Aarhus Kommune

Aar­hus Kom­mu­ne har do­ku­men­ter om prak­sis for fun­dra­i­sing i for­bin­del­se med pro­jek­ter. Kom­mu­nen øn­sker ik­ke at ud­le­ve­re do­ku­men­ter­ne til of­fent­lig­he­den, da Tek­nik-og Mil­jø­for­valt­nin­gen vur­de­rer, at det kan ska­de kom­mu­nens chan­cer for at op­nå fonds­støt­te, hvis kom­mu­nens stra­te­gi­ske over­vej­el­ser i for­hold til kon­kre­te pro­jek­ter kom­mer til de på­gæl­den­de pri­va­te fon­de­nes kend­skab. Kom­mu­nen til­ba­ge­hol­der do­ku­men­ter­ne med hen­vis­ning til und­ta­gel­ses­be­stem­mel­ser i offentlighedsloven.

Afslag på ansøgning om aktindsigt

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: