Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

Be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia har be­slut­tet at ud­sky­de tre geo­gra­fi­ske valg­mø­der på grund af smit­te­ri­si­ko­en. Men val­ge­ne til re­præ­sen­tant­ska­bet bur­de ek­stra­or­di­nært bli­ve af­holdt ved di­gi­tal af­stem­ning, si­ger en af kan­di­da­ter­ne til de 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser. Be­slut­nin­gen ska­ber pro­ble­mer i for­hold til vedtæg­ter­ne, og Re­al­da­nia er i tæt di­a­log med si­ne ad­vo­ka­ter for at over­hol­de reg­ler­ne.

Jarmers Plads og H.C. Andersens Boulevard (foto: Lars Gundersen / Realdania)
Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet (fo­to: Lars Gun­der­sen / Re­al­da­nia).

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12 sel­vop­stil­le­re var al­le­re­de klar til det stør­ste kamp­valg i for­e­nin­gens hi­sto­rie. Mø­de­r­ne skul­le væ­re af­holdt se­ne­re i ok­to­ber og i novem­ber.

”Vi har brugt rig­tig me­get tid på at gen­nemtæn­ke et for­mat for mø­de­r­ne, hvor det var så sik­kert som over­ho­ve­det mu­ligt at af­hol­de dem i hen­hold til det sto­re for­sam­lings­for­bud på i øje­blik­ket 500. Men selv om vi gør vo­res al­le­ry­der­ste, så vil der sta­dig væ­re en ri­si­ko. Og som filan­tro­pisk for­e­ning øn­sker vi at hand­le an­svar­ligt i for­hold til sam­fun­det, så vi ik­ke ri­si­ke­rer at ska­be si­tu­a­tio­ner, der kan en­de med at ska­be ud­for­drin­ger for den en­kel­te, sund­heds­væs­net el­ler sam­fun­det som så­dan,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i en pres­se­med­del­el­se.

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er det mu­ligt at gen­nem­fø­re val­ge­ne ved skrift­lig af­stem­ning, men be­sty­rel­sen op­ly­ser, at valg­mø­de­r­ne i ste­det bli­ver ud­skudt og for­hå­bent­ligt kan af­hol­des i for­å­ret 2021.

Be­slut­nin­gen ærg­rer An­dreas Munch Møl­ler, der som sel­vop­stil­ler har meldt sit kan­di­da­tur til val­get på Fyn og øer­ne den 28. ok­to­ber. Han er i for­vej­en med­lem af re­præ­sen­tant­ska­ber­ne i For­e­net Kre­dit, Vel­liv For­e­nin­gen, for­sy­nings­sel­ska­bet Nor­lys, Østif­ter­ne og Ener­gi Fyn.

”Jeg er nor­malt for­ta­ler for frem­mø­de­af­stem­nin­ger. Men i den­ne si­tu­a­tion me­ner jeg, at man bør la­ve en di­gi­tal løs­ning. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re, at man af­hol­der et mø­de, som man fil­mer og sen­der ud til folk og la­der dem stem­me. Re­al­da­ni­as med­lem­mer er jo hu­se­je­re, der ak­tivt har meldt sig ind, og jeg tror godt, de kan ta­ge stil­ling på et op­lyst grund­lag di­gi­talt i den­ne ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, og det kan me­get nemt la­de sig gø­re med de sy­ste­mer, der fin­des i dag – f.eks. As­sem­bly Vo­ting. Jeg sy­nes det er ær­ger­ligt, at man ik­ke sø­ger den løs­ning,” si­ger An­dreas Munch Møl­ler.

Valgperiode forlænges

An­dreas Munch Møl­ler pe­ger des­u­den på, at ud­sky­del­sen gi­ver vedtægts­mæs­si­ge pro­ble­mer i for­hold til til­træ­del­ses­tids­punk­tet for de geo­gra­fisk valg­te re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer.

Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. ja­nu­ar.

An­dreas Munch Møl­ler – kan­di­dat til re­præ­sen­tant­ska­bet

”Jeg sy­nes, det er for­kert at ud­sky­de det til for­å­ret 2021, det er for langt tid og­så i for­hold til skæ­rings­da­to­en i vedtæg­ter­ne, hvoraf det frem­går, at de nye med­lem­mer til­træ­der pr. 1. ja­nu­ar. Så der me­ner jeg, at man bur­de la­ve en el­ler an­den ek­stra­or­di­nær di­gi­tal løs­ning på grund af cor­o­­na-si­tu­a­tio­­nen,” si­ger An­dreas Munch Møl­ler.

Iføl­ge Jes­per Ny­gård er det mu­ligt at for­læn­ge valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, så de nye re­præ­sen­tan­ter ik­ke be­hø­ver at til­træ­de ved års­skif­tet, så­dan som vedtæg­ter­ne el­lers fo­re­skri­ver.

Og­så selv­om be­sty­rel­sen ik­ke har ud­nyt­tet mu­lig­he­den for at gen­nem­fø­re val­get i ti­de via en skrift­lig af­stem­ning.

”Vi har væ­ret – og er fort­sat – i tæt di­a­log med vo­res ad­vo­kat for at sik­re, at al­le pro­ces­ser i for­hold til ud­sky­del­sen fo­re­går, som de skal. Valg­pe­ri­o­den for de nu­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i de 3 geo­gra­fi­ske valg­grup­per for­læn­ges frem til af­hol­del­sen af de ud­skud­te valg­mø­der. De valg­te kan­di­da­ter til­træ­der først umid­del­bart ef­ter, at val­get har fun­det sted, hvil­ket skyl­des, at de på grund af ud­sky­del­sen ik­ke kan til­træ­de den 1. ja­nu­ar 2021, som fo­re­skre­vet i vedtæg­ter­nes § 15, stk. 6.,” skri­ver Jes­per Ny­gård i et email-svar til Fun­dats.

Nye medlemmer får ikke stemmeret

Med ud­sky­del­sen af val­ge­ne kan der nu gå me­re end seks må­ne­der før de tolv sel­vop­stil­le­re kan ud­for­dre be­sty­rel­sens kan­di­da­ter i kam­pen om plad­ser­ne i re­præ­sen­tant­ska­bet. I den pe­ri­o­de kan bo­li­ge­je­re i de tre geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­der fort­sat mel­de sig ind i for­e­nin­gen Re­al­da­nia.

I for­bin­del­se med be­slut­nin­gen om at ud­sæt­te mø­de­r­ne, op­ly­ste Re­al­da­nia ik­ke om, hvil­ke reg­ler der vil gæl­de, når der ge­nind­kal­des til de ud­skud­te valg­mø­der. Men da op­stil­lings­fri­sten ud­løb den 23. sep­tem­ber, står det klart, at der ik­ke kan kom­me nye kan­di­da­ter til, for­kla­rer Jes­per Ny­gård.

Og det vil hel­ler ik­ke væ­re mu­ligt for nye med­lem­mer at op­nå stem­me­ret på de ge­nind­kald­te valg­mø­der.

Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg.

Lars Frank Ni­el­sen – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Re­al­da­nia

”Der er så­le­des fort­sat ta­le om 2020 valg­mø­der, der ud­sky­des til af­hol­del­se i 2021. Det er så­le­des Re­al­da­ni­as op­fat­tel­se, at be­tin­gel­ser­ne, der var gæl­den­de for valg­mø­de­r­ne i 2020, over­fø­res til de ud­skud­te valg­mø­der i 2021. Det be­ty­der, at ind­mel­del­ses­tids­punk­tet skal væ­re sket før be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet for valg­mø­de­r­ne (ul­ti­mo au­gust 2020), for at et med­lem kan op­nå stem­me­ret på valg­mø­det,” skri­ver Jes­per Ny­gård.

Sam­ti­dig er kon­se­kven­sen af de nye mø­de­ind­kal­del­ser, at stem­me­be­ret­ti­ge­de med­lem­mer skal til­mel­de sig igen, hvis de øn­sker at del­ta­ge på mø­de­r­ne.

”Al­le med­lem­mer, der var med­lem på be­kendt­gø­rel­ses­tids­punk­tet og som hav­de til­meldt sig valg­mø­det, og de med­lem­mer som ik­ke hav­de til­meldt sig valg­mø­det, vil der­med skul­le til­mel­de sig ved ind­kal­del­sen til de ud­skud­te valg­mø­der for en­ten at op­nå stem­me­ret el­ler at af­gi­ve fuld­magt,” skri­ver Jes­per Ny­gård.

Re­al­da­ni­as vedtæg­ter

§ 2
Valg­mø­der
Valg­mø­der af­hol­des hvert fjer­de år i 4. kvar­tal – i Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog i før­ste hal­vår. Valg med ind­kal­del­se af for­slag til kan­di­da­ter ud­skri­ves og be­kendt­gø­res af be­sty­rel­sens for­mand in­den ud­gan­gen af au­gust – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling dog in­den ud­gan­gen af de­cem­ber – med an­gi­vel­se af tids­punkt for valg­mø­de­r­nes af­hol­del­se, fri­sten for op­stil­ling af kan­di­da­ter til valg­mø­det samt op­lys­nin­ger om, hvor på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de blan­ket­ten til brug for op­stil­ling af kan­di­da­ter kan fin­des, el­ler hvor­le­des blan­ket­ten kan re­kvi­re­res. Valg­mø­det kan tid­ligst af­hol­des 8 uger fra da­gen for be­kendt­gø­rel­sens of­fent­lig­gø­rel­se.

Be­sty­rel­sen kan – i ste­det for af­hol­del­se af valg­mø­de – be­slut­te skrift­lig af­stem­ning, hvis prak­ti­ske for­hold ta­ler her­for.

§ 9
Op­stil­ling af kan­di­da­ter
Op­stil­ling til et valg­mø­de, her­un­der af kan­di­da­ter til gen­valg, skal ske skrift­ligt til Re­al­da­nia se­ne­st den 23. sep­tem­ber kl. 12 – for Valg­grup­pen for by­ud­vik­ling, dog se­ne­st den 23. ja­nu­ar kl. 12. Bort­set fra op­stil­ling til gen­valg skal op­stil­lin­gen ske ved, at mindst 10 per­so­ner, der er med­lem­mer af Re­al­da­nia og har væ­ret med­lem­mer af Re­al­da­nia i de se­ne­ste seks for­ud­gå­en­de må­ne­der, op­stil­ler kan­di­da­ten. Op­stil­ling af kan­di­da­ter sker på en blan­ket, ud­ar­bej­det af Re­al­da­nia. Blan­ket­ten gø­res til­gæn­ge­lig for med­lem­mer­ne på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de. Hver op­stil­ler skal un­der­skri­ve blan­ket­ten. Et med­lem kan højst del­ta­ge i op­stil­ling af et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges. Her­u­d­over kan be­sty­rel­sen – dog se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det – op­stil­le et an­tal kan­di­da­ter sva­ren­de til det an­tal re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer, der skal væl­ges på valg­mø­det. Se­ne­st i ind­kal­del­sen til valg­mø­det, jf. § 10, samt i til­fæl­de af, at der skal gen­nem­fø­res en valg­hand­ling til­li­ge på stem­me­sed­ler skal det væ­re an­gi­vet, hvil­ke kan­di­da­ter be­sty­rel­sen har op­stil­let.
 
§ 15, stk. 6.
Kom­pe­ten­ce og sam­men­sæt­ning
Re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne til­træ­der den 1. ja­nu­ar, ef­ter at val­get har fun­det sted.

Repræsentantskab drøftede digitale valg

Re­al­da­ni­as valg­pro­ble­mer syv må­ne­der ef­ter star­ten på cor­o­­na-kri­­sen kun­ne re­la­tivt en­kelt væ­re und­gå­et, hvis be­sty­rel­sen hav­de ar­bej­det for at ind­fø­re di­gi­ta­le valg. Men le­del­sen har fle­re gan­ge af­vist at di­gi­ta­li­se­re valg­hand­lin­gen, og iføl­ge re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Lars Frank Ni­el­sen blev mu­lig­he­den end­nu en­gang drøf­tet på det se­ne­ste re­præ­sen­tant­skabs­mø­de.

”I sid­ste uge gen­nem­før­te vi for an­den gang et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de rent di­gi­talt. I den for­bin­del­se frem­før­te jeg, at man godt kun­ne læ­re no­get af de di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­der, som kan ud­bre­des til valg­mø­de­r­ne – og blandt an­det gi­ve mu­lig­hed for di­gi­tal stem­me­af­gi­vel­se,” si­ger Lars Frank Ni­el­sen.

Net­op di­gi­ta­li­se­ring af sel­ve valg­hand­lin­gen var en af hans mær­kesa­ger, da han blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet i 2017. På det di­gi­ta­le re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i sid­ste uge be­nyt­te­de han mu­lig­he­den for at stil­le skrift­li­ge spørgs­mål til be­sty­rel­sen og rej­ste pro­blem­stil­lin­gen igen.

”Der var man­ge, der egent­lig bak­ke­de op om det, men der var og­så en vis uvil­je fra be­sty­rel­sens si­de, der me­ner, at valg­mø­de­r­ne er helt af­gø­ren­de. Al­li­ge­vel for­nem­me­de jeg, at der nu er en åb­ning for i det mind­ste at un­der­sø­ge mu­lig­he­der­ne for di­gi­ta­le valg,” si­ger Lars Frank Ni­el­sen.

Han un­der­stre­ger at di­gi­ta­le valg skal ses som sup­ple­ment til de fy­si­ske valg­mø­der.

”Jeg me­ner jo sta­dig­væk, at kom­bi­na­tio­nen af fy­si­ske valg­mø­der og mu­lig­he­den for at stem­me di­gi­talt er den bed­ste løs­ning. Valg­mø­de­r­ne er jo og­så en fest­lig be­gi­ven­hed, selv­om det for man­ge kan væ­re van­ske­ligt, hvis man kom­mer lang­vejs fra i det geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­de,” si­ger Lars Frank Ni­el­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…