Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Anbefalingen i God Fondsledelse om en aldergrænse for bestyrelsesmedlemmer er blevet kritiseret af flere toneangivende fonde for at være aldersdiskriminerende. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 86 fondes redegørelser om god fondsledelse, med henblik på at se, hvor mange der følger anbefalingen om en aldersgrænse. Det gør langt størstedelen, og langt de fleste af dem er født med bestemmelsen indskrevet i fundatsen.

Fonde der følger anbefalingen om en aldersgrænse / 2.5.2

FondAl­ders­græn­seNo­ter
Po­li­ti­ken-fon­den80 år
Fon­den den Ha­ge­ske Stiftelse80 år
Axel Pitz­ner Fonden75 år
Be­vi­ca Fonden75 år
Brød­re­ne Hart­manns Fond75 år
C.E. Jen­sens Fond75 år
Det Øst­a­si­a­ti­ske Kom­pag­nis Fond75 år
Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond75 år
Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond/Toms Grup­pens Fond75 år
GF Fon­den75 år
J.C.H. El­le­ham­mers Fond75 år
Jyl­lands-Po­stens Fond75 år
Knud Høj­gaards Fond75 år
Le­go Fonden75 år
Lund­beck­fon­den75 år
Mi­cha­el Jeb­s­en Fonden75 år
Nor­dea-fon­den75 år
Tho­mas B. Thri­ges Fond75 år
Jy­ske Banks Al­men­nyt­ti­ge Fond73 årHar få­et dis­pen­sa­tion hos Er­hvervs­sty­rel­sen til to nu­væ­ren­de med­lem­mer, som er over 73 år.
Jy­ske Banks Medarbejderfond73 år
Ot­to Møn­steds Fond72 år
Au­gusti­nus Fonden72 ½ år
Bang-Fon­den70 år
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond70 år
Carls­berg­fon­det70 år
Cowi­fon­den70 år
De Lol­lands-Falster­ske Ven­stre­bla­de af 1914's Fond70 år
Den Fyn­s­ke Bladfond70 år
Det Obel­ske Familiefond70 år
Drost Fon­den70 årNo­te: Al­ders­græn­sen for de tre fa­ste med­lem­mer er 78 år. Græn­sen for de valg­te er 70 år.
Durup Spa­re­kas­ses Fond70 år
Eg­mont Fonden70 år
El­sass Fonden70 år
Fio­nia Fond70 år
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland70 år
Fon­den Her­lev Bladet70 år
Fre­de­riks­berg­Fon­den70 år
Fær­ch­fon­den70 år
Gang­sted­fon­den70 år
Hem­pel Fonden70 år
In­du­stri­ens Fond70 år
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond70 årHar ik­ke re­de­gjort for God Fonds­le­del­se, men vil gø­re det se­ne­re på året.
Lauritzen­fon­den70 år
Lemvigh Mül­ler­fon­den70 årNo­te: I sær­li­ge til­fæl­de kan græn­sen for­læn­ges med et år ad gan­gen ind til 75 år.
Leo Fon­det70 år
Lou­i­si­a­na-Fon­den70 år
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond70 år
No­vo Nor­disk Fonden70 år
Oti­con Fonden70 år
Ram­bøll Fonden70 år
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond70 år
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden70 år
Spar­kas­sen Midt Vest Fonden70 år
Spar­n­ord Fonden70 år
Trel­le­borg Fonden70 årHar få­et dis­pen­sa­tion hos Er­hvervs­sty­rel­sen til den nu­væ­ren­de for­mand, som er over 70 år.
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fog­hs Fond70 årNo­te: der kan gi­ves dis­pen­sa­tion i op til to år.
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond70 år
Bi­ku­ben­fon­den68 år
Tøm­mer­hand­ler H. Rei­mars Ni­el­sens Fond67 år
Fag­be­væ­gel­sens Al­me­ne Fond i Silkeborg65 år

Fonde der ikke følger anbefalingen om en aldersgrænse / 2.5.2

FondAl­ders­græn­seFor­kla­rin­ger
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formålIn­genFon­den an­ser ik­ke al­der for hver­ken kva­li­fi­ce­ren­de el­ler diskva­li­fi­ce­ren­de for med­lem­skab af bestyrelsen.
C. L. Davids Fonds og SamlingIn­genFøl­ger stif­ters ønske.
Den In­dre Mis­sion i DanmarkIn­genUn­der hen­syn til den al­min­de­li­ge ud­vik­ling på ar­ber­bejds­mar­ke­det har be­sty­rel­sen ik­ke fun­det det hens­gts­mæs­sigt at fast­sæt­te en aldersgrænse
EGV Fon­denin­genDer er in­gen øv­re al­ders­græn­se for be­sty­rel­sens med­lem­mer, idet fon­den ar­bej­der ud fra et geron­to­lo­gisk per­spek­tiv og ik­ke er aldersdiskriminerende.
Fon­den for Brørup SparekasseIn­genDet vur­de­res hvert år, om med­lem­mer­ne er kva­li­fi­ce­re­de til at sid­de i bestyrelsen
G.E.C Gads FondIn­genFon­den hen­vi­ser til fun­dat­set, hvor der ik­ke er en aldergrænse.
Har­boe FondenIn­genVedtæg­ter­ne sæt­ter ik­ke loft over med­lem­mer­nes funk­tions­pe­ri­o­de, hvor­for be­sty­rel­sen op­fat­ter det som stif­ters in­ten­tion, at der ik­ke skal væ­re en begrænsning.
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondIn­genBe­sty­rel­sen ser ik­ke al­der for af­gø­ren­de for om et med­lem er valg­bart. Des­u­den har bå­de EU og Dan­mark ind­ført reg­ler mod al­der­s­diskri­mi­na­tion på arbejdsmarkdet.
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa JægersprisIn­genDet er be­sty­rel­sens op­fat­tel­se af stif­ter ik­ke øn­ske­de en aldersgrænse
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens FondIn­genI hen­hold til fonds­fun­dat­sen er der ik­ke fast­sat no­gen pen­sions­al­der for med­lem­mer af be­sty­rel­sen. Be­sty­rel­sen vil fo­re­ta­ge eva­lu­e­ring af det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lems ar­bej­de én gang om året, og måt­te det vi­se sig, at et be­sty­rel­ses­med­lem på grund af al­der, syg­dom el­ler an­den svæk­kel­se ik­ke måt­te væ­re i stand til at va­re­ta­ge hver­vet som med­lem af be­sty­rel­sen, vil be­sty­rel­sen for­hol­de sig til den­ne pro­blem­stil­ling, når og hvis det­te måt­te bli­ve aktuelt.
Léo­nie Son­nings MusikprisIn­genI hen­hold til fun­dat­sen er der in­gen al­ders­græn­se, og det vur­de­res ik­ke at væ­re nød­ven­digt un­der hen­syn til at valg­pe­ri­o­den er 4 år.
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters FondIn­genAn­be­fa­lin­gen ses ik­ke at væ­re i har­moni med et EU-di­rek­tiv, som for­by­der aldersdiskrimination.
Po­ul Due Jen­sens FondIn­genNej til al­der­s­diskri­mi­na­tion. Fon­den er fun­da­men­talt ue­nig med an­be­fa­ling 2.5.2 om at fast­sæt­te en ab­so­lut al­ders­græn­se. Al­der ale­ne bør ik­ke væ­re diskva­li­fi­ce­ren­de ved vur­de­ring af be­sty­rel­ses­med­lem­mers kom­pe­ten­cer. Fon­den har der­for af­vist at fast­sæt­te en absolutaldersgrænse.
Pre­ben Jo­han Mi­chel­sens FondIn­genI hen­hold til fonds­fun­dat­sen er der ik­ke fast­sat no­gen pen­sions­al­der for med­lem­mer af be­sty­rel­sen. Be­sty­rel­sen vil fo­re­ta­ge eva­lu­e­ring af det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lems ar­bej­de én gang om året, og måt­te det vi­se sig, at et be­sty­rel­ses­med­lem på grund af al­der, syg­dom el­ler an­den svæk­kel­se ik­ke måt­te væ­re i stand til at va­re­ta­ge hver­vet som med­lem af be­sty­rel­sen, vil be­sty­rel­sen for­hol­de sig til den­ne pro­blem­stil­ling, når og hvis det­te måt­te bli­ve aktuelt.
Ruth og Chr. Muff Iver­sens FondIn­genDet er fonds­be­ty­rel­sens op­fat­tel­se, at det ik­ke er nød­ven­digt el­ler hen­sigts­mæs­sigt at fast­sæt­te en ge­ne­rel og fast al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, men der er op­mærk­som­hed på be­sty­rel­sens kom­pe­ten­cer i over­ens­stem­mel­se med an­be­fa­ling 2.3.3.
Tøm­mer­hand­ler W.F. Au­ber­tin og Hu­strus LegatIn­genLe­ga­tet har en sær­lig ud­peg­nings­pro­cu­de­re hvor med­lem­mer­ne ud­pe­ges ved valg
Aar­hus Uni­ve­ri­stets ForskningsfondIn­genIføl­ge fon­dens ud­peg­nings­reg­ler sker re­k­rut­te­ring af be­sty­rel­ses­med­lem­mer pri­mært blandt statsan­sat­te, der ik­ke har no­gen øv­re græn­se for ansættelse.
X-FondIn­genAl­der er ik­ke et re­le­vant kri­te­ri­um for ud­peg­ning af bestyrelsesmedlemmerne.
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Gud­jörg og Ei­nar Ho­norés Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Stevns Brand Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger al­le an­be­fa­lin­ger­ne. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning. In­gen redegørelse.
Spar Hvet­bo Fondenn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.
Pre­ben Han­sens Le­gat til Min­de om Hans For­æl­dre Th. Han­sen og Hu­stru Kät­he Hansenn.a.Fon­den har end­nu ik­ke re­de­gjort for al­le punk­ter i an­be­fa­lin­ger­ne, men vil gø­re næ­ste år.
Fuur Spa­re­kas­ses Fondn.a.Har ik­ke re­de­gjort for God Fonds­le­del­se i år, men vil gø­re det næ­ste år.
Born­holms Ti­den­des Fondn.a.Fon­den re­de­gør ik­ke for an­be­fa­ling 2.5.2.
Køb­mand Her­man Sal­lings Fondn.a.Fon­den op­ly­ser, at den føl­ger an­be­fa­ling 2.5.2. Al­ders­græn­sen frem­går ik­ke af be­ret­ning, re­de­gø­rel­se el­ler hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tabellerne blev oprindelig bragt i følgende artikel:

Tabellerne på denne side er senest opdateret:

  • 14. juni 2016

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer