Thomas Sinkjær skifter til Lundbeckfonden

Villum Fondens forskningsdirektør tiltræder efter nytår en nyoprettet stilling som senior vice president, Grants & Prizes i Lundbeckfonden. Fonden forventer at øge uddelings­niveauet de kommende år.

Thomas Sinkjær
Forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Sinkjær, til­træ­der den 1. ja­nu­ar 2018 som se­ni­or vi­ce presi­dent, Grants & Prizes i Lundbeckfonden.

Lund­beck­fon­den har pr. 1. ja­nu­ar 2018 an­sat pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær i en ny­op­ret­tet stil­ling som se­ni­or vi­ce presi­dent, Grants & Prizes.

Det skri­ver Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

Tho­mas Sinkjær skal stå i spid­sen for Lund­beck­fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi og skal styr­ke og fo­ku­se­re fon­dens ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter, der og­så om­fat­ter den sto­re hjer­ne­forsk­nings­pris, The Brain Prize.

”Vi har en for­vent­ning om at kun­ne øge vo­res ud­de­lings­ni­veau de kom­men­de år. Der­for har vi ud­ar­bej­det en ny stra­te­gi, der i end­nu hø­je­re grad til­go­de­ser det sto­re be­hov for ny vi­den om hjer­nen. Hjer­ne­syg­dom­me ko­ster sam­fun­det mil­li­ar­der og har enor­me men­ne­ske­li­ge om­kost­ninger for bå­de pa­tien­ter og på­rø­ren­de. Vi øn­sker at bi­dra­ge til, at Dan­mark bli­ver en af ver­dens før­en­de hjerne­forsknings­nationer,” si­ger Le­ne Sko­le, admini­strerende di­rek­tør i Lund­beck­fonden, i pressemeddelelsen.

Pro­fes­sor Tho­mas Sinkjær kom­mer fra en stil­ling som forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og er des­u­den med­lem af Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd. Han har tid­li­ge­re væ­ret di­rek­tør for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond fra 2007-2015.

”Jeg har haft nog­le ut­ro­ligt spæn­den­de år i Vil­lum Fon­den, hvor jeg blandt an­det har op­nå­et stor er­fa­ring med at ud­vik­le en ny forsk­nings­stra­te­gi. Den er­fa­ring får jeg god brug for i mit nye job, hvor jeg skal le­de lan­ce­rin­gen og im­ple­men­te­rin­gen af Lund­beck­fon­dens nye stra­te­gi. Det ser jeg me­get frem til,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer