Han un­der­stre­ger, at re­kon­struk­tio­nen ik­ke har ko­stet kunder.

”Vi har væ­ret me­get trans­pa­ren­te over for fon­de­ne, in­den vi gik i re­kon­struk­tion, og vi er me­get gla­de for, at vi ik­ke har mi­stet nog­le kun­der i lø­bet af den pro­ces, vi net­op har væ­ret igen­nem. Det hav­de selvsagt væ­ret en no­get an­den si­tu­a­tion, hvis al­le fon­de­ne hav­de sagt far­vel og tak. Vi har haft en pau­se på til­gan­gen af nye kun­der un­der re­kon­struk­tions­pro­ces­sen, men vi har 15 nye fon­de, der ven­ter på at kom­me i gang i det nye se­tup,” si­ger David Dencker.

I re­la­tion til Le​gat​bo​gen​.dk får re­kon­struk­tio­nen in­gen be­tyd­ning. Iføl­ge David Den­ck­er har Le­gat­bo­gen i man­ge år kørt ved, at fon­de­ne selv log­ger ind og op­da­te­rer de­res in­for­ma­tio­ner, og den tid, Grant Com­pass bru­ger på ad­mi­ni­stra­tion af sy­ste­met, er me­get begrænset.

Lange processer i fondssektoren

Den nye struk­tur, hvor le­del­ses­tea­met 100 pro­cent ejer det nye sel­skab, har be­ty­det et far­vel til kred­sen af in­ve­sto­rer og me­de­je­re, og David Den­ck­er læg­ger ik­ke skjul, at han bå­de har væ­ret glad for den rol­le, in­ve­sto­rer­ne har spil­let, og sam­ti­dig ærg­rer sig på de­res veg­ne over, at de har mi­stet penge.

”For dem er re­flek­sio­nen om­kring det her, om ven­tu­re-mo­del­len er den rig­ti­ge til­gang til fonds­sek­to­ren? Ven­tu­re-mo­del­len kræ­ver, at man sky­der me­get ka­pi­tal ind, og så skal man ha­ve en me­get hur­tig vækst. Og der er struk­tu­rer om­kring små og mel­lem­sto­re fon­de, for ek­sem­pel det fak­tum, at man­ge af dem kun hol­der et el­ler to be­sty­rel­ses­mø­der om året, som helt na­tur­ligt gi­ver nog­le læn­ge­re pro­ces­ser end i an­dre sek­to­rer,” si­ger David Dencker.

Og­så på det per­son­li­ge plan har det se­ne­ste år væ­ret hårdt for David Den­ck­er, men han un­der­stre­ger, at han ik­ke på no­get tids­punkt har haft pla­ner om at ka­ste hånd­klæ­det i ringen.

”Per­son­ligt har pro­ces­sen na­tur­lig­vis væ­ret hård. Men ker­nen af for­ret­nin­gen er sund, og der er in­gen tvivl om, at små og mel­lem­sto­re fon­de kom­mer til at di­gi­ta­li­se­re,” fast­slår David Dencker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer