Fundraisere spiller større rolle på rådhusene

Flere kommunale embedsmænd har titel af fundraiser. I 36 kommuner er en eller flere fundraisere ansat i den centrale del af forvaltningen. Mange kommuner bevæger sig væk fra ad hoc fundraising, og arbejder i stedet mere strategisk med at skaffe fondsmidler, der understøtter kommunens primære mål og myndighedsopgaver. KL har netop be­slut­tet at relancere sit fundraiser-netværk.

Kommunal fundraiser
”Fun­dra­i­sing i kom­mu­ner­ne har gen­nem­gå­et et mod­nings­spor. Man er ble­vet me­re op­mærk­som­me på at fun­dra­i­sing fra pri­va­te fon­de ik­ke er en mo­del, der fik­ser al­le pro­ble­mer," si­ger Met­te Sko­vb­jerg, spe­ci­al­kon­su­lent i KL.

Fle­re kom­mu­ner an­sæt­ter pro­fes­sio­nel­le fun­dra­i­se­re til at ud­for­me og ek­se­kve­re en kom­mu­nal fundraising­strategi. Tid­li­ge­re var om­rå­det i hø­je­re grad præ­get af til­fæl­dig fund­rai­sing, men ten­den­sens går nu me­re i ret­ning af stra­te­gisk sty­re­de ind­sat­ser, som er for­ank­ret i kom­munens over­ord­ne­de mål og opgaveporteføljer.

I dag har 36 af lan­dets kom­mu­ner fun­dra­i­se­re an­sat i den cen­tra­le for­valt­ning. Man­ge af dem sid­der med an­sva­ret for at ud­vik­le en fun­dra­i­sing­plan el­ler at ek­se­kve­re en po­li­tisk ved­ta­get fundraising­strategi. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des un­der­sø­gel­se af kom­mu­ner­nes fun­dra­sing­po­li­tik­ker (se ta­bel nedenfor).

I Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) er man op­mærk­som­me på den vok­sen­de be­tyd­ning af at hen­te ek­ster­ne mid­ler fra pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge pul­jer, og KL har net­op be­slut­tet at re­lan­cere et net­værk for kom­mu­na­le fun­dra­i­se­re. Det op­ly­ser spe­ci­al­kon­su­lent i KL’s Cen­ter for Vækst og Be­skæf­ti­gel­se, Met­te Sko­vb­jerg, der skal væ­re ko­or­di­na­tor for det nye netværk.

KL har i dag ik­ke et fuld­stæn­digt over­blik over om­fan­get og ud­vik­lin­gen af fundraising­funk­tio­ner­ne si­den det for­ri­ge net­værk blev ned­lagt for tre år si­den. Men det er ty­de­ligt, at man­ge kom­mu­ner de se­ne­re år har gen­nem­gå­et en profes­sionali­sering på om­rå­det, for­tæl­ler Met­te Skovbjerg:

”Fun­dra­i­sing gi­ver kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at ud­vik­le nye part­ner­ska­ber og af­prø­ve nye me­to­der, og ik­ke mindst med­vir­ker det til at ind­fri kom­mu­ner­nes am­bi­tio­ner om at le­ve­re et højt ser­vi­ce­ni­veau til bor­ge­re og virk­som­he­der. Kom­mu­ner­ne er lyk­ke­des med en profes­sio­na­li­sering af ind­sat­sen, hvor det tid­li­ge­re lå me­re til­fæl­digt ude i de en­kel­te for­valt­nin­ger,” si­ger hun.

Fundraising til myndighedsopgaver

Met­te Sko­vb­jerg vur­de­rer, at man­ge kom­mu­ner er ved at for­la­de den ad hoc-præ­ge­de stra­te­gi, hvor fun­dra­i­sing sker ude i fag­kon­to­rer­ne, når der op­står et ud­vik­lings­pro­jekt, og man der­for bli­ver op­mærk­som på, at der må­ske er mu­lig­hed for med­fi­nan­sie­ring fra fonde.

”Fun­dra­i­sing i kom­mu­ner­ne har gen­nem­gå­et et mod­nings­spor. Man er ble­vet me­re op­mærk­som­me på at fun­dra­i­sing fra pri­va­te fon­de ik­ke er en mo­del, der fik­ser al­le pro­ble­mer. Ud­vik­lings­pro­jek­terne skal ha­ve et an­det op­hæng end, at man lø­ber me­re el­ler min­dre blindt ef­ter fonds­mid­ler. Det skal for­ank­res i for­hold til kom­mu­nens pri­mæ­re mål. Spørgs­må­let i dag er i hø­je­re grad, hvor­dan man kan an­ven­de det me­re stra­te­gisk og pro­fes­sio­nelt ved at få det til at pas­se ind i de myn­dig­heds­op­ga­ver, kom­mu­nen skal lø­se. For op­ga­vepor­te­følj­en i en kom­mu­ne er ret kom­pleks og in­vol­ve­rer et pot­pour­ri af part­ner­ska­ber, hvor fon­de­ne er et del­e­le­ment af det,” si­ger Met­te Skovbjerg.

Det frem­går des­u­den af fle­re af de kom­mu­na­le stra­te­gi­pa­pi­rer, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i, at em­beds­vær­ket for­sø­ger at for­ank­re ind­sat­sen så højt op­pe i kom­munens plan­læg­ning som muligt.

Det er og­så til­fæl­det i Kol­ding Kom­mu­ne, som i fle­re år har haft en stra­te­gisk til­gang til fundraising.

”Når vi ar­bej­der med fun­dra­i­sing, skal der væ­re et di­rek­te link til kom­mu­nens over­ord­ne­de vi­sion. Vo­res fundraising­indsats skal un­der­støt­te mål, som kom­mu­nen i for­vej­en har valgt at sat­se på, og som der bå­de er po­li­tisk fo­kus på og er af­sat res­sour­cer til i for­vej­en,” si­ger fund­raising­koordinator i Kol­ding Kom­mu­ne, Met­te Kuntz Jensen.

Konkurrence og samarbejde

Kol­ding Kom­mu­ne er en af de kom­mu­ner, der har pres­set på for at få KL-fund­rai­sing­­net­vær­ket op at stå igen. Kom­mu­nen har to fuld­tids-fun­dra­i­se­re an­sat i den cen­tra­le for­valt­ning, og de op­le­ver, at den sti­gen­de profes­sionalisering ska­ber be­hov for me­re tværkom­mu­nalt sam­ar­bej­de om fun­dra­i­sing. Met­te Kuntz Jen­sen øn­sker der­for det genop­stå­e­de fundraising­net­værk velkomment:

”Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at kom­mu­ner­ne er pres­set på øko­no­mi­en, og er nødt til at tæn­ke i al­ter­na­ti­ve fi­nan­si­e­rings­kil­der, hvis vi skal kun­ne ind­fri nog­le af de man­ge øn­sker og am­bi­tio­ner for ud­vik­ling af kom­mu­ner­ne, som ik­ke vil kun­ne gen­nem­fø­res med det eksi­ste­ren­de ind­tægts­grund­lag. Vi er al­le i kon­kur­ren­ce med hin­an­den, for­di det er de sam­me pen­ge, der er der­u­de, og al­le vil ger­ne ha­ve en bid af ka­gen. Men jeg op­le­ver, at der er kom­met en fæl­les for­stå­el­se af, at kom­mu­ner­ne i ste­det for at kon­kur­re­re kan ha­ve me­re ud af at ud­vek­sle er­fa­rin­ger og sam­ar­bej­de. Det sker i en er­ken­del­se af, at det i bund og grund er de sam­me ud­for­drin­ger, vi for­sø­ger at lø­se,” si­ger hun.

Men et sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner­ne kan i nog­le til­fæl­de og­så øge chan­cer­ne for at få suc­ces med an­søg­nin­ger­ne hos de pri­va­te fon­de, vur­de­rer Met­te Kuntz Jensen:

”Når vi går sam­men og adres­se­rer nog­le stør­re ud­for­drin­ger og får nog­le stør­re må­l­grup­per, som vi for­sø­ger at ska­be nog­le løs­nin­ger for, så har man og­så en langt stør­re chan­ce for at skaf­fe mid­ler­ne hjem. Det er de sam­me øn­sker og be­hov kom­mu­ner­ne mø­der i be­folk­nin­gen, så der­for gi­ver det of­te me­ning at se på fæl­les løs­nin­ger og­så på tværs af re­gio­ner­ne,” si­ger hun og næv­ner pro­jek­ter in­den for be­skæf­ti­gel­ses­om­rå­det, for­e­nings­li­vet el­ler kli­ma­løs­nin­ger som mu­li­ge om­rå­der at sam­ar­bej­de og vi­den­de­le om.

”Jeg har selv haft stor gavn af at ud­veks­le er­fa­rin­ger med mi­ne fun­dra­i­sing-kol­le­ga­er, fra an­dre kom­mu­ner. Vi har jo hver især vo­res spids­kom­pe­ten­cer – hvor­for det gi­ver god me­ning at ta­le sam­men i ste­det for at sid­de med kor­te­ne tæt til krop­pen,” si­ger Met­te Kuntz Jensen.

De før­ste tre mø­der i KL’s nye fun­dra­i­sing-net­værk fin­der sted den 12. april, 16. au­gust og 22. novem­ber. Man kan til­mel­de sig her.

Kommuner med fundraiser ansat i den centrale forvaltning

Kom­mu­nerHar stra­te­gi ved­ta­get i by­råd el. di­rek­tionHar ret­nings­lin­jer el. vej­led­ning­er om fund­rai­singStra­te­gi for fund­rai­sing er und­er ud­ar­bej­del­se/ved­ta­gel­seHar ik­ke stra­te­gi el­ler ret­nings­lin­jerFund­rai­ser an­sat i den cen­tra­le forvaltning
– An­tal kommuner:151066736
Al­bert­slundx
Al­le­rødx
As­sensxx
Bal­lerupxx
Bil­lundx
Born­holms Regionskommunexx
Brønd­byx
Brøn­der­s­levxx
Dra­gørx
Ege­dalx
Es­b­jergxx
Fa­nøxx
Favrskovxx
Faxex
Fre­dens­borgxx
Fre­de­ri­ciax
Fre­de­riks­bergxx
Fre­de­riks­havnx
Fre­de­riks­sundx
Fu­re­søxx
Faa­borg-Midt­fynx
Gen­tof­tex
Gladsaxex
Glo­strupx
Gre­vexx
Gribs­kovxx
Guld­borgs­undx
Ha­der­s­levx
Halsnæsx
He­den­stedx
Hels­in­gørx
Her­levx
Her­ningx
Hil­le­rødx
Hjør­ringx
Hol­bækx
Holste­brox
Hor­sensx
Hvi­d­ov­rexx
Hø­je-Taa­strupx
Hørs­holmx
Ikast-Bran­dex
Is­højx
Jam­mer­bugtx
Ka­lund­borgxx
Ker­te­min­dex
Kol­dingxx
Kø­ben­havnx
Kø­gex
Lan­gelandx
Lej­rex
Lemvigx
Lol­landx
Lyng­by-Ta­ar­bækxx
Læ­søx
Ma­ri­a­ger­fjordxx
Mid­del­fartxx
Mor­søxx
Nord­djursx
Nord­fynx
Ny­borgxx
Næst­vedxx
Od­derx
Oden­sexx
Od­s­her­redx
Ran­dersxx
Re­bildxx
Ring­kø­bing-Skjernx
Ring­s­tedx
Roskil­dex
Ru­der­s­dalx
Rø­d­ov­rex
Sam­søx
Sil­ke­borgx
Skan­der­borgx
Ski­vexx
Sla­gel­sexx
Sol­rødx
Sorøx
Stevnsx
Stru­erx
Svend­borgx
Syd­djursx
Søn­der­borgxx
Thi­stedx
Tøn­derx
Tår­n­byx
Val­lens­bækx
Var­dexx
Vej­enxx
Vej­lexx
Ve­st­him­mer­landxx
Vi­borgxx
Vor­ding­borgxx
Ærøx
Aa­ben­raaxx
Aal­borgxx
Aar­husxx
An­tal kom­mu­ner151066736

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer