Legathåndbogen kommer på nye hænder

Kon­su­lentvirk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren har købt al­le ret­tig­he­der for­bun­det med fonds- og le­gat­pro­duk­ter fra for­la­get Bil­le­sø & Baltzer. Det be­ty­der blandt an­det, at al­le op­lys­nin­ger i Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de frem­over kan til­gås bå­de i fy­si­ske bø­ger og elek­tro­nisk.

Vejviser til Legater og Fonde (foto: Fundraiseren)
Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de er ud­gi­vet som fy­si­ske bø­ger si­den 1976, og fra år 2000 er vej­vi­se­ren og­så ud­gi­vet på cd-rom med over­sig­ten over cir­ka 13.000 le­ga­ter og fon­de (fo­to: Fun­dra­i­se­ren).

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se af, at kon­su­lentvirk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren, som blandt an­det står bag fon​de​.dk, har købt al­le ret­tig­he­der for­bun­det med fonds- og le­gat­pro­duk­ter fra for­la­get Bil­le­sø & Baltzer.

Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de er ud­gi­vet som fy­si­ske bø­ger si­den 1976, og fra år 2000 er vej­vi­se­ren og­så ud­gi­vet på cd-rom med over­sig­ten over cir­ka 13.000 le­ga­ter og fon­de.

Den­nis Hør­mann, der er part­ner i Fun­dra­i­se­ren, un­der­stre­ger i en pres­se­med­del­el­se, at det er med bå­de glæ­de og yd­myg­hed, at le­gat­pro­duk­ter­ne nu bæ­res ind i den di­gi­ta­le tidsal­der, men sta­dig med respekt for det tryk­te me­die.

”Jeg har kendt til bå­de Le­gat­hånd­bo­gen og den sto­re vej­vi­ser si­den midt-1990’erne, hvor jeg fle­re gan­ge søg­te om le­gat­mid­ler til ud­lands­op­hold. Det fan­ta­sti­ske ved dis­se pro­duk­ter er, at du vit­ter­ligt kan fin­de nå­len i høstak­ken. Det er her, man som le­­gat- og fonds­an­sø­ger især fin­der de fon­de og le­ga­ter, som man ik­ke kan fin­de på net­tet og i dags­pres­sen,” si­ger Den­nis Hør­mann.

Jeg har dre­vet for­lag i 50 år, men er nu be­gyndt at ned­d­ros­le an­tal­let af ud­gi­vel­ser.

Per Bil­le­sø – for­lags­di­rek­tør, Bil­le­sø & Baltzer

En vig­tig for­ud­sæt­ning for op­kø­bet har væ­ret at bi­be­hol­de de fy­si­ske le­gat­pro­duk­ter, bø­ger og cd-rom, sam­ti­dig med at de tu­sind­vis af fon­de og le­ga­ter brin­ges i spil på nye må­der med det kla­re for­mål at ska­be end­nu me­re vær­di for le­­gat- og fonds­an­sø­ge­re overalt i Dan­mark.

”Vi har ven­tet læn­ge på den­ne mu­lig­hed for ik­ke blot at kun­ne kal­de vo­res fun­dra­i­sing-po­­r­tal fon​de​.dk, men og­så sel­ve fonds- og pul­je­da­ta­ba­sen, for lan­dets stør­ste og mest op­da­te­re­de. Det kan vi med stolt­hed i stem­men nu si­ge er til­fæl­det. For os er det vig­tig­ste ik­ke ba­re dét at kun­ne si­ge, at der nu er me­re end 13.000 fon­de, le­ga­ter og pul­jer i vo­res da­ta­ba­se, men og­så at kun­ne si­ge, at kva­li­te­ten af dis­se er høj og ind­hol­det så op­da­te­ret som mu­ligt. Det skyl­des, at op­da­te­rin­gen sker i et tæt sam­ar­bej­de med bå­de de of­fent­li­ge og pri­va­te bi­drag­y­de­re i Dan­mark og med ud­gangs­punkt i le­gat­pro­duk­ter, som har ek­si­ste­ret si­den midt-1970’erne,” si­ger Den­nis Hør­manns part­n­er­kol­le­ga i Fun­dra­i­se­ren Ras­mus Munch.

Forlag fortsætter uden fondsudgivelser

Iføl­ge for­lags­di­rek­tør Per Bil­le­sø fra Bil­le­sø & Baltzer sker fra­sal­get af ret­tig­he­der­ne til fonds- og le­gat­pro­duk­ter­ne som en del af en stil­le igang­væ­ren­de ned­d­ros­ling af for­la­gets ak­ti­vi­te­ter.

”Jeg har dre­vet for­lag i 50 år, men er nu be­gyndt at ned­d­ros­le an­tal­let af ud­gi­vel­ser. Og jeg me­ner, at Fun­dra­i­se­ren med fon​de​.dk har vist, at de er de bed­ste til at fø­re fonds- og le­gat­pro­duk­ter­ne vi­de­re. Men det er be­stemt pla­nen, at for­la­get skal fort­sæt­te med at ud­gi­ve om­kring 15 bø­ger om året” si­ger Per Bil­le­sø til Fun­dats.

Fun­dra­i­se­rens over­ta­gel­se af le­gat­pro­duk­ter­ne be­ty­der, at man som abon­nent på fon​de​.dk nu ik­ke kun har ad­gang til de tid­li­ge­re cir­ka 2.000 ud­valg­te fon­de og pul­jer, men og­så til yder­li­ge­re godt 11.000 fon­de og le­ga­ter. Dis­se kan gem­mes i fonds­li­ster i for­skel­li­ge sor­te­rin­ger og man kan til­gå man­ge op­lys­nin­ger om fon­de­ne, som ik­ke fin­des på an­dre da­ta­ba­ser.

De er­hver­ve­de le­gat­pro­duk­ter kom­mer og­så til at spil­le en vig­tig rol­le i Fun­dra­i­se­rens ny­e­ste til­tag, som er et ad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til især stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der al­le­re­de ar­bej­der el­ler øn­sker at ar­bej­de stra­te­gisk med fun­dra­i­sing og fi­nan­si­e­ring af pro­jek­ter. Her har Fun­dra­i­se­ren i sam­ar­bej­de med en ek­stern part­ner ud­vik­let sy­ste­met Grant Ma­na­ger, som er­stat­ter de klas­si­ske ex­­cel-ark og CRM-sy­ste­­mer og gør ar­bej­det med fun­dra­i­sing me­re over­sku­e­ligt.

2021-ud­­ga­ven af Le­gat­hånd­bo­gen samt Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de vil væ­re at fin­de på lan­dets bi­bli­o­te­ker og i bog­han­de­len fra års­skif­tet. Men al­le­re­de nu kan de op­da­te­re­de fon­de og le­ga­ter til­gås via et abon­ne­ment på fon​de​.dk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…