Fra international storpolitik til lokal uddelingspolitik – europæisk fondskonference

Paroler og overskrifter under EFCs 28. årskonference bar præg af en fondssektor, der mo­biliserer sig imod tidens nationalistiske strømninger. Og mod regeringer der under­tryk­ker civilsamfundet. Alligevel var det fortsat erfaringsudveksling, fondsstyring og samarbejde på uddelingsområderne, som trak mange af deltagerne til konferencen. ”Der er mange gode break-outs og sessioner, hvor man kan få noget med hjem omkring ud­vikling af medborgerskab i bysamfund og om samarbejde mellem civil­samfunds­orga­nisa­tioner i lokal- og bymiljøer," siger direktør i FrederiksbergFonden, Martin Dahl.

Den afgående polske EFC-formand, Ewa Kulik-Bie­liń­ska annoncerer en ny Alliance for Solidaritet og Demokrati i Europa på konferencens sidste dag.
Den af­gå­en­de pol­ske EFC-for­mand, Ewa Kulik-Bie­liń­ska an­non­ce­rer en ny Filan­tro­pisk Al­li­an­ce for So­li­da­ri­tet og De­mo­kra­ti i Eu­ro­pa på kon­fe­ren­cens sid­ste dag.

”Tit­len på den­ne kon­fe­ren­ce fik en ny be­tyd­ning som føl­ge af de se­ne­ste be­gi­ven­he­der i Un­garn, hvor re­ge­rin­gen an­non­ce­re­de sin plan om at in­tro­du­ce­re en Pu­tin-lig­nen­de ngo-lov, der har til hen­sigt at miskre­di­te­re og eli­mi­ne­re uaf­hæn­gi­ge ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, som mod­ta­ger mid­ler fra uden­land­ske donorer.”

Så­dan ind­led­te EFC-for­mand Ewa Kulik-Bi­e­lińska d. 31. maj de tre da­ges års­kon­fe­ren­ce og ge­ne­ral­for­sam­ling for filan­tro­pi­ske fon­de og or­ga­ni­sa­tio­ner i den eu­ro­pæ­i­ske fonds­for­e­ning, Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC).

Tit­len var #Courage4solidarity og, som for­man­dens op­var­men­de be­mærk­nin­ger lag­de op til, blev kon­fe­ren­cen af­holdt i en stem­ning af et filan­tro­pisk op­rør mod høj­re­po­puli­sti­ske kræf­ters ind­skrænk­ning af bor­ge­res de­mo­kra­ti­ske ret­tig­he­der og af ci­vil­sam­fun­dets udfoldelsesmuligheder.

Det pol­ske for­mand­skab hav­de in­vi­te­ret Po­lens tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster, Jerzy Buzek til at ta­le om sin tid som ak­ti­vist i den den­gang ulov­li­ge og an­ti­kom­mu­ni­sti­ske undergrunds­be­væg­else, So­li­da­ri­tet – der i dag er Po­lens stør­ste fagforening.

I lø­bet af kon­fe­ren­cen blev der fra ta­ler­sto­le­ne hen­vist til na­tio­na­li­sti­ske par­ti­ers til­slut­ning ved for­å­rets valg i Hol­land og præ­si­dentval­get i Frank­rig, til val­get af USA’s præ­si­dent Do­nald Trump og Stor­bri­tan­ni­ens ud­træ­den af EU-fæl­les­ska­bet. Og ik­ke mindst til de kon­kre­te fonds­relaterede pro­ble­mer i fle­re af de øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de – sær­ligt Ungarn.

”Det bad­ge, som jeg har på i dag, bæ­rer man i Un­garn som sym­bol på so­li­da­ri­tet med og støt­te til de civil­samfunds­organi­sationer i Un­garn, som Or­ban-re­ge­rin­gen øn­sker at un­der­tryk­ke. Det er og­så et sym­bol på so­li­da­ri­tet med vo­res med­lem­sor­ga­ni­sa­tion, Open So­cie­ty Foun­da­tions, som den un­gar­ske re­ge­ring øn­sker at pres­se ud af lan­det. Og med mod­ta­ger­ne af Open So­cie­ty Fo­un­da­tions mid­ler, som den un­gar­ske re­ge­ring øn­sker at eli­mi­ne­re, for­di de over­våger re­ge­rin­gens for­bry­del­ser og for­sva­rer dem, som får de­res ret­tig­he­der kræn­ket af den un­gar­ske stat,” sag­de EFC-for­mand Ewa Kulik-Bi­e­lińska, og op­for­dre­de konference­del­tag­erne til at ta­ge et bad­ge og bæ­re det un­der konferencen.

Tillidskrise

For fle­re af EFC-med­lem­mer­ne – og­så fle­re af de dan­ske – lå de stor­po­li­ti­ske er­klæ­rin­ger dog et styk­ke fra det pri­mæ­re for­mål med at del­ta­ge på kon­fe­ren­cer­ne. Det­te gjaldt bl.a. en af de dan­ske del­ta­ge­re di­rek­tør i Frede­riks­berg­Fonden, Mar­tin Da­hl. Fon­den er ik­ke med­lem af EFC, men del­ta­ger først og frem­mest i års­kon­fe­ren­cen for at hen­te in­spira­tion i den vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling, som fo­re­går på de for­skel­li­ge spor un­der konferencen.

”Det er sym­pa­tisk, at eu­ro­pæ­i­ske fon­de støt­ter hin­an­den i en mar­ke­ring af in­ter­na­tio­nal soli­daritet. Det er ik­ke rart at hø­re om lan­de som Un­garn, hvor or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­de og ci­vi­le for­e­nin­ger bli­ver kon­trol­le­ret, over­vå­get el­ler chi­ka­ne­ret. Og­så selv­om det ik­ke er Fre­de­riks­berg­Fondens ho­ved­vir­ke i dag­lig­da­gen at be­kym­re sig om ret­stil­stan­den og friheds­ret­tig­hederne i an­dre lan­de,” si­ger Mar­tin Dahl.

Han har for­stå­el­se for, at en bred kon­fe­ren­ce med en stor mang­fol­dig­hed af fonds­ty­per og for­mål fra man­ge for­skel­li­ge lan­de har brug for en fæl­les ram­me for arrangementet.

”Det er na­tur­ligt nok for EFC, at kon­fe­ren­cen kom­mer med nog­le in­ter­na­tio­na­le soli­da­ri­tets­erklæringer om øko­no­misk og for­sam­lings­mæs­sig fri­hed. For mig er den del må­ske ik­ke så vig­tig, men jeg kan godt for­stå idéen i, at der er brug for en fæl­les over­lig­ger – som for eksem­pel eu­ro­pæ­isk so­li­da­ri­tet – som en ram­me om en kon­fe­ren­ce med bå­de in­ter­na­tio­na­le, na­tio­na­le og lo­ka­le te­ma­er,” si­ger Mar­tin Dahl.

De me­re end 500 kon­fe­ren­ce­del­ta­ge­re kun­ne i lø­bet af de tre da­ge del­ta­ge på ses­sio­ner og hø­re fored­rag med over­skrif­ter som ”Foste­ring so­li­da­ri­ty and in­clu­sion – Fo­un­da­tions brid­ging di­vi­des be­twe­en com­mu­ni­ties in a fra­c­tu­red Eu­ro­pe”; ”Re­vi­ta­li­sing de­mo­cra­cy in Euro­pe” og ”Bu­il­ding brid­ges not walls: philanthropy’s con­tri­bu­tion to so­li­da­ri­ty aro­und the world”.

Un­der­mi­ne­ring og miskre­di­te­ring af ngo’er og ci­vil­sam­fund er til­sy­ne­la­den­de ik­ke kun et pro­blem for de øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de. For selv­om den un­gar­ske ca­se stod stærkt i kon­fe­ren­cens for­tæl­ling om be­ho­vet for at gen­ska­be so­li­da­ri­te­ten, så er mi­stil­lid til civil­sam­funds­orga­nisa­tioner og­så et pro­blem i ve­st­eu­ro­pæ­i­ske lande.

Den po­in­te blev il­lu­stre­ret på ses­sio­nen ”Moving from words to action – The ro­le of philan­thropy in ope­ning ci­vil so­cie­ty spa­ce”. Her hen­vi­ste In­ter­na­tio­nal Po­li­cy Ma­na­ger, Adam Pi­ck­e­ring fra Cha­ri­ties Aid Fo­un­da­tion, til un­der­sø­gel­ser om bor­ger­nes til­lid til ngo-mil­jø­er­ne i Europa.

”I hvil­ket EU-land har min­dre end 50 pct. af bor­ger­ne til­lid til civil­sam­funds­orga­nisa­tio­ner­ne?,” spurg­te Adam Pi­ck­e­ring og gav selv det over­ra­sken­de svar:

”Det har de i Stor­bri­tan­ni­en – men og­så i Tys­kland, Po­len, Hol­land og Sve­ri­ge. Dis­se lan­de var de ene­ste EU-lan­de, der ind­gik i un­der­sø­gel­sen, så sand­syn­lig­vis gæl­der det og­så for de øv­ri­ge EU-lan­de. Til­li­den er fal­det dra­ma­tisk. Der er en til­lids­kri­se i for­hold til civil­sam­funds­orga­nisa­tioner, for­di de bli­ver an­gre­bet man­ge for­skel­li­ge ste­der fra. Så før vi kan be­gyn­de at over­ve­je, hvor­dan vi kan adres­se­re pro­ble­met po­li­tisk, er vi nødt til at vin­de be­folk­nin­ger­ne til­ba­ge,” sag­de Adam Pickering.

Ny solidaritetsfond

Ud­over de sam­funds­re­la­te­re­de pro­blem­stil­lin­ger bød kon­fe­ren­cen og­så på ses­sio­ner om net­op den er­fa­rings­ud­veks­ling og vi­den­de­ling, som er et væ­sent­ligt træk­pla­ster for man­ge af deltagerne.

Fon­de som støt­ter kunst, kun­ne på ses­sio­nen ”Po­wer to the pe­op­le through arts and cul­tu­re”, få in­spira­tion til, hvor­dan bil­led- og sce­ne­kunst kan nå nye må­l­grup­per ved at flyt­te kun­sten ud fra mu­se­er­ne og te­a­tre­ne. Her delt­og kom­mu­ni­ka­tions­chef fra Kun­sten i Aal­borg, Lars Ul­rich Tarp Han­sen, og for­tal­te om mu­se­ets suc­ces med at in­stal­le­re ma­le­ri­er i pri­va­te hjem og in­vi­te­re pu­bli­kum til at se Kun­stens sam­ling af bl.a. Mi­cha­el Kvi­um og Wil­helm Fred­die i folks spi­sestu­er og sove­væ­rel­ser. Et pro­jekt der var støt­tet af Spar Nord Fon­den og Bikubenfonden.

På ses­sio­nen ‘In­ter­la­cing the cli­ma­te chan­ge and in­clu­sion agen­das in ci­ties’ for­tal­te Real­da­nias filan­tro­pi­di­rek­tør, An­ne Sko­v­bro, om er­fa­rin­ger med at gen­nem­fø­re klima­til­pas­ninger i byer.

Og­så på in­ve­ste­rings­si­den var der in­spira­tion at hen­te i for­hold til sam­ar­bej­de om inve­ste­rings­strategier, in­ve­stor net­work og scre­e­ning af kapitalforvaltere.

For lo­kalt og re­gio­nalt ar­bej­den­de fon­de var der er­fa­rin­ger at hen­te fra fon­de i fle­re af de lan­de, der har tra­di­tion for com­mu­ni­ty fo­un­da­tions, og som har et fast etab­le­ret net­værk i EFC-regi.

”Der er go­de bre­ak-outs og ses­sio­ner, hvor man kan få no­get med hjem om­kring ud­vik­ling af med­bor­ger­skab i by­sam­fund og om sam­ar­bej­de mel­lem ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner i lo­kal- og by­mil­jø­er," si­ger di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­Fon­den, Mar­tin Dahl.

Han me­ner der­for, at EFC-kon­fe­ren­cen med det in­ter­na­tio­na­le fonds­net­værk er et godt sted at hen­te in­spira­tion – og­så for lo­kalt ar­bej­den­de fon­de med et klart af­græn­set geo­gra­fisk fokus.

”Der ek­si­ste­rer mig be­kendt ik­ke et fag­ligt net­værk for lo­ka­le fon­de el­ler Com­mu­ni­ty Foun­dations i Dan­mark. Det tror jeg, at der bli­ver god brug for de kom­men­de år, og­så for­di det kan ha­ve stort po­ten­ti­a­le for de stør­re na­tio­na­le fon­de at ha­ve min­dre part­ne­re, der kan sik­re so­lid for­ank­ring og der­med en me­re ved­va­ren­de vær­di af ind­sat­sen på lo­kalt ni­veau,” si­ger Mar­tin Dahl.

På kon­fe­ren­cens sid­ste dag an­non­ce­re­de den af­gå­en­de pol­ske EFC-for­mand, Ewa Kulik-Bie­liń­ska, en ny Al­li­an­ce for So­li­da­ri­tet og De­mo­kra­ti i Eu­ro­pa be­stå­en­de af en grup­pe af fon­de blandt EFCs med­lem­mer. Den filan­tro­pi­ske al­li­an­ce for­plig­te­de sig sam­ti­dig på at stif­te og fi­nan­si­e­re en ny So­li­da­ri­tets­fond, som har til for­mål at støt­te ini­ti­a­ti­ver til at styr­ke ak­tø­rer i ci­vil­sam­fun­det og vær­ne om de­mo­kra­ti­ske vær­di­er i Europa.

Læ­se me­re om Al­li­an­ce for So­li­da­ri­tet og De­mo­kra­ti i den så­kald­te Warszawa-de­kla­ra­tion her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

European Foundation Center (EFC) er en platform og forkæmper for institutionel filantropi – med fokus på Europa, men også med opmærksomhed på det globale filantropiske landskab. EFC arbejder for at støtte sine medlemmer, både individuelt og kollektivt, i deres arbejde for at skabe positive samfundsforandringer i Europa og resten af verden. EFC blev etableret i 1989 af 7 fonde. EFC repræsenterer i dag mere end 200 filantropiske organisationer. Læs yderligere på: www.efc.be

Styrelsesrådet (the Governing Council) er organisationens øverste ledelsesforum og består af 30 personer. EFC tilstræber, at alle medlemslande er repræsenteret i rådet, og at de medlemmer, der deltager, selv er aktive og har et langvarigt og indgående kendskab til EFCs arbejde.

 

Artikler om EFC

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer