Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

Bestyrelsen i Realdania har besluttet at udskyde tre geografiske valgmøder på grund af smitterisikoen. Men valgene til repræsentantskabet burde ekstraordinært blive afholdt ved digital afstemning, siger en af kandidaterne til de 17 repræsentantskabspladser. Beslutningen skaber problemer i forhold til vedtægterne, og Realdania er i tæt dialog med sine advokater for at overholde reglerne.

Jarmers Plads og H.C. Andersens Boulevard (foto: Lars Gundersen / Realdania)
Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet (fo­to: Lars Gun­der­sen / Realdania).

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12 sel­vop­stil­le­re var al­le­re­de klar til det stør­ste kamp­valg i for­e­nin­gens hi­sto­rie. Mø­de­r­ne skul­le væ­re af­holdt se­ne­re i ok­to­ber og i november.

”Vi har brugt rig­tig me­get tid på at gen­nemtæn­ke et for­mat for mø­de­r­ne, hvor det var så sik­kert som over­ho­ve­det mu­ligt at af­hol­de dem i hen­hold til det sto­re for­sam­lings­for­bud på i øje­blik­ket 500. Men selv om vi gør vo­res al­le­ry­der­ste, så vil der sta­dig væ­re en ri­si­ko. Og som filan­tro­pisk for­e­ning øn­sker vi at hand­le an­svar­ligt i for­hold til sam­fun­det, så vi ik­ke ri­si­ke­rer at ska­be si­tu­a­tio­ner, der kan en­de med at ska­be ud­for­drin­ger for den en­kel­te, sund­heds­væs­net el­ler sam­fun­det som så­dan,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i en pressemeddelelse. 

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er det mu­ligt at gen­nem­fø­re val­ge­ne ved skrift­lig af­stem­ning, men be­sty­rel­sen op­ly­ser, at valg­mø­de­r­ne i ste­det bli­ver ud­skudt og for­hå­bent­ligt kan af­hol­des i for­å­ret 2021. 

Be­slut­nin­gen ærg­rer An­dreas Munch Møl­ler, der som sel­vop­stil­ler har meldt sit kan­di­da­tur til val­get på Fyn og øer­ne den 28. ok­to­ber. Han er i for­vej­en med­lem af re­præ­sen­tant­ska­ber­ne i For­e­net Kre­dit, Vel­liv For­e­nin­gen, for­sy­nings­sel­ska­bet Nor­lys, Østif­ter­ne og Ener­gi Fyn. 

”Jeg er nor­malt for­ta­ler for frem­mø­de­af­stem­nin­ger. Men i den­ne si­tu­a­tion me­ner jeg, at man bør la­ve en di­gi­tal løs­ning. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re, at man af­hol­der et mø­de, som man fil­mer og sen­der ud til folk og la­der dem stem­me. Re­al­da­ni­as med­lem­mer er jo hu­se­je­re, der ak­tivt har meldt sig ind, og jeg tror godt, de kan ta­ge stil­ling på et op­lyst grund­lag di­gi­talt i den­ne ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, og det kan me­get nemt la­de sig gø­re med de sy­ste­mer, der fin­des i dag – f.eks. As­sem­bly Vo­ting. Jeg sy­nes det er ær­ger­ligt, at man ik­ke sø­ger den løs­ning,” si­ger An­dreas Munch Møller.

Valgperiode forlænges

An­dreas Munch Møl­ler pe­ger des­u­den på, at ud­sky­del­sen gi­ver vedtægts­mæs­si­ge pro­ble­mer i for­hold til til­træ­del­ses­tids­punk­tet for de geo­gra­fisk valg­te repræsentantskabsmedlemmer.

Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. januar.

An­dreas Munch Møl­ler – kan­di­dat til repræsentantskabet

”Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. ja­nu­ar. Så der me­ner jeg, at man bur­de la­ve en el­ler an­den ek­stra­or­di­nær di­gi­tal løs­ning på grund af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen,” si­ger An­dreas Munch Møller. 

Iføl­ge Jes­per Ny­gård er det mu­ligt at for­læn­ge valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, så de nye re­præ­sen­tan­ter ik­ke be­hø­ver at til­træ­de ved års­skif­tet, så­dan som vedtæg­ter­ne el­lers foreskriver. 

Og­så selv­om be­sty­rel­sen ik­ke har ud­nyt­tet mu­lig­he­den for at gen­nem­fø­re val­get i ti­de via en skrift­lig afstemning.

”Vi har væ­ret – og er fort­sat – i tæt di­a­log med vo­res ad­vo­kat for at sik­re, at al­le pro­ces­ser i for­hold til ud­sky­del­sen fo­re­går, som de skal. Valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i de 3 geo­gra­fi­ske valg­grup­per for­læn­ges frem til af­hol­del­sen af de ud­skud­te valg­mø­der. De valg­te kan­di­da­ter til­træ­der først umid­del­bart ef­ter, at val­get har fun­det sted, hvil­ket skyl­des, at de på grund af ud­sky­del­sen ik­ke kan til­træ­de den 1. ja­nu­ar 2021, som fo­re­skre­vet i vedtæg­ter­nes § 15, stk. 6.,” skri­ver Jes­per Ny­gård i et email-svar til Fundats.

Nye medlemmer får ikke stemmeret

Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet. I den pe­ri­o­de kan bo­li­ge­je­re i de tre geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­der fort­sat mel­de sig ind i for­e­nin­gen Realdania. 

I for­bin­del­se med be­slut­nin­gen om at ud­sæt­te mø­de­r­ne, op­ly­ste Re­al­da­nia ik­ke om, hvil­ke reg­ler der vil gæl­de, når der ge­nind­kal­des til de ud­skud­te valg­mø­der. Men da op­stil­lings­fri­sten ud­løb den 23. sep­tem­ber, står det klart, at der ik­ke kan kom­me nye kan­di­da­ter til, for­kla­rer Jes­per Nygård. 

Og det vil hel­ler ik­ke væ­re mu­ligt for nye med­lem­mer at op­nå stem­me­ret på de ge­nind­kald­te valgmøder.

Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg.

Lars Frank Ni­el­sen – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Realdania

”Der er så­le­des fort­sat ta­le om 2020 valg­mø­der, der ud­sky­des til af­hol­del­se i 2021. Det er så­le­des Re­al­da­ni­as op­fat­tel­se, at be­tin­gel­ser­ne, der var gæl­den­de for valg­mø­de­r­ne i 2020, over­fø­res til de ud­skud­te valg­mø­der i 2021. Det be­ty­der, at ind­mel­del­ses­tids­punk­tet skal væ­re sket før be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet for valg­mø­de­r­ne (ul­ti­mo au­gust 2020), for at et med­lem kan op­nå stem­me­ret på valg­mø­det,” skri­ver Jes­per Nygård. 

Sam­ti­dig er kon­se­kven­sen af de nye mø­de­ind­kal­del­ser, at stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer skal til­mel­de sig igen, hvis de øn­sker at del­ta­ge på møderne.

”Al­le med­lem­mer, der var med­lem på be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet og som hav­de til­meldt sig valg­mø­det, og de med­lem­mer som ik­ke hav­de til­meldt sig valg­mø­det, vil der­med skul­le til­mel­de sig ved ind­kal­del­sen til de ud­skud­te valg­mø­der for en­ten at op­nå stem­me­ret el­ler at af­gi­ve fuld­magt,” skri­ver Jes­per Nygård. 

Re­al­da­ni­as vedtægter

§ 2
Valg­mø­der
Valg­mø­der af­hol­des hvert fjer­de år i 4. kvar­tal – i Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog i før­ste hal­vår. Valg med ind­kal­del­se af for­slag til kan­di­da­ter ud­skri­ves og be­kendt­gø­res af be­sty­rel­sens for­mand in­den ud­gan­gen af au­gust – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling dog in­den ud­gan­gen af de­cem­ber – med an­gi­vel­se af tids­punkt for valg­mø­de­r­nes af­hol­del­se, fri­sten for op­stil­ling af kan­di­da­ter til valg­mø­det samt op­lys­nin­ger om, hvor på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de blan­ket­ten til brug for op­stil­ling af kan­di­da­ter kan fin­des, el­ler hvor­le­des blan­ket­ten kan re­kvi­re­res. Valg­mø­det kan tid­ligst af­hol­des 8 uger fra da­gen for be­kendt­gø­rel­sens offentliggørelse. 

Be­sty­rel­sen kan – i ste­det for af­hol­del­se af valg­mø­de – be­slut­te skrift­lig af­stem­ning, hvis prak­ti­ske for­hold ta­ler herfor.

§ 9
Op­stil­ling af kandidater 
Op­stil­ling til et valg­mø­de, her­un­der af kan­di­da­ter til gen­valg, skal ske skrift­ligt til Re­al­da­nia se­ne­st den 23. sep­tem­ber kl. 12 – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog se­ne­st den 23. ja­nu­ar kl. 12. Bort­set fra op­stil­ling til gen­valg skal op­stil­lin­gen ske ved, at mindst 10 per­so­ner, der er med­lem­mer af Re­al­da­nia og har væ­ret med­lem­mer af Re­al­da­nia i de se­ne­ste seks for­ud­gå­en­de må­ne­der, op­stil­ler kan­di­da­ten. Op­stil­ling af kan­di­da­ter sker på en blan­ket, ud­ar­bej­det af Re­al­da­nia. Blan­ket­ten gø­res til­gæn­ge­lig for med­lem­mer­ne på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de. Hver op­stil­ler skal un­der­skri­ve blan­ket­ten. Et med­lem kan højst del­ta­ge i op­stil­ling af et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges. Her­u­d­over kan be­sty­rel­sen – dog se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det – op­stil­le et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges på valg­mø­det. Se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det, jf. § 10, samt i til­fæl­de af, at der skal gen­nem­fø­res en valg­hand­ling til­li­ge på stem­me­sed­ler skal det væ­re an­gi­vet, hvil­ke kan­di­da­ter be­sty­rel­sen har opstillet.
 
§ 15, stk. 6.
Kom­pe­ten­ce og sammensætning
Re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne til­træ­der den 1. ja­nu­ar, ef­ter at val­get har fun­det sted. 

Repræsentantskab drøftede digitale valg

Re­al­da­ni­as valg­pro­ble­mer syv må­ne­der ef­ter star­ten på cor­o­na-kri­sen kun­ne re­la­tivt en­kelt væ­re und­gå­et, hvis be­sty­rel­sen hav­de ar­bej­det for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg. Men le­del­sen har fle­re gan­ge af­vist at di­gi­ta­li­se­re valg­hand­lin­gen, og iføl­ge re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Lars Frank Ni­el­sen blev mu­lig­he­den end­nu en­gang drøf­tet på det se­ne­ste repræsentantskabsmøde.

”I sid­ste uge gen­nem­før­te vi for an­den gang et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de rent di­gi­talt. I den for­bin­del­se frem­før­te jeg, at man godt kun­ne læ­re no­get af de di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­der, som kan ud­bre­des til valg­mø­de­r­ne – og blandt an­det gi­ve mu­lig­hed for di­gi­tal stem­me­af­gi­vel­se,” si­ger Lars Frank Nielsen. 

Net­op di­gi­ta­li­se­ring af sel­ve valg­hand­lin­gen var en af hans mær­kesa­ger, da han blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet i 2017. På det di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i sid­ste uge be­nyt­te­de han mu­lig­he­den for at stil­le skrift­li­ge spørgs­mål til be­sty­rel­sen og rej­ste pro­blem­stil­lin­gen igen. 

”Der var man­ge, der egent­lig bak­ke­de op om det, men der var og­så en vis uvil­je fra be­sty­rel­sens si­de, der me­ner, at valg­mø­de­r­ne er helt af­gø­ren­de. Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg,” si­ger Lars Frank Nielsen.

Han un­der­stre­ger at di­gi­ta­le valg skal ses som sup­ple­ment til de fy­si­ske valgmøder.

”Jeg me­ner jo sta­dig­væk, at kom­bi­na­tio­nen af fy­si­ske valg­mø­der og mu­lig­he­den for at stem­me di­gi­talt er den bed­ste løs­ning. Valg­mø­de­r­ne er jo og­så en fest­lig be­gi­ven­hed, selv­om det for man­ge kan væ­re van­ske­ligt, hvis man kom­mer lang­vejs fra i det geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­de,” si­ger Lars Frank Nielsen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer