Jesper Nygård valgt til styrelsesråd i EFC

Direktør i Realdania Jesper Nygård tager hul på en ny periode i styrelsesrådet for den pan-europæiske fondsforening, European Foundation Centre (EFC). Dermed er to danske filantropiske organisationer repræsenteret i EFCs ledelse.

På årets generalforsamling i Warszawa blev Jesper Nygård valgt til styrelsesrådet for European Foundation Centre (foto: Niels Hougaard)
På årets ge­ne­ral­for­sam­ling blev Jes­per Ny­gård valgt til sty­rel­ses­rå­det for Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (fo­to: Ni­els Hougaard)

Ef­ter et års pau­se ge­nind­træ­der Jes­per Ny­gård i det øver­ste le­del­ses­or­gan i Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre. Han blev på årets ge­ne­ral­for­sam­ling i EFC den 1. ju­ni i Warszawa valgt til sty­rel­ses­rå­det i EFC, som i øje­blik­ket be­står af 27 med­lem­mer fra eu­ro­pæ­i­ske fon­de og 3 ame­ri­kan­ske fonde.

Jes­per Ny­gård har tid­li­ge­re re­præ­sen­te­ret Re­al­da­nia i sty­rel­ses­rå­det, men trå­d­te sid­ste år til­ba­ge som føl­ge af vedtægts­be­stem­mel­ser­ne, der fast­sæt­ter en mak­si­mal pe­ri­o­de på 6 år.

Med Re­al­da­ni­as ge­nind­træ­den er der nu to dan­ske re­præ­sen­tan­ter i EFCs le­del­se. Og­så di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, Ane Hen­drik­sen sid­der i styrelsesrådet.

Se med­lem­mer­ne af sty­rel­ses­rå­det her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

European Foundation Center (EFC) er en platform og forkæmper for institutionel filantropi – med fokus på Europa, men også med opmærksomhed på det globale filantropiske landskab. EFC arbejder for at støtte sine medlemmer, både individuelt og kollektivt, i deres arbejde for at skabe positive samfundsforandringer i Europa og resten af verden. EFC blev etableret i 1989 af 7 fonde. EFC repræsenterer i dag mere end 200 filantropiske organisationer. Læs yderligere på: www.efc.be

Styrelsesrådet (the Governing Council) er organisationens øverste ledelsesforum og består af 30 personer. EFC tilstræber, at alle medlemslande er repræsenteret i rådet, og at de medlemmer, der deltager, selv er aktive og har et langvarigt og indgående kendskab til EFCs arbejde.

 

Artikler om EFC

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer