Gl. Skanderborg Fonden ansætter fondschef

Den nystiftede lokalfond Gl. Skanderborg har ansat Camilla Stenhaug Pedersen som fondschef.

Ca­mil­la Sten­haug Pe­der­sen er til­t­rå­dt som fonds­chef for Gl. Skan­der­borg Fon­den, der ble­vet stif­tet ef­ter Nem For­sik­ring i 2021 blev solgt til Gjen­si­di­ge. Fon­den har en egen­ka­pi­tal på godt 200 mil­li­o­ner kroner.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Gl. Skan­der­borg Fon­den, der er stif­tet med en egen­ka­pi­tal på 200 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter sal­get af Nem For­sik­ring, har nu an­sat sin før­ste medarbejder.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen, som i de­cem­ber sid­ste år løf­te­de slø­ret for den nye fonds ud­de­lings­stra­te­gi.

Det bli­ver Ca­mil­la Sten­haug Pe­der­sen, der som fonds­chef får an­sva­ret for at im­ple­men­te­re ud­de­lings­po­li­tik­ken in­den for fon­dens tre indsatsområder.

”Med Ca­mil­la om bord er vi nu klar til at sæt­te et af­tryk med fon­dens ud­de­lin­ger. Vi støt­ter be­kæm­pel­se af so­ci­al ud­sat­hed, ud­vik­ling af land­di­strik­ter, samt styr­kel­se af fæl­les­ska­ber. Vo­res Fonds­chef skal ud­mønte be­sty­rel­sens ud­de­lings­stra­te­gi, og vil med et pro­ak­tivt fo­kus gø­re Gl. Skan­der­borg Fon­den til en op­lagt sam­ar­bejds­part­ner for kom­mu­ner og ci­vil­sam­fund i vo­res geo­gra­fi­ske ud­de­lings­om­rå­de,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Ca­mil­la Sten­haug Pe­der­sen er 43 år, bor i Skan­der­borg med sin mand og to te­e­na­ge­søn­ner, og kom­mer fra en stil­ling som Fri­vil­lig­cen­ter­le­der i Sil­ke­borg. Hun er op­vok­set i Skan­der­borg og ud­dan­net cand.mag. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2006.

”Det er med li­ge de­le be­gej­string og yd­myg­hed, at jeg som fonds­chef kan væ­re med til at præ­ge ram­mer­ne for, hvor­dan vi ud­vik­ler og dri­ver so­ci­a­le ind­sat­ser og fæl­les­ska­ben­de ini­ti­a­ti­ver. Som man­ge­årig skan­der­bor­gen­ser er det sær­de­les me­nings­fuldt at kun­ne bi­dra­ge i mit lo­ka­l­om­rå­de og væ­re med til at kva­li­fi­ce­re og støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner og in­sti­tu­tio­ner, som har for­met mig og som nu for­mer mi­ne børn,” si­ger Ca­mil­la Sten­haug Pedersen.

Jeg glæ­der mig til at ar­bej­de med ud­vik­lin­gen af stær­ke fæl­les­ska­ber, hvor al­le kan bi­dra­ge og har et sted at hø­re til

Ca­mil­la Sten­haug Pe­der­sen – Fonds­chef, Gl. Skan­der­borg Fonden

”Li­ge­le­des glæ­der jeg mig til at bi­dra­ge til sam­spil­let mel­lem ci­vil­sam­fun­det og det of­fent­li­ge i he­le Midt- og Østjyl­land. Jeg ser frem til sam­ar­bej­det med min be­sty­rel­se, an­dre fon­de, kom­mu­ner, ci­vil­sam­fund og er­hvervs­liv og glæ­der mig til at ar­bej­de med ud­vik­lin­gen af stær­ke fæl­les­ska­ber, hvor al­le kan bi­dra­ge og har et sted at hø­re til.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer