Små frivillige foreninger presset af fondes krav

Danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet. Men deres krav til professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering presser de små frivillige so­ciale foreninger, som har svært ved at finde ressourcerne til at leve op til fondenes krav. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet et værktøj, som skal gøre det lettere for fonde at finde frem til og række ud efter relevante samarbejdspartnere på vel­færds­om­rådet.

Laura Auken
“Kra­ve­ne til at sø­ge pen­ge – om det er pri­va­te el­ler of­fent­li­ge – har væ­ret sti­gen­de de sid­ste ti år,” si­ger Lau­ra Auken, cen­ter­chef for CFSA, som har ud­vik­let For­e­nings­por­ta­len, der skal gø­re det let­te­re for fon­de at fin­de sam­ar­bejds­part­ne­re på velfærdsområdet.

Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de (CFSA) har de se­ne­ste år op­le­vet, hvor­dan der er sket en æn­dring i den må­de man­ge fon­de ar­bej­der på. En æn­dring, som stil­ler nye og ressource­kræ­vende krav til de fri­vil­li­ge so­ci­a­le for­e­nin­ger. For nog­le har for­an­drin­gens vin­de blæst den rig­ti­ge vej.

“Vi kan se, at der er sket en ud­vik­ling, hvor en ræk­ke fon­de er be­gyndt at ha­ve en me­re stra­te­gisk og spids­vink­let til­gang til ud­de­lin­ger­ne. Og vi kan se, at nog­le for­e­nin­ger – bå­de nye og gam­le, små og sto­re – plud­se­lig kan op­le­ve me­get med­vind, for­di de ar­bej­der med em­ner og må­l­grup­per el­ler me­to­der, som nog­le fon­de har valgt som fo­ku­s­om­rå­de,” si­ger Lau­ra Auken, cen­ter­chef i CFSA.

Men ud­vik­lin­gen be­ty­der og­så, at an­dre for­e­nin­ger op­le­ver mod­vind. Det er svæ­re­re at gø­re sig gæl­den­de, hvis man ik­ke ar­bej­der in­den for fon­de­nes pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­der. Og sam­ti­dig sti­ger fon­de­nes krav til an­sø­ger­ne. For før for­e­nin­ger­ne kan gø­re sig håb om væ­sent­lig og lang­va­rig fonds­støt­te, skal de of­te gen­nem et nå­leø­je, som det kræ­ver man­ge res­sour­cer at kom­me i nær­he­den af.

“Kra­ve­ne til at sø­ge pen­ge – om det er pri­va­te el­ler of­fent­li­ge – har væ­ret sti­gen­de de sid­ste ti år. Vi op­le­ver, at for­e­nin­ger­ne sy­nes, der er et sti­gen­de krav til, hvad de skal ha­ve brugt tid på, plan­lagt og ha­ve talt med an­dre mu­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re om – in­den de over­ho­ve­det ved, om de har en vis chan­ce for at kun­ne kom­me gen­nem det før­ste nå­leø­je,” si­ger Lau­ra Auken, og fortsætter:

“Man­ge min­dre og nye for­e­nin­ger og fri­vil­lig­cen­tre har en så pres­set øko­no­mi og der­ved ik­ke løn­mid­ler til me­d­ar­bej­de­re, der kan af­se tid til at skri­ve sto­re an­søg­nin­ger, op­byg­ge foran­drings­mo­del­ler og skri­ve tids­pla­ner, at det for nog­le kan væ­re tæt på umu­ligt at få la­vet sto­re an­søg­ninger, der le­ver op til fon­de­nes krav om im­pact og må­lin­ger af ef­fekt. Jeg tror, nog­le af fon­de­nes se­kre­ta­ri­a­ter glem­mer, at hvis man vil sam­ar­bej­de med de min­dre og nye orga­ni­sa­tioner, vil det væ­re en stor hjælp, hvis de kan gi­ve mid­ler til kva­li­fi­ce­ret kon­su­lent­s­tøt­te helt i star­ten, til at hjæl­pe for­e­nin­ger­ne med at skri­ve en gen­ne­m­ar­bej­det ansøgning”.

CFSA for­sø­ger at støt­te de fri­vil­li­ge so­ci­a­le for­e­nin­ger ved at til­by­de te­le­fon­rå­d­giv­ning, fund­raising­kurser og on-li­ne gu­i­der i fun­dra­i­sing og an­dre em­ner, der er nyt­ti­ge, når en min­dre for­e­ning ger­ne vil væ­re klar til at kun­ne mod­ta­ge en stør­re fondsbevilling.

Når en lil­le so­ci­al for­e­ning har få­et mid­ler til at an­sæt­te de­res før­ste el­ler an­den me­d­ar­bej­der, er der og­så man­ge, som kon­tak­ter CFSA om rå­d­giv­ning i over­gan­gen fra ik­ke at ha­ve nog­le an­sat­te til at op­byg­ge et min­dre sekretariat.

Udfordret af målstyring og evalueringskrav

Des­u­den fun­ge­rer CFSA som fast spar­rings­part­ner for nog­le min­dre for­e­nin­ger, som er kom­met igen­nem det al­ler­før­ste nå­leø­je hos en fond, med udviklings­strategi, organi­sa­tions­planer og at få skabt go­de partner­skaber, som kan ind­gå i for­e­nin­ger­nes kom­men­de an­søg­ning. Helt kon­kret har CFSA ind­ledt et sam­ar­bej­de, der iføl­ge Lau­ra Auken de­mon­stre­rer en god for­stå­else for, at pro­ces­sen heni­mod at skri­ve en god an­søg­ning og­så er en organisationsudviklingsproces.

“Eg­mont Fon­den har bedt CFSA om at væ­re pro­jek­t­ud­vik­lings­co­ach for nog­le min­dre fore­ning­er, fon­den har i de­res spi­re­pro­gram. Vi hjæl­per for­e­nin­ger­ne med at ud­vik­le sig kon­kret og stra­te­gisk, læg­ge en ud­vik­lings­plan, få or­ga­ni­sa­tio­nen på plads, fin­de re­le­van­te sam­ar­bejds­part­nere, og med hvor­dan de skri­ver en god an­søg­ning,” si­ger Lau­ra Auken.

Men på den an­den si­de af det før­ste nå­leø­je ven­ter der de små so­ci­a­le for­e­nin­ger en ræk­ke an­dre res­sour­ce­kræ­ven­de krav. Lau­ra Auken pe­ger på fon­de­nes for­vent­nin­ger om do­ku­men­ta­tion, må­lin­ger og eva­lu­e­ring som ek­semp­ler på om­rå­der, der ud­for­drer de små for­e­nin­ger. Her kun­ne fon­de­ne iføl­ge cen­ter­che­fen godt bli­ve bed­re til at hjæl­pe foreningerne.

“Fon­de­ne kun­ne for ek­sem­pel gi­ve tre bud på eva­lu­a­to­rer, for­kla­re hvor­for de er re­le­van­te og væ­re helt ty­de­li­ge med, at det er bedst, at for­e­nin­gen fin­der en eva­lu­a­tor, som har det ret­te match til den or­ga­ni­sa­tion, de er, og som ken­der ci­vil­sam­fun­det. Og at for­e­nin­ger­ne ik­ke be­hø­ver at bru­ge en mas­se af de­res mid­ler på at hy­re et stort konsulent­bureau med et fan­cy navn, ba­re for­bi de tror, bu­reau­et er me­re lø­digt i fon­dens ører,” fo­re­slår Lau­ra Auken og under­stre­ger, at støt­ten ik­ke al­tid be­hø­ver at kom­me i form af penge.

“Fon­de­ne kun­ne væ­re op­mærk­som­me på, at når de gi­ver mid­ler, så er det en rig­tig god idé og­så at væ­re nys­ger­rig på, om for­e­nin­gen har brug for til­bud om re­le­vant kapa­citets­opbyg­ning, le­del­ses­spar­ring, hjælp til strategi­udrul­ning samt helt kon­kret admini­stra­tions­hjælp skræd­der­sy­et min­dre for­e­nin­ger, så de pen­ge, en min­dre for­e­ning mod­ta­ger, hur­tigt kom­mer sa­gen og må­l­grup­pen til gavn og på den rig­ti­ge må­de,” si­ger Lau­ra Auken.

Foreningsportalen – 600 frivillige sociale foreninger og civilsamfundsaktører

Før de små for­e­nin­ger over­ho­ve­det kan gø­re sig håb om at få luft un­der fonds­støt­te­de vin­ger, har de et an­det pro­blem. Fon­de­ne skal kun­ne fin­de dem. Og det er ik­ke al­tid så nemt – der er for ek­sem­pel ik­ke et of­fi­ci­elt re­gi­ster for for­e­nin­ger, som fon­de­ne kan sø­ge i.

Dét pro­blem for­sø­ger CFSA at af­hjæl­pe med For­e­nings­por­ta­len – et red­skab cen­tret har ud­vik­let og dri­ver for Bør­ne- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et. I For­e­nings­por­ta­len, som er gra­tis for al­le at bru­ge, kan man fin­de in­for­ma­tion og kon­tak­top­lys­nin­ger om me­re end 600 lands­dæk­ken­de og re­gio­na­le, fri­vil­li­ge so­ci­a­le for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer. Man kan sø­ge på em­ne­ord som for ek­sem­pel ‘æl­dre’ el­ler ‘mis­brug’ – og det er og­så mu­ligt at få et geo­gra­fisk over­blik på et kort, hvor al­le for­e­nin­ger­nes ho­ved­kvar­te­rer er plot­tet ind.

CFSA har i over 20 år ind­sam­let op­lys­nin­ger om lands­dæk­ken­de for­e­nin­ger på vel­færds­om­rådet og har i 2017 pri­o­ri­te­ret ud­vik­lin­gen af po­r­ta­len, i hå­bet om, at den kan hjæl­pe fon­de­ne med at fin­de de rig­ti­ge samarbejds­partnere i civilsamfundet.

“Vi har la­vet et stort re­sear­ch­ar­bej­de in­ter­nt for at fin­de de re­le­van­te for­e­nin­ger. Vi har blandt an­det haft en me­d­ar­bej­der, der har brugt en må­ned på at re­sear­che i al­le mu­li­ge sam­men­hænge – for ek­sem­pel ved at kig­ge i del­ta­ger­li­ster til sto­re kon­fe­ren­cer og pa­ra­graf 18-til­de­lin­ger,” for­tæl­ler Lau­ra Auken.

De for­e­nin­ger og ci­vil­sam­fundsak­tø­rer, som bli­ver op­ta­get i For­e­nings­por­ta­len, vi­si­te­res af en fag­lig me­d­ar­bej­der for at sik­re, at de al­le er lands­dæk­ken­de el­ler re­gio­na­le for­e­nin­ger, og at de ar­bej­der på vel­færds­om­rå­det. Des­u­den bli­ver de bedt om at op­da­te­re de­res op­lys­ning en gang årligt.

“Fon­de­ne for­tæl­ler os, at den vi­si­te­ring af hvem der må væ­re med i po­r­ta­len, som vi fore­ta­ger ud fra vo­res kend­skab til ci­vil­sam­fun­det, er en væ­sent­lig grund til at po­r­ta­len er så brug­bar for dem. Og de for­tæl­ler og­så, at de op­fat­ter forenings­portalen som væ­ren­de me­get lø­dig, for­di CFSA ik­ke skal sæl­ge ydel­ser el­ler re­k­la­mer,” si­ger Lau­ra Auken.

For­e­nings­por­ta­len er fi­nan­si­e­ret med mid­ler fra den na­tio­na­le ci­vil­sam­funds­stra­te­gi fra 2010.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer