Annoncespot_img

BRFfonden henter Anne Skovbro til bestyrelsen

Adm. direktør i By og Havn, Anne Skovbro, er indtrådt i BRFfondens bestyrelse.

Anne Skovbro (foto: By og Havn)
An­ne Sko­v­bro (fo­to: By og Havn)

BRF­fon­dens be­sty­rel­se bli­ver nu sup­ple­ret med kom­pe­ten­cer på det filan­tro­pi­ske om­rå­de. Tid­li­ge­re filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia An­ne Sko­v­bro ind­træ­der i bestyrelsen. 

Sam­ti­dig ud­træ­der Ni­els Fog og Kurt Bligaard Pe­der­sen. Ni­els Fog er fal­det for fon­dens vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se og Kurt Bligaard Pe­der­sen har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i 12 år. 

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch, ser frem til sam­ar­bej­det med An­ne Skovbro.

”I BRF­fon­dens be­sty­rel­se be­stræ­ber vi os på at ha­ve flest mu­li­ge kom­pe­ten­cer re­præ­sen­te­ret. Vi er me­get gla­de for, at An­ne Sko­v­bro har sagt ja til at træ­de ind i be­sty­rel­sen og ser frem til at dra­ge nyt­te af hen­des so­li­de bag­grund især in­den­for by­ud­vik­ling, bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri­et, myn­dig­he­der, for­valt­ning og fonds­ar­bej­de,” si­ger Lars Munch til Fundats. 

An­ne Sko­v­bro der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i ud­vik­lings­sel­ska­bet By og Havn kom­mer med stor er­fa­ring in­den for by­ud­vik­ling i bå­de den pri­va­te og den of­fent­li­ge sek­tor, hvor hun bl.a. bå­de har væ­ret plan­chef og di­rek­tør i øko­no­mi­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, in­den hun i tre år var med­lem af di­rek­tio­nen i Realdania.

BRF­fon­den, der har en for­mue på syv mil­li­ar­der kro­ner, står over­for at skul­le byg­ge en ræk­ke nye hånd­værks­kol­le­gi­er i Dan­mark. Ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen for det før­ste kol­le­gie­byg­ge­ri i Hor­sens er net­op gen­nem­ført i sid­ste måned.

Og An­ne Sko­v­bro ser der­for frem til ar­bej­det i be­sty­rel­sen for BRFfonden.

”Jeg for­ven­ter at kun­ne bi­dra­ge med min vi­den om byg­ge­ri og bæ­re­dyg­tig­hed, og der­til min er­fa­ring som filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia,” si­ger An­ne Skovbro.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer