Aktiesalg fra Industriens Fond og Østifterne er godkendt

Købstilbuddet fra det PFA-ledede konsortium på 16,9 pct. af aktiekapitalen i Nykredit fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Østifterne er blevet endeligt godkendt og accepteret.

Købs­af­ta­ler­ne faldt en­de­ligt på plads, da re­præ­sen­tan­ter­ne i For­e­net Kre­dit på et ekstra­or­di­nært repræsen­tant­skabsmøde den 23. novem­ber stem­te ja til at la­de PFA, Pen­sionDan­mark, PKA, AP Pen­sion og MP Pen­sion ind­gå i ejer­ska­bet af Nykredit.

Der­med er køb­stil­bud­det god­kendt af al­le de sæl­gen­de par­ter, op­ly­ser PFA i en pressemeddelelse.

Konsor­ti­et af pen­sions­sel­ska­ber kø­ber ak­tier­ne til en sam­let pris på 11,6 mia. kr. Her­af ud­gør In­du­stri­ens Fonds an­del 3 mia. kr. og Østif­ter­nes an­del ca. 1,1 mia. kr.

”Vi er gla­de for med­lem­mer­ne i For­e­net Kre­dit har ac­cep­te­ret køb­stil­bud­det og kan se vær­dien af den løs­ning, som konsor­ti­et nu er en del af. Med af­ta­len er der skabt klar­hed om det lang­sig­te­de ejer­skab og ka­pi­tal­struk­tu­ren i Nykre­dit, og fun­da­men­tet er lagt for, at det sto­re for­ret­nings­mæs­si­ge po­ten­ti­a­le i virk­som­he­den og­så re­a­li­se­res frem­over. Vi har stor til­lid til, at Nykre­dits le­del­se fort­sat vil dri­ve den stær­ke ud­vik­ling af Nykre­dit. Det er godt for kunder­ne, og vil sam­ti­dig sik­re sta­bi­le og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge af­kast til konsor­tiets pen­sions­op­spa­rere,” si­ger Al­lan Po­la­ck, Group CEO i PFA, i en pressemeddelelse.

I In­du­stri­ens Fond er be­sty­rel­ses­for­mand, Sten Schei­bye til­freds med, at fon­dens for­mue nu bli­ver me­re lik­vid og at der gen­nem et øget lø­ben­de af­kast bli­ver mu­lig­hed for, at fon­den kan in­ten­si­ve­re sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de og øge de år­li­ge uddelinger.

”Sal­get og den be­ty­de­li­ge ek­stra lik­vi­di­tet gør fon­dens filan­tro­pi­ske mus­k­ler stør­re. Det er vi me­get til­fred­se med. Fon­dens be­sty­rel­se har gen­nem en år­ræk­ke ar­bej­det på at få mu­lig­hed for at af­hæn­de Nykre­dit-ak­tier, så­le­des at de frie mid­ler kun­ne gi­ve et lø­ben­de af­kast og der­med bi­dra­ge til fon­dens ud­de­lings­ev­ne,” si­ger Sten Schei­bye i en med­del­el­se fra fonden.

Østif­ter­ne be­hol­der 1,62 pct. af ak­tier­ne i Nykre­dit A/S og In­du­stri­ens Fond be­hold­er ak­tier for en nu­væ­ren­de vær­di af 230 mio. kr.

”In­du­stri­ens Fond ved­bli­ver med at væ­re ak­tio­nær i Nykre­dit, og har til­lid til at sel­ska­bet og le­del­sen vil sik­re et at­trak­tivt af­kast og­så for den­ne del af fon­dens for­mue. Helt i tråd med den so­li­de le­del­ses­mæs­si­ge ind­sats der er ydet i Nykre­dit sær­ligt gen­nem de se­ne­ste tre år, og som er bag­grun­den for at det nu er lyk­ke­des at sik­re den ek­stra ek­ster­ne be­red­skabs­ka­pi­tal, som er nød­ven­dig for at sik­re sel­ska­bets kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed og­så på læn­ge­re sigt,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Sten Scheibye.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer