Aabenraa Kommune

Der er ik­ke ud­ar­bej­det en fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler po­li­tik ved­ta­get af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen el­ler di­rek­tio­nen I Aa­ben­raa Kom­mu­ne, men der er en stra­te­gi un­der ud­ar­bej­del­se, og d. 1. sep­tem­ber 2017 an­sat­te kom­mu­nen en fundraiser.

Aa­ben­raa Kom­mu­ne op­ly­ser i øv­rigt, at “Der er ud­ar­bej­det en vej­led­ning til pro­jek­tø­ko­no­mi, som sær­ligt in­klu­de­rer pro­jek­ter med ek­stern til­skud. Vej­led­nin­gen er ud­ar­bej­det til brug i al­le for­valt­nin­ger og ved­hæf­tet nær­væ­ren­de mail. I for­læn­gel­se her­af kan det op­ly­ses at prak­sis er, at man føl­ger den en­kel­te fond el­ler pul­jes vej­led­nin­ger og i pro­jek­ter, der kræ­ver re­vi­sions­på­teg­net regn­skab, føl­ges end­vi­de­re re­vi­sio­nens anvisninger.”

Læs he­le vej­led­nin­gen her: Pro­jek­tø­ko­no­mi (16-06-2016) (pdf).

Fundraising-strategi
  • Stra­te­gi for fun­dra­i­sing er un­der udarbejdelse/under ved­ta­gel­se (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: