Fondspenge til fællesskaber for LGBT+ unge og nyt tag til Sclerosehospitalet

En bevilling fra Tuborgfondet skal give LGBT+ unge trygge fællesskaber, lejre og festivalaktiviteter, mens A.P. Møller Fonden både støtter Sclerosehospitalet i Haslev med penge til et nyt tag og etableringen af en ny multiarena til sport og kultur på Færøerne.

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter Sc­lero­se­ho­spi­ta­let med 10 mil­li­o­ner kro­ner til en ud­skift­ning af ta­get på den hi­sto­ri­ske byg­ning i Has­lev. Fo­to: Scleroseforeningen.

LGBT+ un­ge op­le­ver me­re mob­ning og mi­striv­sel i sko­len sam­men­lig­net med de­res klas­se­kam­me­ra­ter, og det kan gå ud over de­res de­mo­kra­ti­ske del­ta­gel­se. Men med en ny be­vil­ling på knap 1,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tu­borg­fon­det vil LGBT+ Dan­mark for­sø­ge at mod­vir­ke den ten­dens og i ste­det ska­be tryg­ge fæl­les­ska­ber, lej­re og festi­va­lak­ti­vi­te­ter for LGBT+ unge.

Iføl­ge en nyhed på Tu­borg­fon­dets hjem­mesi­de skal pen­ge­ne fra fon­den i pe­ri­o­den 2022-2024 blandt an­det bru­ges til at ar­ran­ge­re som­mer- og we­e­kend­lej­re for LGBT+ un­ge mel­lem 16 og 25 år. Her kan de del­ta­ge i fag­li­ge ak­ti­vi­te­ter så­som ta­le-, digt- og læ­ser­brevs­skriv­ning, kort­films­pro­duk­tion og demonstrationsplanlægning.

For­må­let med ind­sat­sen er at styr­ke de un­ges tro på eg­ne ev­ner, så de får selv­til­lid og lyst til at for­sam­les, or­ga­ni­se­re sig og en­ga­ge­re sig i de­res lo­kal­de­mo­kra­ti. De fag­li­ge ak­ti­vi­te­ter skal des­u­den gi­ve de un­ge kon­kre­te red­ska­ber til at del­ta­ge i den of­fent­li­ge, de­mo­kra­ti­ske debat.

”En grund­sten i de­mo­kra­ti­et er, at vi al­le har li­ge vil­kår for at del­ta­ge. Men når en­som­hed og mi­striv­sel i høj grad fort­sat præ­ger LGBT+ un­ge, er der en ri­si­ko for, at grup­pen mar­gi­na­li­se­res og hol­des uden for del­ta­gel­se i de­mo­kra­ti­et. Der­for er ved­va­ren­de en­ga­ge­ment og po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber for LGBT+ un­ge af­gø­ren­de for et sundt de­mo­kra­ti, hvor al­le stem­mer har plads. Med Tu­borg­fon­dets do­na­tion bi­dra­ger vi til, at fle­re un­ge får bå­de selv­til­li­den og red­ska­ber­ne til at gø­re de­res stem­me gæl­den­de i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le,” si­ger Sus­an­ne Bran­ner Jes­per­sen, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i LGBT+ Danmark.

Nyt tag på historisk hospitalsbygning

Vi fort­sæt­ter gen­nem­gan­gen af ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge til Sc­lero­se­ho­spi­ta­let, som net­op har mod­ta­get 10 mil­li­o­ner kro­ner fra A. P. Møl­ler Fonden.

Pen­ge­ne skal bru­ges til en ud­skift­ning af ta­get på den 120 år gam­le ho­spi­tals­byg­ning i Has­lev på Sydsjælland.
For­man­den for Sc­lero­se­for­e­nin­gen, Chri­sti­an L. Bar­den­fleth, be­teg­ner i en pres­se­med­del­el­se fra for­e­nin­gen do­na­tio­nen som ”en helt fan­ta­stisk ga­ve og en kæm­pe hjælp til sc­lero­se­pa­tien­ter i Danmark."

"Uden do­na­tio­nen fra A.P. Møl­ler Fon­den vil­le Sc­lero­se­for­e­nin­gen væ­re nødt til at egen­fi­nan­si­e­re he­le den sto­re ufor­ud­se­te ud­gift, og der­med vil­le vi væ­re tvun­get til at re­du­ce­re vo­res an­dre ak­ti­vi­te­ter. Den for­nem­me do­na­tion gør det mu­ligt at hol­de hån­den un­der vig­ti­ge ak­ti­vi­te­ter som pa­tient­s­tøt­te og forsk­nings­be­vil­lin­ger, og det er vi utro­lig tak­nem­me­li­ge for at få mu­lig­hed for i en tid, hvor an­tal­let af dan­ske sc­lero­se­pa­tien­ter sti­ger, og hvor be­ho­vet for må­l­ret­te­de til­bud og fort­sat forsk­ning er stør­re end no­gen­sin­de før," si­ger Chri­sti­an L. Bardenfleth.

Det sto­re ta­grenove­rings­pro­jekt ven­tes at gå i gang ef­ter sommerferien.

Nyt sportsligt og kulturelt samlingspunkt på Færøerne

A.P. Møl­ler Fon­den er og­så af­sen­der på en be­vil­ling på op til 25 mil­li­o­ner kro­ner, der skal bru­ges til at etab­le­re en ny mul­ti­a­re­na på Færø­er­ne. Mul­ti­a­re­na­en, som har få­et nav­net Før­oya Are­na, skal væ­re et sport­s­ligt og kul­tu­relt sam­lings­punkt for he­le den færø­ske be­folk­ning, skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

For­vent­nin­gen er, at Før­oya Are­na vil med­fø­re et mar­kant løft for færøsk idræt. Mul­ti­a­re­na­en skal væ­re et in­ter­na­tio­nalt god­kendt na­tio­nalsta­dion for in­den­dørs sport, blandt an­det hånd­bold, vol­ley­ball, gym­na­stik, ba­sket­ball, kampsport, bord­ten­nis, bad­min­ton, dans, bu­e­skyd­ning og bil­lard. Der vil bli­ve af­holdt land­skam­pe og in­ter­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger i arenaen.

Mul­ti­a­re­na­en skal og­så dan­ne ram­me om kon­cer­ter, kon­fe­ren­cer, mes­ser, kul­tur­be­gi­ven­he­der og an­dre sto­re arrangementer.
En­de­lig kom­mer den sto­re are­na til at ind­gå i Færø­er­nes nød­be­red­skab, li­ge­som den og­så skal hu­se et fol­kes­und­heds­cen­ter med fo­kus på at fore­byg­ge livs­stil­syg­dom­me på Færøerne.

Ho­ved­par­ten af pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af Tórs­havn Kommune.

100 millioner til ofre for krig i Ukraine

Vi fort­sæt­ter til den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, som gi­ver en do­na­tion på 100 mil­li­o­ner kro­ner til ar­bej­det med at hjæl­pe of­re­ne fra kri­gen i Ukraine.

Do­na­tio­nen gi­ves til Dansk Rø­de Kors, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Red Bar­net. Mid­ler­ne kan an­ven­des bå­de i Ukrai­ne, i nær­om­rå­der­ne og i Dan­mark og har fo­kus på livsvil­kå­re­ne for of­re­ne, her­un­der de man­ge børn og un­ge, der med de­res mødre er på flugt fra krigen.

”Kri­gen i Ukrai­ne er helt for­fær­de­lig med ube­gri­be­ligt man­ge men­ne­sker på flugt fra de­res hjem og nor­ma­le hver­dag. Det er en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, der kræ­ver ek­stra­or­di­næ­re mid­ler og hur­tig hand­ling. Der­for har Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se be­slut­tet at gi­ve en do­na­tion til det hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de med of­re­ne for kri­gen,” si­ger Jes­per Ny­gård, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, i en nyhed på for­e­nin­gens hjemmeside.

Der er ta­le om en helt ek­stra­or­di­nær do­na­tion, un­der­stre­ger Re­al­da­nia. Do­na­tio­nen lig­ger in­den for Re­al­da­ni­as vedtægts­mæs­si­ge ram­mer, men den er ik­ke en del af for­e­nin­gens sæd­van­li­ge filan­tro­pi­ske ar­bej­de med at ska­be øget livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de miljø.

Fond klar til at huse flygtninge fra Ukraine

Vi slut­ter hos El­sass Fon­den – fak­tisk bog­sta­ve­lig talt hos fon­den i Char­lot­ten­lund nord for Kø­ben­havn. For at hjæl­pe nog­le af de ukrai­ne­re, der er på flugt og har fun­det vej til Dan­mark, stil­ler fon­den nem­lig tre af si­ne eg­ne lej­lig­he­der til rå­dig­hed for flygt­nin­ge fra Ukraine.

”Man­ge ukrai­ne­re står li­ge nu i en for­fær­de­lig si­tu­a­tion, og vi vil selv­føl­ge­lig gø­re, hvad vi kan for at hjæl­pe”, si­ger El­sass Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard i en pressemeddelelse.

”Da vo­res fun­dats sæt­ter snæv­re ram­mer for, hvad vi kan støt­te øko­no­misk, har vi i ste­det valgt at støt­te Gen­tof­te Kom­mu­nes op­for­dring til at stil­le bo­li­ger til rådighed.”

Fon­dens tre lej­lig­he­der er på 80-85 km² og stil­les til dis­po­si­tion i pe­ri­o­den fra den 1. april til og med juli 2022. Lej­lig­he­der­ne har plads til seks-ot­te personer.

Da El­sass Fon­den nor­malt hu­ser men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se og på­rø­ren­de un­der for­skel­li­ge kur­ser og ak­ti­vi­tet­stil­bud, be­står en del af fon­dens adres­se i Char­lot­ten­lund af han­di­cap­ven­li­ge bo­li­ger – her­un­der de tre lej­lig­he­der, der i fi­re må­ne­der kan få ukrain­ske beboere.

”Vo­res lej­lig­he­der er sær­ligt vel­eg­ne­de til per­so­ner med be­væ­gel­ses­han­di­cap som for ek­sem­pel kø­re­stols­bru­ge­re. Der­for er vi især in­ter­es­se­re­de i at hjæl­pe med at ta­ge imod flygt­nin­ge, der måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov,” si­ger Pe­ter Lindegaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer