Lang række fonde sætter kursen mod Allinge i juni

Fondssektoren kommer til at sætte sit tydelige præg på 2022-udgaven af Folkemødet på Bornholm. Der bliver bl.a. fokus på kunst, klima, forskning, hjælpearbejde, børn, unge og demokrati. ”Det er vigtige emner i den demokratiske samtale, som Folkemødet er med til at løfte, og vi ser det som en god anledning til mobilisere nye aktører i vores arbejde,” siger direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen.

Folkemødet 2019 – Kampeløkke Havn (foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix)
Fol­ke­mø­det 2019 – Kam­pe­løk­ke Havn (fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scanpix)

Ef­ter et 2020, hvor Fol­ke­mø­det på Born­holm helt måt­te af­ly­ses på grund af cor­ona­kri­sen, og et 2021, hvor Fol­ke­mø­det var re­du­ce­ret til et min­dre, cor­o­na­til­pas­set hy­bri­dar­ran­ge­ment med kun 8.000 fy­si­ske del­ta­ge­re, er der lagt op til, at det­te års ar­ran­ge­ment skal fø­re Fol­ke­mø­det til­ba­ge til tid­li­ge­re ti­ders stor­hed – bå­de i for­hold til an­tal­let af ar­ran­ge­men­ter og an­tal­let af deltagere.

Og den dan­ske fonds­sek­tor vil i stor stil væ­re med til at sik­re, at der bli­ver et tæt­pak­ket pro­gram og fyldt med men­ne­sker i ga­der­ne og tel­te­ne i Al­lin­ge den 16.-19. juni.

Et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get blandt 10 sto­re dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, vi­ser, at samt­li­ge ads­purg­te del­ta­ger i Fol­ke­mø­det i år. Og fle­re har plan­lagt at skrue op for bå­de an­tal­let af del­ta­ge­re og an­tal­let af ar­ran­ge­men­ter sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år.

Blandt de fon­de, der har sat et stort kryds ka­len­de­ren og lagt am­bi­tiø­se pla­ner for del­ta­gel­sen på Fol­ke­mø­det, er Ve­lux Fon­de­ne. Det sker iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her med sær­lig fo­kus på Ve­lux Fon­dens mil­jø­om­rå­de – nær­me­re be­stemt havet.

”Vi har få­et mu­lig­hed for at væ­re med på en skon­nert i hav­nen, hvor en del af de pro­jek­ter, vi har støt­tet på om­rå­det, vil væ­re til ste­de. Vi af­prø­ve­de kon­cep­tet i 2019, og det fun­ge­re­de ret godt. Så nu gen­ta­ger vi for­hå­bent­lig suc­ce­sen. Det er tan­ken, at vi er ’vært’, vi stil­ler fa­ci­li­te­ter til rå­dig­hed, og der­ef­ter la­der vi pro­jek­ter­ne ta­le de­res vig­ti­ge sag,” si­ger Char­lot­te Kor­sa­ger Winther.

Der­u­d­over stil­ler Ve­lux Fon­de­ne Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens ’Børn, un­ge og science’-område og forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den Tho­mas Bjørn­holm til rå­dig­hed for de de­bat­ter på Fol­ke­mø­det, der måt­te væ­re relevante.

Naturlig begivenhed at deltage i

Og­så Tryg­fon­den er til­ba­ge på Fol­ke­mø­det – blandt an­det som ar­ran­gør af sin egen debat.

”Vi er af sted for at få in­spira­tion og net­vær­ke, og så har vi og­så vo­res egen fol­ke­mø­de­de­bat un­der over­skrif­ten: ’Er de­bat­ten på de so­ci­a­le me­di­er en ga­ve til de­mo­kra­ti­et el­ler med til at un­der­mi­ne­re det?’ Der­u­d­over del­ta­ger vi i en ræk­ke an­dre de­bat­ter og ar­ran­ge­men­ter på Fol­ke­mø­det, li­ge­som vi er re­præ­sen­te­ret via de af vo­res part­ner­ska­ber, som og­så er til ste­de på Fol­ke­mø­det,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pen Ania Stoltz-Andersen.

Iføl­ge Ania Stoltz-An­der­sen er for­vent­nin­ger­ne til ud­byt­tet af Fol­ke­mø­de store.

”Vi har i vo­res ar­bej­de et øn­ske om at lyt­te og gå i di­a­log med re­le­van­te ak­tø­rer og den bre­de be­folk­ning. Ik­ke ba­re i det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, men for he­le Tryg­heds­grup­pen har det re­le­vans at bli­ve klo­ge­re på sam­funds­for­hold, løs­nin­ger og ud­for­drin­ger. Fol­ke­mø­det er der­for en helt na­tur­lig be­gi­ven­hed for Tryg­heds­grup­pen at væ­re med i,” po­in­te­r­er Ania Stoltz-Andersen

Bi­ku­ben­fon­den del­ta­ger som ar­ran­gør af fle­re de­bat­ter på Fol­ke­mø­de­ts fæl­les­sce­ne, hvor fon­den sam­men med nog­le af si­ne sam­ar­bejds­part­ne­re vil sæt­te fo­kus på tre te­ma­er: Kun­stens be­tyd­ning i sam­fun­det, hvor­dan man sik­rer, at an­brag­te un­ge får fod­fæ­ste i vok­sen­li­vet, og hvor­dan man ska­ber nye ve­je for un­ge, som står uden job og uddannelse.

”Det er vig­ti­ge em­ner i den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, som Fol­ke­mø­det er med til at løf­te, og vi ser det som en god an­led­ning til mo­bi­li­se­re nye ak­tø­rer i vo­res ar­bej­de, få un­ge stem­mer med i de­bat­ten og in­spi­re­re po­li­tisk. Des­u­den er Fol­ke­mø­det en god mu­lig­hed for at mø­de nye men­ne­sker og nye per­spek­ti­ver, og det er vig­tigt i vo­res ar­bej­de,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen.

Forsøger at få flere unge deltagere

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, ind­gik Tu­borg­fon­det og Fol­ke­mø­det i slut­nin­gen af 2021 et part­ner­skab for pe­ri­o­den 2022-2026, hvor fon­den i alt sky­der 8,6 mil­li­o­ner kro­ner ind i be­stræ­bel­ser­ne på at få fle­re un­ge til at væ­re blandt de cir­ka 65.000 år­li­ge del­ta­ge­re på Folkemødet.
Må­let med part­ner­ska­bet, der har nav­net ’Ung Agen­da’, er, at hver fem­te del­ta­ger på Fol­ke­mø­det i 2026 vil væ­re i al­ders­grup­pen 16-30 år.

Al­le­re­de i år er der re­ser­ve­ret 10 plad­ser til un­ge på Fol­ke­mø­de­ts sce­ner, der kan bru­ges til events og de­bat­ter om og med un­ge i centrum.

Blandt an­det på grund af det nye part­ner­skab med Fol­ke­mø­det er Tu­borg­fon­det selv til ste­de ved årets ar­ran­ge­ment, for­tæl­ler se­kre­ta­ri­ats­chef i fon­den Pe­ter Giacomello.

”Tu­borg­fon­det del­ta­ger og­så som ar­ran­gør i sam­ar­bej­de med vo­res fa­mi­lie­med­lem­mer, Carls­berg­fon­det og Ny Carls­berg­fon­det, i et fæl­les telt, hvor de respek­ti­ve fon­de blandt an­det fa­ci­li­te­rer de­bat­ter,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Et meget vigtigt Folkemøde

Og­så Dan­marks stør­ste fond, No­vo Nor­disk Fon­den, er talstærkt til ste­de på Born­holm i mid­ten af ju­ni. Iføl­ge Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i No­vo Nor­disk Fon­den St­ef­fen P. Lü­ders vil en stor del af fon­dens le­del­ses­team og an­svar­li­ge for for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der væ­re med i de­le­ga­tio­nen, som i alt kom­mer til at tæl­le fle­re end 20 personer.

Vi er med på Fol­ke­mø­det med fuld styr­ke. Det bli­ver et me­get vig­tigt Fol­ke­mø­de, tæn­ker vi

St­ef­fen P. Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

”Vi er med på Fol­ke­mø­det med fuld styr­ke. Det bli­ver et me­get vig­tigt Fol­ke­mø­de, tæn­ker vi. Vi kom­mer til selv at ar­ran­ge­re fi­re de­bat­ter og vil her­u­d­over glæ­de os til at del­ta­ge i an­dre dis­kus­sio­ner bå­de på sce­ner og ufor­melt,” ly­der det fra St­ef­fen P. Lüders.

Le­go Fon­den plan­læg­ger iføl­ge fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling at del­ta­ge i Fol­ke­mø­det bå­de med eg­ne ak­ti­vi­te­ter og i an­dres de­bat­ter, og fra Plan­bør­ne­fon­dens le­del­ses­se­kre­ta­ri­at og fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia er mel­din­gen og­så, at tu­ren går til Al­lin­ge for blandt an­det at ar­ran­ge­re debatter.

Dor­te Bülow, der er for­mid­lings­chef i Re­al­da­nia, un­der­stre­ger, at for­e­nin­gen fin­der det op­lagt at væ­re med på Folkemødet.

”For Re­al­da­nia er det at ar­bej­de i part­ner­ska­ber og i di­a­log med an­dre helt es­sen­ti­elt. Den de­mo­kra­ti­ske di­a­log er jo net­op ud­gangs­punk­tet for Fol­ke­mø­det, og det er der­for og­så op­lagt for os at del­ta­ge i Al­lin­ge til ju­ni. Vi har ik­ke eget telt, men del­ta­ger som ar­ran­gør af fle­re events, li­ge­som vi og­så me­get ger­ne bi­dra­ger til sam­ta­len i an­dre ar­ran­gø­rers de­bat­ter. Vi ar­bej­der i øje­blik­ket med at af­kla­re, hvil­ke em­ner og dags­or­de­ner vi vil ta­ge med på Fol­ke­mø­det i år,” si­ger Dor­te Bülow.

Vil inspirere til klimahandling

På li­sten over del­ta­gen­de fon­de står end­vi­de­re den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som er me­d­ar­ran­gør af en ræk­ke debatter.

”KR Fo­un­da­tions rol­le på fol­ke­mø­det har tra­di­tio­nelt væ­ret at in­vi­te­re in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter, som kan væ­re med til at in­spi­re­re dan­ske ak­tø­rer til am­bi­tiøs kli­ma­hand­ling. Den rol­le kom­mer vi til at ha­ve igen i år,” si­ger fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Bo Nielsen.

Blandt de gæ­ster, KR Fo­un­da­tion har in­vi­te­ret til Born­holm, er Ja­son Hi­ck­el, som er for­fat­ter til 2021-be­st­sel­le­ren ’Less is Mo­re’ og en vel­renom­me­ret stem­me in­den­for ny øko­no­misk tækning.

”Vi for­ven­ter at han kan sæt­te gang i fak­ta­ba­se­ret sam­ta­le om for­hol­det mel­lem øko­no­misk vækst og kli­ma, som for­hå­bent­lig kan in­spi­re­re til nye må­der at se den pro­blem­stil­ling på,” si­ger Jakob Bo Nielsen.

KR Fo­un­da­tion ser iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­che­fen me­get frem til Folkemødet.

Fol­ke­mø­det er et fan­ta­stisk forum, hvor man har mu­lig­hed for at ud­veks­le ide­er og tan­ker om, hvor­dan vi lø­ser klimakrisen

Jakob Bo Ni­el­sen – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, KR Foundation

”Vi for­ven­ter at mær­ke glæ­den ved igen fy­sisk at sam­les med så ufat­te­ligt man­ge men­ne­sker, der vir­ke­lig bræn­der for den grøn­ne dags­or­den. Kli­ma er en af de vig­tig­ste em­ner for de fle­ste po­li­ti­ke­re, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, og Fol­ke­mø­det er et fan­ta­stisk forum, hvor man har mu­lig­hed for at ud­veks­le ide­er og tan­ker om, hvor­dan vi lø­ser kli­ma­kri­sen. Det glæ­der vi os til,” si­ger Jakob Bo Nielsen.

Nordea-fonden spreder aktiviteter ud

Nor­dea-fon­den del­ta­ger og­så i Fol­ke­mø­det – dog ik­ke som ar­ran­gør af de­bat­ter, men iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers for at ”lyt­te til, hvad der rø­rer sig i civilsamfundet”.

Nor­dea-fon­den var frem til 2019 mar­kant til ste­de på Fol­ke­mø­det med ’Vil­la Go­de Liv’ som om­drej­nings­punkt, men har si­den sad­let om og be­slut­tet og­så at pri­o­ri­te­re til­ste­de­væ­rel­se an­dre ste­der. For ek­sem­pel kan man i år mø­de fon­den på Idræts­mø­det i Aal­borg og DGI
Lands­stæv­net i Svend­borg, der beg­ge fin­der sted i slut­nin­gen af ju­ni umid­del­bart ef­ter Folkemødet.

Ud over de 10 fon­de i Fun­dats´ rund­spør­ge, som al­le i én el­ler an­den grad del­ta­ger på Fol­ke­mø­det, be­kræf­ter Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at et par per­so­ner her­fra sæt­ter kur­sen mod klip­peø­en i ju­ni – og­så som ar­ran­gør, op­ly­ses det i en mail.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer