Ringkøbing-Skjern Kommune

Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne har ik­ke no­gen over­ord­net stra­te­gi- el­ler po­li­tik for fundraising.

I sva­ret på Dan­marks Fon­des an­mod­ning om ak­tind­sigt skri­ver kom­mu­nen bl.a.:

“Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne har ik­ke nog­le do­ku­men­ter, der be­skri­ver prak­sis for fun­dra­i­sing. De en­kel­te for­valt­nin­ger ar­bej­der sær­skilt med for­skel­li­ge pro­jek­ter. En del af dis­se pro­jek­ter kræ­ver fun­dra­i­sing for at kun­ne gen­nem­fø­res, men det­te ar­bej­de er en in­te­gre­ret del af pro­jek­t­ud­vik­lin­gen og så­le­des ik­ke no­get, der lig­ger sær­skil­te do­ku­men­ter for. Kom­mu­nen føl­ger – på fag­ni­veau - med på nyheds­bre­ve og i re­le­van­te net­værk, hvor der er mu­ligt at bli­ve part­ne­re på pro­jek­ter; el­ler hvor vi har mu­lig­hed for at sø­ge partnere.”

Fundraising-strategi & retningslinjer
  • Har in­gen fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for fun­dra­i­sing (pr. 9.1.2018)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: