Legathåndbogen kommer på nye hænder

Konsulentvirksomheden Fundraiseren har købt alle rettigheder forbundet med fonds- og legatprodukter fra forlaget Billesø & Baltzer. Det betyder blandt andet, at alle oplysninger i Legathåndbogen og Vejviser til Legater og Fonde fremover kan tilgås både i fysiske bøger og elektronisk.

Vejviser til Legater og Fonde (foto: Fundraiseren)
Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de er ud­gi­vet som fy­si­ske bø­ger si­den 1976, og fra år 2000 er vej­vi­se­ren og­så ud­gi­vet på cd-rom med over­sig­ten over cir­ka 13.000 le­ga­ter og fon­de (fo­to: Fundraiseren).

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se af, at kon­su­lentvirk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren, som blandt an­det står bag fon​de​.dk, har købt al­le ret­tig­he­der for­bun­det med fonds- og le­gat­pro­duk­ter fra for­la­get Bil­le­sø & Baltzer.

Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de er ud­gi­vet som fy­si­ske bø­ger si­den 1976, og fra år 2000 er vej­vi­se­ren og­så ud­gi­vet på cd-rom med over­sig­ten over cir­ka 13.000 le­ga­ter og fonde.

Den­nis Hør­mann, der er part­ner i Fun­dra­i­se­ren, un­der­stre­ger i en pres­se­med­del­el­se, at det er med bå­de glæ­de og yd­myg­hed, at le­gat­pro­duk­ter­ne nu bæ­res ind i den di­gi­ta­le tidsal­der, men sta­dig med respekt for det tryk­te medie.

”Jeg har kendt til bå­de Le­gat­hånd­bo­gen og den sto­re vej­vi­ser si­den midt-1990’erne, hvor jeg fle­re gan­ge søg­te om le­gat­mid­ler til ud­lands­op­hold. Det fan­ta­sti­ske ved dis­se pro­duk­ter er, at du vit­ter­ligt kan fin­de nå­len i høstak­ken. Det er her, man som le­gat- og fonds­an­sø­ger især fin­der de fon­de og le­ga­ter, som man ik­ke kan fin­de på net­tet og i dags­pres­sen,” si­ger Den­nis Hørmann.

Jeg har dre­vet for­lag i 50 år, men er nu be­gyndt at ned­d­ros­le an­tal­let af udgivelser.

Per Bil­le­sø – for­lags­di­rek­tør, Bil­le­sø & Baltzer

En vig­tig for­ud­sæt­ning for op­kø­bet har væ­ret at bi­be­hol­de de fy­si­ske le­gat­pro­duk­ter, bø­ger og cd-rom, sam­ti­dig med at de tu­sind­vis af fon­de og le­ga­ter brin­ges i spil på nye må­der med det kla­re for­mål at ska­be end­nu me­re vær­di for le­gat- og fonds­an­sø­ge­re overalt i Danmark.

”Vi har ven­tet læn­ge på den­ne mu­lig­hed for ik­ke blot at kun­ne kal­de vo­res fun­dra­i­sing-po­r­tal fon​de​.dk, men og­så sel­ve fonds- og pul­je­da­ta­ba­sen, for lan­dets stør­ste og mest op­da­te­re­de. Det kan vi med stolt­hed i stem­men nu si­ge er til­fæl­det. For os er det vig­tig­ste ik­ke ba­re dét at kun­ne si­ge, at der nu er me­re end 13.000 fon­de, le­ga­ter og pul­jer i vo­res da­ta­ba­se, men og­så at kun­ne si­ge, at kva­li­te­ten af dis­se er høj og ind­hol­det så op­da­te­ret som mu­ligt. Det skyl­des, at op­da­te­rin­gen sker i et tæt sam­ar­bej­de med bå­de de of­fent­li­ge og pri­va­te bi­drag­y­de­re i Dan­mark og med ud­gangs­punkt i le­gat­pro­duk­ter, som har ek­si­ste­ret si­den midt-1970’erne,” si­ger Den­nis Hør­manns part­n­er­kol­le­ga i Fun­dra­i­se­ren Ras­mus Munch.

Forlag fortsætter uden fondsudgivelser

Iføl­ge for­lags­di­rek­tør Per Bil­le­sø fra Bil­le­sø & Baltzer sker fra­sal­get af ret­tig­he­der­ne til fonds- og le­gat­pro­duk­ter­ne som en del af en stil­le igang­væ­ren­de ned­d­ros­ling af for­la­gets aktiviteter.

”Jeg har dre­vet for­lag i 50 år, men er nu be­gyndt at ned­d­ros­le an­tal­let af ud­gi­vel­ser. Og jeg me­ner, at Fun­dra­i­se­ren med fon​de​.dk har vist, at de er de bed­ste til at fø­re fonds- og le­gat­pro­duk­ter­ne vi­de­re. Men det er be­stemt pla­nen, at for­la­get skal fort­sæt­te med at ud­gi­ve om­kring 15 bø­ger om året” si­ger Per Bil­le­sø til Fundats.

Fun­dra­i­se­rens over­ta­gel­se af le­gat­pro­duk­ter­ne be­ty­der, at man som abon­nent på fon​de​.dk nu ik­ke kun har ad­gang til de tid­li­ge­re cir­ka 2.000 ud­valg­te fon­de og pul­jer, men og­så til yder­li­ge­re godt 11.000 fon­de og le­ga­ter. Dis­se kan gem­mes i fonds­li­ster i for­skel­li­ge sor­te­rin­ger og man kan til­gå man­ge op­lys­nin­ger om fon­de­ne, som ik­ke fin­des på an­dre databaser.

De er­hver­ve­de le­gat­pro­duk­ter kom­mer og­så til at spil­le en vig­tig rol­le i Fun­dra­i­se­rens ny­e­ste til­tag, som er et ad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til især stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der al­le­re­de ar­bej­der el­ler øn­sker at ar­bej­de stra­te­gisk med fun­dra­i­sing og fi­nan­si­e­ring af pro­jek­ter. Her har Fun­dra­i­se­ren i sam­ar­bej­de med en ek­stern part­ner ud­vik­let sy­ste­met Grant Ma­na­ger, som er­stat­ter de klas­si­ske ex­cel-ark og CRM-sy­ste­mer og gør ar­bej­det med fun­dra­i­sing me­re overskueligt.

2021-ud­ga­ven af Le­gat­hånd­bo­gen samt Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de vil væ­re at fin­de på lan­dets bi­bli­o­te­ker og i bog­han­de­len fra års­skif­tet. Men al­le­re­de nu kan de op­da­te­re­de fon­de og le­ga­ter til­gås via et abon­ne­ment på fon​de​.dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer