Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

Be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia har be­slut­tet at ud­sky­de tre geo­gra­fi­ske valg­mø­der på grund af smit­te­ri­si­ko­en. Men val­ge­ne til re­præ­sen­tant­ska­bet bur­de ek­stra­or­di­nært bli­ve af­holdt ved di­gi­tal af­stem­ning, si­ger en af kan­di­da­ter­ne til de 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser. Be­slut­nin­gen ska­ber pro­ble­mer i for­hold til vedtæg­ter­ne, og Re­al­da­nia er i tæt di­a­log med si­ne ad­vo­ka­ter for at over­hol­de reglerne.

Jarmers Plads og H.C. Andersens Boulevard (foto: Lars Gundersen / Realdania)
Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet (fo­to: Lars Gun­der­sen / Realdania).

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12 sel­vop­stil­le­re var al­le­re­de klar til det stør­ste kamp­valg i for­e­nin­gens hi­sto­rie. Mø­de­r­ne skul­le væ­re af­holdt se­ne­re i ok­to­ber og i november.

”Vi har brugt rig­tig me­get tid på at gen­nemtæn­ke et for­mat for mø­de­r­ne, hvor det var så sik­kert som over­ho­ve­det mu­ligt at af­hol­de dem i hen­hold til det sto­re for­sam­lings­for­bud på i øje­blik­ket 500. Men selv om vi gør vo­res al­le­ry­der­ste, så vil der sta­dig væ­re en ri­si­ko. Og som filan­tro­pisk for­e­ning øn­sker vi at hand­le an­svar­ligt i for­hold til sam­fun­det, så vi ik­ke ri­si­ke­rer at ska­be si­tu­a­tio­ner, der kan en­de med at ska­be ud­for­drin­ger for den en­kel­te, sund­heds­væs­net el­ler sam­fun­det som så­dan,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i en pressemeddelelse. 

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er det mu­ligt at gen­nem­fø­re val­ge­ne ved skrift­lig af­stem­ning, men be­sty­rel­sen op­ly­ser, at valg­mø­de­r­ne i ste­det bli­ver ud­skudt og for­hå­bent­ligt kan af­hol­des i for­å­ret 2021. 

Be­slut­nin­gen ærg­rer An­dreas Munch Møl­ler, der som sel­vop­stil­ler har meldt sit kan­di­da­tur til val­get på Fyn og øer­ne den 28. ok­to­ber. Han er i for­vej­en med­lem af re­præ­sen­tant­ska­ber­ne i For­e­net Kre­dit, Vel­liv For­e­nin­gen, for­sy­nings­sel­ska­bet Nor­lys, Østif­ter­ne og Ener­gi Fyn. 

”Jeg er nor­malt for­ta­ler for frem­mø­de­af­stem­nin­ger. Men i den­ne si­tu­a­tion me­ner jeg, at man bør la­ve en di­gi­tal løs­ning. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re, at man af­hol­der et mø­de, som man fil­mer og sen­der ud til folk og la­der dem stem­me. Re­al­da­ni­as med­lem­mer er jo hu­se­je­re, der ak­tivt har meldt sig ind, og jeg tror godt, de kan ta­ge stil­ling på et op­lyst grund­lag di­gi­talt i den­ne ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, og det kan me­get nemt la­de sig gø­re med de sy­ste­mer, der fin­des i dag – f.eks. As­sem­bly Vo­ting. Jeg sy­nes det er ær­ger­ligt, at man ik­ke sø­ger den løs­ning,” si­ger An­dreas Munch Møller.

Valgperiode forlænges

An­dreas Munch Møl­ler pe­ger des­u­den på, at ud­sky­del­sen gi­ver vedtægts­mæs­si­ge pro­ble­mer i for­hold til til­træ­del­ses­tids­punk­tet for de geo­gra­fisk valg­te repræsentantskabsmedlemmer.

Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. januar.

An­dreas Munch Møl­ler – kan­di­dat til repræsentantskabet

”Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. ja­nu­ar. Så der me­ner jeg, at man bur­de la­ve en el­ler an­den ek­stra­or­di­nær di­gi­tal løs­ning på grund af cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen,” si­ger An­dreas Munch Møller. 

Iføl­ge Jes­per Ny­gård er det mu­ligt at for­læn­ge valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, så de nye re­præ­sen­tan­ter ik­ke be­hø­ver at til­træ­de ved års­skif­tet, så­dan som vedtæg­ter­ne el­lers foreskriver. 

Og­så selv­om be­sty­rel­sen ik­ke har ud­nyt­tet mu­lig­he­den for at gen­nem­fø­re val­get i ti­de via en skrift­lig afstemning.

”Vi har væ­ret – og er fort­sat – i tæt di­a­log med vo­res ad­vo­kat for at sik­re, at al­le pro­ces­ser i for­hold til ud­sky­del­sen fo­re­går, som de skal. Valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i de 3 geo­gra­fi­ske valg­grup­per for­læn­ges frem til af­hol­del­sen af de ud­skud­te valg­mø­der. De valg­te kan­di­da­ter til­træ­der først umid­del­bart ef­ter, at val­get har fun­det sted, hvil­ket skyl­des, at de på grund af ud­sky­del­sen ik­ke kan til­træ­de den 1. ja­nu­ar 2021, som fo­re­skre­vet i vedtæg­ter­nes § 15, stk. 6.,” skri­ver Jes­per Ny­gård i et email-svar til Fundats.

Nye medlemmer får ikke stemmeret

Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet. I den pe­ri­o­de kan bo­li­ge­je­re i de tre geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­der fort­sat mel­de sig ind i for­e­nin­gen Realdania. 

I for­bin­del­se med be­slut­nin­gen om at ud­sæt­te mø­de­r­ne, op­ly­ste Re­al­da­nia ik­ke om, hvil­ke reg­ler der vil gæl­de, når der ge­nind­kal­des til de ud­skud­te valg­mø­der. Men da op­stil­lings­fri­sten ud­løb den 23. sep­tem­ber, står det klart, at der ik­ke kan kom­me nye kan­di­da­ter til, for­kla­rer Jes­per Nygård. 

Og det vil hel­ler ik­ke væ­re mu­ligt for nye med­lem­mer at op­nå stem­me­ret på de ge­nind­kald­te valgmøder.

Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg.

Lars Frank Ni­el­sen – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Realdania

”Der er så­le­des fort­sat ta­le om 2020 valg­mø­der, der ud­sky­des til af­hol­del­se i 2021. Det er så­le­des Re­al­da­ni­as op­fat­tel­se, at be­tin­gel­ser­ne, der var gæl­den­de for valg­mø­de­r­ne i 2020, over­fø­res til de ud­skud­te valg­mø­der i 2021. Det be­ty­der, at ind­mel­del­ses­tids­punk­tet skal væ­re sket før be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet for valg­mø­de­r­ne (ul­ti­mo au­gust 2020), for at et med­lem kan op­nå stem­me­ret på valg­mø­det,” skri­ver Jes­per Nygård. 

Sam­ti­dig er kon­se­kven­sen af de nye mø­de­ind­kal­del­ser, at stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer skal til­mel­de sig igen, hvis de øn­sker at del­ta­ge på møderne.

”Al­le med­lem­mer, der var med­lem på be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet og som hav­de til­meldt sig valg­mø­det, og de med­lem­mer som ik­ke hav­de til­meldt sig valg­mø­det, vil der­med skul­le til­mel­de sig ved ind­kal­del­sen til de ud­skud­te valg­mø­der for en­ten at op­nå stem­me­ret el­ler at af­gi­ve fuld­magt,” skri­ver Jes­per Nygård. 

Re­al­da­ni­as vedtægter

§ 2
Valg­mø­der
Valg­mø­der af­hol­des hvert fjer­de år i 4. kvar­tal – i Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog i før­ste hal­vår. Valg med ind­kal­del­se af for­slag til kan­di­da­ter ud­skri­ves og be­kendt­gø­res af be­sty­rel­sens for­mand in­den ud­gan­gen af au­gust – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling dog in­den ud­gan­gen af de­cem­ber – med an­gi­vel­se af tids­punkt for valg­mø­de­r­nes af­hol­del­se, fri­sten for op­stil­ling af kan­di­da­ter til valg­mø­det samt op­lys­nin­ger om, hvor på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de blan­ket­ten til brug for op­stil­ling af kan­di­da­ter kan fin­des, el­ler hvor­le­des blan­ket­ten kan re­kvi­re­res. Valg­mø­det kan tid­ligst af­hol­des 8 uger fra da­gen for be­kendt­gø­rel­sens offentliggørelse. 

Be­sty­rel­sen kan – i ste­det for af­hol­del­se af valg­mø­de – be­slut­te skrift­lig af­stem­ning, hvis prak­ti­ske for­hold ta­ler herfor.

§ 9
Op­stil­ling af kandidater 
Op­stil­ling til et valg­mø­de, her­un­der af kan­di­da­ter til gen­valg, skal ske skrift­ligt til Re­al­da­nia se­ne­st den 23. sep­tem­ber kl. 12 – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog se­ne­st den 23. ja­nu­ar kl. 12. Bort­set fra op­stil­ling til gen­valg skal op­stil­lin­gen ske ved, at mindst 10 per­so­ner, der er med­lem­mer af Re­al­da­nia og har væ­ret med­lem­mer af Re­al­da­nia i de se­ne­ste seks for­ud­gå­en­de må­ne­der, op­stil­ler kan­di­da­ten. Op­stil­ling af kan­di­da­ter sker på en blan­ket, ud­ar­bej­det af Re­al­da­nia. Blan­ket­ten gø­res til­gæn­ge­lig for med­lem­mer­ne på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de. Hver op­stil­ler skal un­der­skri­ve blan­ket­ten. Et med­lem kan højst del­ta­ge i op­stil­ling af et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges. Her­u­d­over kan be­sty­rel­sen – dog se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det – op­stil­le et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges på valg­mø­det. Se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det, jf. § 10, samt i til­fæl­de af, at der skal gen­nem­fø­res en valg­hand­ling til­li­ge på stem­me­sed­ler skal det væ­re an­gi­vet, hvil­ke kan­di­da­ter be­sty­rel­sen har opstillet.
 
§ 15, stk. 6.
Kom­pe­ten­ce og sammensætning
Re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne til­træ­der den 1. ja­nu­ar, ef­ter at val­get har fun­det sted. 

Repræsentantskab drøftede digitale valg

Re­al­da­ni­as valg­pro­ble­mer syv må­ne­der ef­ter star­ten på cor­o­­na-kri­­sen kun­ne re­la­tivt en­kelt væ­re und­gå­et, hvis be­sty­rel­sen hav­de ar­bej­det for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg. Men le­del­sen har fle­re gan­ge af­vist at di­gi­ta­li­se­re valg­hand­lin­gen, og iføl­ge re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Lars Frank Ni­el­sen blev mu­lig­he­den end­nu en­gang drøf­tet på det se­ne­ste repræsentantskabsmøde.

”I sid­ste uge gen­nem­før­te vi for an­den gang et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de rent di­gi­talt. I den for­bin­del­se frem­før­te jeg, at man godt kun­ne læ­re no­get af de di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­der, som kan ud­bre­des til valg­mø­de­r­ne – og blandt an­det gi­ve mu­lig­hed for di­gi­tal stem­me­af­gi­vel­se,” si­ger Lars Frank Nielsen. 

Net­op di­gi­ta­li­se­ring af sel­ve valg­hand­lin­gen var en af hans mær­kesa­ger, da han blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet i 2017. På det di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i sid­ste uge be­nyt­te­de han mu­lig­he­den for at stil­le skrift­li­ge spørgs­mål til be­sty­rel­sen og rej­ste pro­blem­stil­lin­gen igen. 

”Der var man­ge, der egent­lig bak­ke­de op om det, men der var og­så en vis uvil­je fra be­sty­rel­sens si­de, der me­ner, at valg­mø­de­r­ne er helt af­gø­ren­de. Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Han un­der­stre­ger at di­gi­ta­le valg skal ses som sup­ple­ment til de fy­si­ske valgmøder.

”Jeg me­ner jo sta­dig­væk, at kom­bi­na­tio­nen af fy­si­ske valg­mø­der og mu­lig­he­den for at stem­me di­gi­talt er den bed­ste løs­ning. Valg­mø­de­r­ne er jo og­så en fest­lig be­gi­ven­hed, selv­om det for man­ge kan væ­re van­ske­ligt, hvis man kom­mer lang­vejs fra i det geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­de,” si­ger Lars Frank Nielsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: