Frederikssund Kommune

I for­bin­del­se med drøf­tel­ser­ne i chef­grup­pen dis­ku­te­res di­lem­ma­er ved fundraising:

  • "Jo stør­re egen­fi­nan­si­e­ring jo stør­re tilskud."
  • "Jo me­re spek­taku­lært og ny­ska­ben­de, jo stør­re chan­ce for til­skud, jo dy­re­re for kommunen."
  • "Der skal of­te bru­ges eg­ne mid­ler på at vi­dere­fø­re el­ler ved­li­ge­hol­de projekter."
  • "Fun­dra­i­sing kan gø­re det svæ­re­re at sty­re øko­no­mi­en og ud­vik­lin­gen i kom­mu­nen, da det af­hæn­ger af man­ge fak­to­rer udefra."
Retningslinjer eller vejledninger om fundraising

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: