Annoncespot_img

Nordea-fonden tager initiativ til europæisk fondsnetværk for kommunikationsfolk

Nordea-fondens kommunikationschef, Tine Wickers, tog sidste år initiativ til et nyt fagligt netværk under European Foundation Centre (EFC). Den 1. juni mødes profes­sionelle kommunikatører fra 20 europæiske fonde for at dele viden og erfaringer om strategisk og praktisk kommunikation i det filantropiske arbejde. Det sker på fonds­konferencen ved generalforsamlingen i EFC, som i år afholdes i Warszawa.

European Foundation Center (EFC)
EFCs nye net­værk "Com­mu­ni­ty of Pra­cti­ce: Com­mu­ni­ca­tions Pro­fes­sio­nals in Philant­hro­py" mø­des un­der års­kon­fe­ren­cen i Warszawa den 31. maj til 2. juni.

”Sum­men af det he­le er jo, at vi får styr­ket vo­res kommunikationsdiscipliner.”

Det si­ger Nor­dea-fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ti­ne Wi­ck­ers, om det eu­ro­pæ­i­ske fonds­net­værk for kom­mu­ni­ka­tions­folk, som hun sid­ste år tog ini­ti­a­tiv til at dan­ne i re­gi af den pan­europæiske fonds­for­e­ning Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC)

”I Nor­dea-fon­den ar­bej­der vi dag­ligt på at for­fi­ne og for­bed­re vo­res me­to­dik­ker og til­gang til at væ­re en mo­der­ne, trans­pa­rent fond i øjen­høj­de. Selv­om vi kun støt­ter go­de liv i Dan­mark, så sø­ger vi in­spira­tion og læ­ring fra an­dre fon­de – og de­ler na­tur­lig­vis og­så. Der­for er vi f.eks. med­lem af EFC og del­ta­ger i de­res år­li­ge mø­der og an­dre fag­net­værk,” si­ger Ti­ne Wickers.

Nor­dea-fon­den er li­ge som ni an­dre dan­ske fon­de med­lem af EFC. Men selv­om der her er mas­ser af mu­lig­he­der for vi­den­de­ling på ek­sem­pel­vis det stra­te­gi­ske felt el­ler in­den for pro­gra­m­om­rå­der­ne, så fand­tes der ik­ke et til­sva­ren­de forum for pro­fes­sio­nel­le kommu­ni­kations­folk i den filan­tro­pi­ske fonds­ver­den. I hvert fald ik­ke ind­til sid­ste års general­for­sam­ling og års­kon­fe­ren­ce for de me­re end 200 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner som blev af­holdt i Amsterdam.

”Det var før­ste gang jeg var til mø­de i EFC, og det un­dre­de mig, at der ik­ke var ses­sions, der hand­le­de om, hvor­dan vi fon­de styr­ker kom­mu­ni­ka­tion til sam­fun­det om, hvor­dan og hvad vi bi­dra­ger med. Så man­ge go­de for­mål, vil­jer og pro­jek­ter. Sam­men har vi en stor mu­lig­hed for at styr­ke for­tæl­lin­gen om vo­res bi­drag til Eu­ro­pa,” si­ger Ti­ne Wickers.

Der­for drøf­te­de hun mu­lig­he­den for at styr­ke kom­mu­ni­ka­tions­di­a­lo­gen i EFC med organi­sa­tionens kom­mu­ni­ka­tions­chef Cat­he­ri­ne Len­non. Len­non var po­si­tiv over for idéen, så un­der vel­kom­stre­cep­tio­nen til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen skrev Ti­ne Wi­ck­ers en op­for­dring i konference-app’en, hvor hun op­for­dre­de al­le kom­mu­ni­ka­tions­folk til at mø­des da­gen ef­ter for at ta­le om et fag­ligt net­værks­forum. Det virkede.

”Der var god ener­gi. De fær­re­ste kend­te egent­lig hin­an­dens fon­de og for­mål, men vi fandt hur­tigt ud af, at vi går med nog­le af de sam­me ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der, og at vi helt sik­kert vil­le kun­ne læ­re no­get af hin­an­dens me­to­der. Vi kun­ne vir­ke­lig in­spi­re­re og læ­re af hin­an­den på tværs af kul­tu­rer, fun­dat­ser, or­ga­ni­sa­tio­ner og for­skel­li­ge stra­te­gi­er,” si­ger Ti­ne Wickers.

Kick-off

EFCs se­kre­ta­ri­at og kom­mu­ni­ka­tions­folk greb ener­gi­en og har si­den fa­ci­li­te­ret ska­bel­sen af ram­mer­ne for net­vær­ket ved at ind­dra­ge en min­dre ar­bejds­grup­pe, hvor blandt an­dre Nor­­dea-fon­den har del­ta­get. Op­start­s­kon­fe­ren­cen i net­vær­ket blev af­holdt i EFCs ho­ved­kvar­ter i Bruxel­les i star­ten af marts, hvor med­lem­mer­ne af­tal­te ram­mer­ne for sam­ar­bej­det. Der­u­d­over ar­ran­ge­re­de fle­re af fon­de­ne hver de­res ses­sion om et kom­mu­ni­ka­tions­fag­ligt emne.

”Jeg stod for en ses­sion om pu­blic en­ga­ge­ment, hvor jeg for­tal­te om Nor­dea-fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­strategi og frem­hæ­ve­de ek­semp­ler på pu­blic en­ga­ge­ment. Blandt de an­dre fon­de var der sær­lig in­ter­es­se for vo­res di­gi­ta­le til­bud til an­sø­ger­ne om at få en hur­tig on­li­ne for­håndsvurdering af pro­jekt­for­slag,” si­ger Ti­ne Wickers.

Selv fik hun in­spira­tion fra blandt an­dre Wel­lco­me Trust, Bar­row Cad­bury Trust, King Bau­douin Fo­un­da­tion og en nystar­tet rus­sisk fond om re­la­tions­ple­je i for­hold til le­gat­mod­ta­ge­re, om me­di­e­sam­ar­bej­de og om kom­mu­ni­ka­tion af fon­des investeringsstrategi.

På det­te års ge­ne­ral­for­sam­ling og års­kon­fe­ren­ce af­hol­der det nye kom­mu­ni­ka­tions­net­værk en sær­skilt ses­sion: ’How to com­mu­ni­ca­te bet­ter: fin­ding ef­fecti­ve and stra­te­gic ways to (re)fra­me mes­sa­ges’. Me­re end 20 med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner del­ta­ger og fle­re for­ven­tes at kom­me til. EFCs års­kon­fe­ren­ce fin­der sted i Warszawa den 31. maj til 2. juni.

Læs me­re om kon­fe­ren­cen her: efc​.be/​a​g​a​/​2​0​1​7​-​w​a​r​saw

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

European Foundation Center (EFC) er en platform og forkæmper for institutionel filantropi – med fokus på Europa, men også med opmærksomhed på det globale filantropiske landskab. EFC arbejder for at støtte sine medlemmer, både individuelt og kollektivt, i deres arbejde for at skabe positive samfundsforandringer i Europa og resten af verden. EFC blev etableret i 1989 af 7 fonde. EFC repræsenterer i dag mere end 200 filantropiske organisationer. Læs yderligere på: www.efc.be

Styrelsesrådet (the Governing Council) er organisationens øverste ledelsesforum og består af 30 personer. EFC tilstræber, at alle medlemslande er repræsenteret i rådet, og at de medlemmer, der deltager, selv er aktive og har et langvarigt og indgående kendskab til EFCs arbejde.

 

Artikler om EFC

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer