Annoncespot_img

Europæiske fonde diskuterer demokrati, demografi og flygtningekrisen

Det er tid for årsmøder og konferencer i flere europæiske interesseorganisationer for fonde. I en række lande mødes medlemmerne og diskuterer aktuelle udfordringer – både dem der angår fondene selv, men også problemstillinger på europæisk og globalt plan. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har set på hvilke emner, der er på dagsordnerne i den kommende måned.

Der er kom­plek­se og al­vor­li­ge te­ma­er på dags­or­de­nen i fle­re eu­ro­pæ­i­ske fonds­bran­cher i den kom­men­de må­ned. Fon­de­nes po­ten­ti­el­le rol­le i sam­fun­det bli­ver be­lyst i for­hold til ak­tu­el­le pro­ble­mer som flygt­nin­ge­kri­ser, kli­ma­for­an­drin­ger­ne, de­mo­kra­tisk un­der­skud og be­folk­nin­gens al­dring. Men og­så fonds­le­del­se og ram­me­vil­kår er på dags­ord­nen fle­re steder.

I Tys­kland af­hol­der for­e­nin­gen Bun­des­ver­band Deut­scher Stiftun­gen Eu­ro­pas stør­ste kon­gres for fon­de, Stiftungs­tag. Med det over­ord­ne­de te­ma Æl­dre – far­ve­rig – an­der­le­des: de­mo­gra­fi­ske for­an­drin­ger og fon­de sæt­tes der fo­kus på, at sam­fun­dets de­mo­gra­fi­ske sam­men­sæt­ning er ved at æn­dre sig. Om ty­ve år er knap en tred­je­del af al­le ty­ske­re over 65 år gam­le, og det har vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for det ty­ske sam­fund. Hvad be­ty­der æn­drin­ger­ne for fon­de­ne og hvor­dan skal de re­a­ge­re på dem? På Stiftungs­tag bli­ver em­net be­lyst fra man­ge for­skel­li­ge vink­ler, for ek­sem­pel fa­mi­lie- og so­ci­al­po­li­tik, æl­dreple­je, byrum, mil­jø- og na­tur­be­skyt­tel­se, ka­pi­tal­mar­ke­det, ind­van­dring, in­te­gra­tion og sammenhængskraft.

De ty­ske fonds­da­ge bli­ver af­holdt den 11.-13. maj, hvor 1.600 del­ta­ge­re fra fonds­bran­chen mø­des i Leipzig til over 100 plan­lag­te arrangementer.

Der er og­så kon­fe­ren­ce i den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­for­e­ning Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC). Her bli­ver det dis­ku­te­ret, hvor­dan fon­de­ne kan bi­dra­ge til løs­nin­ger på ti­dens mest pres­se­ren­de spørgs­mål. Det sker un­der te­ma­et Imag­i­ning and In­ve­sting in our Fu­tu­re.

Kon­fe­ren­cen ind­le­des med et åbent ple­num om flygt­nin­ge­kri­sen, og em­net be­hand­les og­så på mø­det Re­fu­ge­es welco­me? Fo­un­da­tions’ re­spon­se?, som for­sø­ger at fin­de svar på hvil­ken rol­le fon­de­ne kan spil­le. På kort sigt i for­hold til den ak­tu­el­le kri­se, men og­så på læn­ge­re sigt i for­hold til Eu­ro­pas de­mo­gra­fi­ske ændringer.

Et an­det væ­sent­ligt te­ma er den sti­gen­de frem­med­gø­rel­se i for­hold til de­mo­kra­ti­ske in­sti­tu­tio­ner og til det eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt. Spørgs­må­let er, om fon­de­ne kan bi­dra­ge til at  styr­ke det eu­ro­pæ­i­ske de­mo­kra­ti. Det er te­ma­et for mø­det De­mo­cra­cy in Eu­ro­pe, from uto­pia to dy­sto­pia – Whe­re did we get lost? What went wrong?

Og­så kli­ma­for­an­drin­ger­ne er på dags­or­de­nen i EFC. Et af em­ner­ne på kon­fe­ren­cen er de­bat­ten om eks­klu­sion af in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænd­stof­fer. Spørgs­må­let er om fon­de­ne, som lang­sig­te­de fi­nan­si­el­le in­ve­sto­rer, og­så bæ­rer et an­svar for at på­vir­ke sam­funds­ud­vik­lin­gen og kli­ma­et via de­res kapitalforvaltning.

På mø­det To di­vest or in­vest – What is the question er der ind­læg fra to fon­de, som har valgt hver de­res vej i for­hold til for­mu­e­for­valt­ning og in­ve­ste­rin­ger i kul- og olieproducenter.

Tolv dan­ske ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger er med­lem af EFC, som hol­der kon­fe­ren­cen i Am­ster­dam fra den 26. til 28. maj.

I Schweitz fejrer bran­che­for­e­nin­gen Swis­sFo­un­da­tions sit 15-års ju­bilæum og in­vi­te­rer med­lem­mer­ne til et én­dags-sym­po­si­um, hvor te­ma­et er tid som ka­pi­tal for ud­de­len­de fon­de. Te­ma­et be­hand­les bå­de me­get kon­kret og me­re fi­lo­so­fisk. På mø­det Zeit ist Geld gen­nem­går man en rap­port om for­skel­li­ge ren­teud­byt­te- og ge­byr­struk­tu­rer, som en ar­bejds­kreds i Swis­sFo­un­da­tions har væ­ret med til at skri­ve, for at hjæl­pe fon­de med be­græn­set fi­nan­si­el viden.

På et af de før­ste ar­ran­ge­men­ter, Stiftun­gen am Puls der Zeit, dis­ku­te­rer fon­de­ne, om de skal hand­le me­re ak­tivt på ti­dens sam­fund­spro­ble­mer – og hvor­dan. Tra­di­tio­nelt har schweizi­ske fon­de ik­ke be­skæf­ti­get sig med ak­tu­el­le og aku­t­te sam­fund­spro­ble­mer, som for ek­sem­pel flygtningekrisen.

I Nor­ge hol­der Stif­tel­ses­for­e­nin­gen års­mø­de med ef­ter­føl­gen­de se­mi­nar for si­ne med­lem­mer. Te­ma­et er For­valt­ning af fon­de i et lang­sig­tet per­spek­tiv, og der vil væ­re ind­læg om for­valt­ning af re­le­vans for bå­de sto­re og små fon­de. Der­u­d­over skal for­e­nin­gen for­hol­de sig til det fo­re­stå­en­de lo­v­ud­valgs­ar­bej­de an­gå­en­de en eva­lu­e­ring og æn­dring af den ek­si­ste­ren­de fonds­lov. Den nor­ske re­ge­ring har in­vi­te­ret Stif­tel­ses­for­e­nin­gen til at del­ta­ge i en re­fe­ren­ce­grup­pe for det eks­pert­ud­valg, der in­den ud­gan­gen af året skal kom­me med for­slag til en ny fondslov.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer