Science-afdelinger i Novo Nordisk Fonden fusionerer

Novo Nordisk Fonden sammenlægger to science-afdelinger efter fondens leder af indsatsen for Biomedicin & Health Sciences, Niels-Henrik von Holstein-Rathlou har valgt at træde tilbage.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou (t.v.) og Mar­tin Rid­der­strå­le (Fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, der har væ­ret le­der af No­vo Nor­disk Fon­dens ind­sats in­den for Bio­me­di­cin & He­alth Sci­en­ces i de se­ne­ste syv år, har ef­ter eget øn­ske valgt at træ­de til­ba­ge for at få me­re tid til an­dre op­ga­ver uden for fonden.

”Med af­slut­nin­gen af fon­dens hid­ti­di­ge stra­te­gi­pe­ri­o­de og ud­vik­lin­gen af fon­dens nye lang­sig­te­de 2030-stra­te­gi har Ni­els-Hen­rik be­slut­tet, at det var et na­tur­ligt tids­punkt for ham at træ­de til­ba­ge,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for No­vo Nor­disk Fon­den i en
pressemeddelelse.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Ni­els-Hen­rik for en fan­ta­stisk ind­sats. Han har haft an­sva­ret for fon­dens­stør­ste ud­de­lings­om­rå­de og stå­et bag en ræk­ke af fon­dens vig­tig­ste til­tag og pro­jek­ter på det bio­me­di­cin­ske om­rå­de i en pe­ri­o­de, hvor fon­den har man­gedoblet sin ud­de­lin­ger,” si­ger Mads
Krogs­gaard Thomsen.

Som føl­ge af Ni­els-Hen­rik von Holstien-Rat­hlous fra­træ­del­se har fon­den be­slut­tet at læg­ge­af­de­lin­ger­ne Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces og Cli­ni­cal Sci­en­ce sam­men til én stor afdeling.

Den nye af­de­ling får nav­net Me­di­cal Sci­en­ce, og Mar­tin Rid­der­strå­le, der har væ­ret chef forCli­ni­cal Sci­en­ce si­den 2020, ud­næv­nes til le­der af den nye afdeling.

Mar­tin Rid­der­strå­le er tid­li­ge­re ad­jun­ge­ret pro­fes­sor i en­dokri­no­lo­gi fra Lunds Uni­ver­si­tet i Sve­ri­ge og var gen­nem tre år kli­nik­chef ved Steno Di­a­be­tes Cen­ter i Gen­tof­te. Før han kom til No­vo Nor­disk Fon­den i 2020, var han Cor­pora­te Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk A/S og chef for Cli­ni­cal Phar­ma­co­lo­gy og Trans­la­tio­nal Medicine.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer