Danske fonde og krigen i Ukraine

Kommentar: Det er ny trend blandt de største 30 fonde, at de reagerer meget agilt og tager ansvar for akutte samfundsudfordringer.

Stif­ter Mar­kus Bjørn Kraft, Kraft & Partners
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

En lang ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og fon­de gør sig svæ­re over­vej­el­ser om hvor­dan de kon­kret skal for­hol­de sig til kri­gen mel­lem Rusland og Ukrai­ne. Over­vej­el­ser­ne går blandt an­det på hvor­dan de di­rek­te kan støt­te bor­ger­ne fra Ukrai­ne i den­ne fryg­te­li­ge krig. Det hand­ler dog og­så om at væ­re på den rig­ti­ge si­de af stre­gen, og hi­sto­ri­en, om hvad der er rig­tigt og for­kert el­ler hvem man støt­ter el­ler hvem man ik­ke støt­ter. Der kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for dem der ik­ke er på den rig­ti­ge si­de af stregen.

En ræk­ke dan­ske fon­de har al­le­re­de meldt sto­re støt­te­be­løb ud i for­hold til at støt­te den Ukrain­ske be­folk­ning i de­res uhold­ba­re situation.

Re­al­da­nia har ek­stra­or­di­nært gi­vet 100 mil­li­o­ner kro­ner til ar­bej­det med at hjæl­pe of­re­ne for kri­gen i Ukrai­ne. Do­na­tio­nen gi­ves til Dansk Rø­de Kors, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Red Barnet.

Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det gi­ver li­ge­le­des 50 mil­li­o­ner kro­ner til hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser ret­tet mod of­re­ne for kri­gen i Ukrai­ne. No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver 5 mil­li­o­ner til UNHCR. Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond og be­sty­rel­sen for Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond har be­slut­tet sam­men at do­ne­re en mil­li­on kro­ner til of­re­ne for kri­gen i Ukraine.

El­sass Fon­den har valgt at stil­le bo­li­ger til rå­dig­hed for Ukrain­ske flygt­nin­ge, der måt­te kom­me til Gen­tof­te Kom­mu­ne, hvor fon­den er pla­ce­ret. LEGO Fon­den, Ole Kirks Fond og LEGO sen­der 110 mil­li­o­ner af­sted nød­hjælp i Ukrai­ne. En lang ræk­ke an­dre fon­de, her­un­der Tryg­Fon­den, over­ve­jer li­ge nu hvad de kan gøre.

Dis­se do­na­tio­ner og part­ner­ska­ber er ek­semp­ler på hvor hur­tigt en ræk­ke fon­de re­a­ge­re på kri­gen mel­lem Rusland og Ukrai­ne. Der er ny trend blandt de stør­ste 30 fon­de at de re­a­ge­re me­get agilt og ta­ge an­svar for aku­t­te sam­funds­ud­for­drin­ger. Det blev før­ste gang ty­de­ligt un­der COVID-19 kri­sen, hvor fon­de­ne var nog­le af de før­ste i vo­res sam­fund til re­a­ge­re med støt­te, hjælp og forsk­ning. En del af den­ne trend er og­så at fon­de­ne er vil­li­ge til at ”stræk­ke” de­res fun­dats og gå uden for de­res stra­te­gi hvis der op­står aku­t­te sam­funds­ud­for­drin­ger, og­så in­ter­na­tio­na­le udfordringer.

Den­ne trend spil­ler og­så ind i fon­de­nes op­fat­tel­se af de­res over­ord­ne­de rol­le i det dan­ske sam­fund. De en­kelt fon­de har ind­gå­et en sam­fund­s­kon­trakt i for­hold til hvad sam­fun­det kan for­ven­te af fon­den. Den­ne sam­fund­s­kon­trakt ta­ger ud­gangs­punkt i fon­dens fun­dats og stra­te­gi men i sti­gen­de grad og­så i sam­fun­dets be­hov og for­vent­nin­ger til fon­den. Og her gæl­der det og­så om at væ­re på den rig­ti­ge si­de af stre­gen og le­ve op til for­vent­nin­ger­ne i sam­fund­s­kon­trak­ten, som pri­mært er sty­ret af nor­mer og vær­di­er og i min­dre grad af reg­ler og lovgivning.

Det er po­si­tivt at se fon­de­nes agi­li­tet og de­res sam­fund­s­kon­trakt fø­rer til at de dan­ske fon­de ta­ger er stør­re an­svar for i aku­t­te si­tu­a­tio­ner. Det er ik­ke uden ri­si­ko at age­re så agilt og in­ter­na­tio­nalt som fon­de­ne gør i den­ne kri­se. Men de lan­der på den rig­ti­ge si­de af stre­gen og le­ver op til de­res samfundskontrakt.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer