Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

Den almennyttige, erhvervsdrivende fond Diakonissestiftelsen har indgået et partnerskab med Pensiondanmark. Målet er at opføre og drive 5-10 nye friplejehjem rundt omkring i Danmark for at hjælpe med at løse det stigende behov for plejeboliger til ældre – uden at kommunerne selv skal finde pengene.

Diakonissestiftelsen
Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen er i di­a­log med en ræk­ke kom­mu­ner om op­fø­rel­sen af friple­je­hjem (fo­to: Diakonissestiftelsen).

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end 80 års liv­ser­fa­ring vil væ­re for­doblet i 2030, og sam­ti­dig sti­ger an­de­len af dan­ske­re med kro­ni­ske syg­dom­me. Det be­ty­der, at der er be­hov for yder­li­ge­re om­kring 35.000 ple­je­bo­li­ger frem imod 2030.

Det sto­re, pres­se­ren­de be­hov for fle­re ple­je­hjem­s­plad­ser i Dan­mark ud­gør det fak­tu­el­le grund­lag for et nyt part­ner­skab, der net­op er ind­gå­et mel­lem den al­men­nyt­ti­ge, er­hvervs­dri­ven­de fond Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og Pen­siondan­mark, som ad­mi­ni­stre­rer ar­bejds­mar­keds­pen­sio­ner, sund­heds­ord­nin­ger og ud­dan­nel­ses­fon­de for si­ne 750.000 medlemmer.

Part­ner­ska­bet hand­ler helt kon­kret om op­fø­rel­sen af et an­tal friple­je­hjem. Byg­ge­ri­er­ne bli­ver op­ført og fi­nan­si­e­ret af Pen­siondan­mark, så det kom­mu­na­le drifts- og an­lægs­bud­get ik­ke bli­ver be­la­stet, li­ge­som kom­mu­nen ik­ke har no­gen ri­si­ko i op­fø­rel­ses­fa­sen. Når bo­li­ger­ne er op­ført, le­jer Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen sig ind i byg­nin­ger­ne og va­re­ta­ger plej­en og står for den fag­li­ge kva­li­tet og drift.

”Med en man­gel på ple­je­bo­li­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 35.000 kan kom­mu­ner­ne med de ek­si­ste­ren­de an­lægs­lof­ter ik­ke selv fi­nan­si­e­re op­fø­rel­sen af så man­ge nye ple­je­hjem. Ud­for­drin­gen med fle­re æl­dre og fle­re dan­ske­re med kro­ni­ske syg­dom­me vil vi i Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen ger­ne væ­re med til at lø­se og der­med bi­dra­ge til det go­de æl­d­re­liv. Vi er al­le­re­de én af Dan­marks æld­ste og stør­ste vel­færds­le­ve­ran­dø­rer med 157 års er­fa­ring og æl­dreple­je som vo­res spids­kom­pe­ten­ce. Og når vi har valgt at gå i sam­ar­bej­de med Pen­siondan­mark som byg­her­re, er det for­di vi kan sup­ple­re hin­an­den og har et stort vær­di­fæl­les­skab,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen An­ne Met­te Fug­le­holm til Fundats.

Forventer første underskrift i år

Iføl­ge den er­hvervs­dri­ven­de fonds di­rek­tør er der al­le­re­de di­a­log med en ræk­ke kom­mu­ner pri­mært i ho­ved­stads­om­rå­det. Når cor­ona­kri­sen er over­stå­et, hå­ber og for­ven­ter hun, at di­a­lo­gen kan bli­ve ud­mønt­et i 5-10 kon­kre­te af­ta­ler om op­fø­rel­sen af nye friple­je­hjem de kom­men­de år.

”Jeg me­ner, at det er re­a­li­stisk at tro, den før­ste un­der­skrev­ne af­ta­le kom­mer i hus i år, og der­fra går der et styk­ke tid, in­den alt er klar til før­ste spa­destik. Li­ge nu har al­le lan­dets kom­mu­ner su­per­travlt med at hånd­te­re de aku­t­te ud­for­drin­ger grun­det cor­ona­kri­sen, men når vi er på den an­den si­de af cor­ona­kri­sen, skal kom­mu­ner­ne igen for­hol­de sig til de ud­for­drin­ger, de har med at øge ka­pa­ci­te­ten af ple­je­bo­li­ger,” si­ger An­ne Met­te Fugleholm.

For øje­blik­ket ud­gør friple­je­hjem­me­ne, der er ken­de­teg­net ved at væ­re op­ført for ek­ster­ne mid­ler, væ­re dre­vet af en pri­vat ak­tør og ik­ke ha­ve en driftsove­renskomst, kun om­kring to pro­cent af den sam­le­de ple­je­hjem­s­ka­pa­ci­tet i Dan­mark. Langt de fle­ste ple­je­hjem er kom­mu­na­le, mens 11 pro­cent er pri­va­te, sel­ve­jen­de ple­je­hjem med driftsove­renskomst med en kommune.

Det sær­li­ge ved friple­je­hjem­me­ne er iføl­ge An­ne Met­te Fug­le­holm net­op det fak­tum, at der ik­ke er en driftsoverenskomst.

”Har man en driftsove­renskomst, age­rer man som en slags for­læn­get arm for kom­mu­nen. For­de­len ved friple­je­hjem er, at selv­om vi selv­føl­ge­lig skal le­ve op til kva­li­tets­kra­ve­ne, er der en langt stør­re fri­hed i for­hold til or­ga­ni­se­ring, hvor­dan man le­ve­rer plej­en og i for­hold til de til­bud, der er til be­bo­er­ne. Vi sy­nes, at vi som pri­vat le­ve­ran­dør kan no­get ek­stra. Vi er vant til at ar­bej­de med kva­li­tet, og vo­res me­d­ar­bej­de­re er gea­ret til at kun­ne le­ve­re ser­vi­ce med fo­kus på det en­kel­te men­ne­ske. Sam­ti­dig er vi ken­de­teg­net ved en enormt kort vej fra idé til hand­ling, og vi prø­ver ger­ne nye ting af,” si­ger An­ne Met­te Fugleholm.

Sam­ti­dig med op­fø­rel­sen af ple­je­bo­li­ger åb­ner part­ner­ska­bet op for mu­lig­he­den af at etab­le­re et an­tal se­ni­o­r­bo­li­ger og til­by­de se­ni­o­r­fæl­les­ska­ber, der un­der­støt­ter livskva­li­tet og tryg­hed for den en­kel­te. Her har Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen og Pen­siondan­mark go­de er­fa­rin­ger med at ud­vik­le se­ni­o­r­bo­li­ger med ind­byg­get fællesskab.

Strategi om at komme længere ud i landet

For Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, som blev etab­le­ret i 1863, gi­ver etab­le­rin­gen af de nye friple­je­hjem på fle­re pla­ner rig­tig god me­ning, me­ner direktøren.

”Vi har i 157 år ar­bej­det med ple­je, ud­dan­nel­se og fæl­les­ska­ber. Alt, hvad vi gør, er ba­se­ret på vo­res di­a­ko­na­le vær­di­grund­lag om at ‘se men­ne­sket’, ska­be øget livskva­li­tet og hånd­te­re de ud­for­drin­ger, der op­står i li­vet. Det har al­tid væ­ret en na­tur­lig del af vo­res ud­vik­ling at kig­ge ef­ter, hvor i sam­fun­det der er nog­le be­hov, som vi kan væ­re med til op­fyl­de. I dag lig­ger vi i Gen­tof­te og Fre­de­riks­berg, men det har læn­ge væ­ret en del af be­sty­rel­sens be­vid­ste stra­te­gi at kom­me læn­ge­re ud i Dan­mark og der­med spre­de vo­res ak­ti­vi­te­ter til fle­re kom­mu­ner,” si­ger An­ne Met­te Fugleholm.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer